https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/issue/feed Seminare. Poszukiwania naukowe 2022-08-22T11:35:46+02:00 Prof. Jerzy Gocko SDB Jerzy@Gocko.pl Open Journal Systems <p align="center"><img alt="" src="/public/site/images/andrzej/strona-startowa-okladki1.png"></p> <p>Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od roku 1975. Jest periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jego celem jest prezentacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Ten wyjątkowy przedstawiciel europejskiego renesansu, biskup Genewy, patron uczonych i dziennikarzy, jest do dziś symbolem otwartego dialogu i dociekania prawdy.</p> https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/704 Performatywna funkcja języka religijnego w ujęciu filozofii Johna L. Austina na przykładzie liturgii rzymskokatolickiej 2022-08-11T14:26:05+02:00 Karolina Rozmarynowska k.rozmarynowska@uksw.edu.pl <p>Przedmiotem refleksji podjętej w artykule jest performatywność języka religijnego. Autorka tłu­maczy jej specyfikę, ukazując, na czym polega performatywna funkcja języka używanego w przestrzeni religijnej na przykładzie liturgii rzymskokatolickiej. Wyjaśnia, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby religijne akty mowy były ważne i skuteczne. Wyróżnia i omawia dwa rodzaje mocy sprawczej performatywów religijnych: illokucyjną i perlokucyjną, wskazując, że skutki, jakie wywołują, wiążą się <em>z</em> jednej strony z samym działaniem językowym, z drugiej zaś - mają charakter pozajęzykowy. Wycho­dząc poza teorię aktów mowy, autorka proponuje, aby performatywy religijne, w związku z tym, że sta­nowią element obrzędów religijnych, analizować w kontekście rytualnej całości ujętej jako performans.</p> 2022-08-11T14:07:36+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/684 Minori stranieri non accompagnati in Italia. Indagine empirica nelle strutture salesiane di accoglienza 2022-08-11T14:26:06+02:00 Bogdan Wiesław Stańkowski stabopol@interia.pl <p>Celem tego artykułu jest przedstawienie zaangażowania Włoch, a w szczególności salezjanów, na rzecz małoletnich cudzoziemców bez opieki rodziców i najbliższych z rodziny. Autor w swej pra­cy wykorzystał metodę analityczną, kreśląc rozważania na bazie dostępnej literatury przedmiotu. W części teoretycznej autor opisuje zjawisko migracji we Włoszech, czyniąc stosowne odniesienia do danych statystycznych, zaangażowania Kościoła katolickiego i salezjanów w stawianiu czoła zjawi­sku małoletnich cudzoziemców pozostających bez opieki rodzicielskiej. W dalszej części swej pracy autor wyjaśnia, jak rozumiany jest termin małoletniego cudzoziemca bez opieki rodzicielskiej, oraz kreśli ramy prawne, które go dotyczą. W drugiej części artykułu poświęconej badaniom autor przy­bliża niektóre aspekty metodologiczne badań własnych, a następnie przechodzi do wyników badań empirycznych uzyskanych dzięki analizie zawartości stron internetowych.</p> 2022-08-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/749 Transformacja cyfrowa a kondycja ludzka. O relacjach międzyludzkich i matrycy transcendentalnej. 2022-08-11T14:26:06+02:00 Paweł Nowak pawel.nowak@amu.edu.pl <p>Celem artykułu jest ukazanie wpływu transformacji cyfrowej na kondycję ludzką. W opar­ciu o analizę danych zastanych (<em>desk research</em>) autor podejmuje problem związku nowych techno­logii z egzystencją człowieka w kontekście relacyjności. Odwołując się do założeń interakcjonizmu symbolicznego, wskazuje on, że w życiu człowieka konstytutywną wartością są relacje między­ludzkie. Transformacja cyfrowa, której nadrzędnym zadaniem jest optymalizacja procesów gospo­darczych i społecznych, wprowadza szereg zmian w modelach relacji międzyludzkich. Zmiany te mają różny skutek, co autor przedstawia poprzez prezentację różnych stanowisk. Na relacjach jest też ufundowany rdzeń człowieczeństwa, który Pierpaolo Donati określa mianem matrycy trans­cendentalnej, która w żaden sposób nie może być zastąpiona rozwiązaniami technologicznymi. Ta konstatacja implikuje końcową refleksję o konieczności zachowania swoistego umiaru w zakresie przeobrażeń technologicznych wywołanych transformacją cyfrową.</p> 2022-03-31T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/717 Familizacja i deinstytucjonalizacja. Opieka nad osobą starszą w miejscu zamieszkania w ujęciu socjologiczno-prawnym 2022-08-22T11:30:05+02:00 Krzysztof Bogdan Szluz szluz1999@gmail.com Beata Lucyna Szluz bszluz@poczta.fm <p>Problematyka starości i pomocy osobom w podeszłym wieku stanowi zagadnienie szeroko analizowane i omawiane przez różne dyscypliny naukowe ze względu na swą społeczną doniosłość. Tradycyjnie opieka była sprawowana w rodzinie. W nowoczesnych społeczeństwach jest realizowana także przez instytucje.&nbsp;&nbsp;W opracowaniu podjęto problematykę familizacji i deinstytucjonalizacji, w kontekście opieki nad osobą starszą w miejscu zamieszkania w ujęciu socjologiczno-prawnym. Skoncentrowano się na zobrazowaniu mieszkalnictwa wspomaganego, opieki wytchnieniowej oraz koordynacji i standaryzacji usług społecznych.</p> 2022-08-11T14:02:08+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/701 Edukacja skupiona na karierze, czyli o roli edukacji formalnej i pozaformalnej w przygotowaniu do życia zawodowego 2022-08-22T11:35:46+02:00 Aleksandra Tłuściak-Deliowska adeliowska@aps.edu.pl Ewa Duda eduda@aps.edu.pl <p>Tekst ma charakter przeglądowy, a jego celem jest analiza aktywności edukacyjnych, które są znaczące dla dokonywanych przez nastolatków wyborów dotyczących ścieżki edukacyjno-za- wodowej. Punktem wyjścia dla podjętych analiz jest założenie, że kształcenie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu światopoglądu uczniów, ich zachowań i ścieżek kariery poprzez zapewnienie różne­go rodzaju doświadczeń. Analizy działań edukacyjnych zostały dokonane z uwzględnieniem podzia­łu na kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne.</p> 2022-08-11T14:09:21+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/703 Odpowiedzialne rodzicielstwo – w etyczno-moralnym kontekście wolności i prawdy 2022-08-11T14:26:06+02:00 Dariusz Jarosław Adamczyk daradam@vp.pl <p>Artykuł dotyczy zagadnienia odpowiedzialnego rodzicielstwa rozpatrywanego w etyczno- -moralnym kontekście wolności i prawdy. Poczucie odpowiedzialności jest ściśle związane z prawdą o człowieku i z jego wolnością. Chodzi o prawdę obiektywną, odczytywaną w sumieniu. Prawda o ludzkiej wolności warunkuje odpowiedzialność, która jest odpowiedzią Bogu na Jego dar powoła­nia. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa zawiera się w łącznym ujęciu poszczególnych jego aspek­tów, z których jako szczególnie istotny jawi się właściwie rozumiany aspekt religijny, stanowiący nie­jako sprawdzian poprawności odniesienia do pozostałych.</p> 2022-08-11T14:10:26+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/715 Dzieła sztuki – dokumenty średniowiecznej historii cysterskiego opactwa w lądzie: patena mieszka III, oratorium św. Jakuba Apostoła i rozbudowa klasztoru po połowie xiv w., kielich Kazimierza Wielkiego, stauroteka-pacyfikał. 2022-08-11T14:26:07+02:00 Janusz Maciej Nowiński nowinski@vp.pl <p>Artykuł dotyczy zagadnienia odpowiedzialnego rodzicielstwa rozpatrywanego w etyczno- -moralnym kontekście wolności i prawdy. Poczucie odpowiedzialności jest ściśle związane z prawdą o człowieku i z jego wolnością. Chodzi o prawdę obiektywną, odczytywaną w sumieniu. Prawda o ludzkiej wolności warunkuje odpowiedzialność, która jest odpowiedzią Bogu na Jego dar powoła­nia. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa zawiera się w łącznym ujęciu poszczególnych jego aspek­tów, z których jako szczególnie istotny jawi się właściwie rozumiany aspekt religijny, stanowiący nie­jako sprawdzian poprawności odniesienia do pozostałych.</p> 2022-08-11T14:13:08+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/718 Architektura kościoła karmelitów trzewiczkowych pw. Nawiedzenia NMP na Piasku w Krakowie a działalność krakowskiego cechu budowniczych i kamieniarzy 2022-08-11T14:26:07+02:00 Aleksander Stankiewicz olekstankiewicz@wp.pl <p class="Teksttreci20" style="margin-bottom: 10.0pt; text-align: justify; background: transparent;">Krakowski kościół karmelitów trzewiczkowych na Piasku nie doczekał się jak dotąd pogłę­bionych badań. Jego rozbudowę z lat 1637-1645 realizował warsztat królewskiego architekta Gio- vanniego Trevano (zm. 1642), z którym współpracowali Sebastiano Sala (zm. 1651) oraz Hieronim Carbonari (zm. 1669). Zachowane z tego czasu elementy dekoracji architektonicznej wykazują ścisłą zależność od kamiennego detalu Zamku Królewskiego na Wawelu. Ich genezy można poszukiwać wśród konkretnych realizacji rzymskiej architektury lat 80. wieku XVI i twórców takich jak Martino Longhi mł. oraz Giacomo della Porta. Odbudowa kościoła po „potopie” w latach 60. i 70. wieku XVII była realizowana przez kamieniarzy pińczowskich oraz krakowskich muratorów.</p> 2022-08-11T14:24:39+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/705 Działalność organmistrzowska Włodzimierza Truszczyńskiego w diecezji płockiej 2022-08-11T14:26:07+02:00 Paweł Pasternak pawel.pasternak@chopin.edu.pl <p>Artykuł opisuje ośmioro organów zbudowanych przez Włodzimierza Truszczyńskiego w diecezji płockiej w latach 1978-2001. Mimo że Truszczyński postawił w tej diecezji stosunkowo niewiele instrumentów, stanowią one ważne punkty w jej krajobrazie organowym. Oprócz tego omówiono przebudowy dwóch instrumentów innych budowniczych wykonane przez Włodzimierza Truszczyńskiego oraz niezrealizowane projekty dwóch instrumentów jego autorstwa w diecezji płockiej.</p> 2022-08-11T14:16:25+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/650 Ksiądz infułat Zdzisław Król – wybitna postać Kościoła warszawskiego 2022-08-11T14:26:07+02:00 Józef Mandziuk jmandziuk@op.pl <p>Celem niniejszego opracowania jest ukazanie postaci ks. infułata dra Zdzisława Króla, który swoje życie poświęcił Kościołowi warszawskiemu. Był on człowiekiem światłym, wykształconym, znakomitym duszpasterzem, wytrawnym kaznodzieją i doświadczonym urzędnikiem kurialnym. Walczył o upamiętnienie miejsc i wydarzeń ważnych dla narodu, a zwłaszcza związanych ze zbrod­nią katyńską. Jako kanclerz kurii metropolitalnej bronił księży, prześladowanych przez Służbę Bez­pieczeństwa. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. i został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w świątyni Opatrzności Bożej, do wzniesienia której wielce się przysłużył.</p> 2022-08-11T14:17:21+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/734 Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku seminaryjnym 2020/2021 2022-08-11T14:26:07+02:00 Adam Paszek padamsdb@gmail.com 2022-08-11T14:19:44+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/735 Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku seminaryjnym 2020/2021 2022-08-11T14:26:07+02:00 Dariusz Dynak-Michalski dedem@poczta.onet.pl <p>-</p> 2022-08-11T14:20:41+02:00 Copyright (c) 2022 Seminare. Poszukiwania naukowe