Zapis bibliografii i przypisów

Informacje dla autorów dotyczące zapisu bibliografii i przypisów

  • Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy sporządzić wg stylu Chicago. Jego reguły dostosowane do polskich zasad interpunkcyjnych zamieszczone zostały poniżej.
  • Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok publikacji oraz strony odwołania np. (Nagórny 2016, 23-25).
  • Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora wydanych w tym samym roku, odróżniamy je w przypisach, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu.
  • Jeśli cytowana pozycja posiada DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym:
    Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2.
  • Nie stosujemy skrótów ibidem, op.cit., idem, eandem.
  • Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
  • Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum. itp.) zapisujemy w języku zgodnym z językiem wiodącym publikacji.
  • Zasady zapisu bibliografii i przypisów w stylu Chicago dla publikacji w języku polskim:

1. Książka 

1.1. Jednego autora

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Wojtyła, Karol. 19823. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Wojtyła 1982, 18-20)

1.2. Dwóch lub trzech autorów
a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Rosenhan, David i Martin Seligam. 1994. Psychopatalogia, t. 1. Warszawa: PWN.
b) Przypis: (Rosenhan i Seligam 1994, 52)

1.3. W przypadku 4 i więcej autorów

a) Bibliografia:
Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz z dopiskiem et al. („i inni”).
Franco, Antonino et al. 1994. Prospettive ethiche nella postmodernita. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo.
b) Przypis: (Franco et al. 2016, 45)

2. Rozdział z pracy zbiorowej

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W: Tytuł dzieła (kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Bronk, Andrzej. 1992. Wielość nauk i jedność nauki. W: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. Stanisław Kamiński, 345-370. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Bronk 1992, 347)

3. Artykuł w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (kursywą), tom(numer), zakres stron.
Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26.
b) Przypis: (Kijewska 2015, 14).

4. Zapis tłumaczenia:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą), tłum. Imię i Nazwisko. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Alfaro, Juan. 1975. Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, tłum. Piotr Leszan. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
b) Przypis: (Alfaro 1975, 14).

5. Publikacje elektroniczne:

a) Bibliografia:
Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html.
b) Przypis: (Szymona 2014)

a) Bibliografia:
KAI. 2016. Symfonia o Miłosierdziu na 25-lecie diecezji. Dostęp: 31.05.2016. http://ekai.pl/rokswietymilosierdzia/x100260/symfonia-o-milosierdziu-na-lecia-archidiecezji/.
b) Przypis: (KAI 2016)

a) Bibliografia:
Ekologia.pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Dostęp: 1.06.2016. http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html.
b) Przypis: (Ekologia.pl 2016)

a) Bibliografia:
The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time. Dostęp: 7.01.2016. http://www.accounting-degree.org/scandals.
b) Przypis: (The 10 Worst Corporate 2016)

6. Dokumenty Kościoła

a) Bibliografia:
Jan Paweł II. 1980. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju”.
b) Przypis: (Jan Paweł II 1980, 4) [gdzie 4 oznacza nr w dokumencie]

a) Bibliografia:
Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
b) Przypis: (Sobór Watykański II 1965, 12) [gdzie 12 oznacza nr w dokumencie]

7. Artykuł bez autora w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Bursa dla młodz. rękodzielniczej i przemysłowej im. Lubomirskiego w Krakowie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 32.
b) Przypis: (Bursa dla młodzieży, 1928, 32).

8. Zapis pracy zbiorowej bez wyszczególnienia poszczególnych publikacji ją tworzących:

a) Bibliografia:
Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, red. James P. Hawley, Shyam J. Kamath i Andrew T. Williams. 2011. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
b) Przypis: (Corporate Governance Failures 2011, 45-47)

9. W przypadkach nietypowych (np. archiwalia) redakcja dopuszcza w bibliografii zapis autorski, uwzględniający jednak ogólne zasady stylu Chicago, np.:

a) Bibliografia:
Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, AKKr 523/63 1681: Inventarium conventus Płonscensis Ordinis Carmelitarum Regularis Observantiae pro venerabili capitule in convento Cracoviensi.
b) Przypis: (AKKr 523/63 1681)Przykłady:

1. Zapis pozycji jednego autora
a) Bibliografia:
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin
b) Przypis: (Pollan 2006, 99-100)

2. Zapis pozycji posiadające dwóch lub więcej autorów
a) Bibliografia:
Ward, Geoffrey C. and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf.
b) Przypis: (Ward and Burns 2007, 52)

3. Rozdział pracy zbiorowej
a) Bibliografia:
Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell and Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press.
b) Przypis: (Kelly 2010, 77)

4. Zapis czasopisma
a) Bibliografia:
Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439-458.
b) Przypis: (Weinstein 2009, 440)

5. Tłumaczenie
a) Bibliografia
García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.
b) Przypis: (García Márquez 1988, 242-55)