https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/issue/feed Seminare. Poszukiwania naukowe 2018-01-14T14:42:48+01:00 Prof. Jerzy Gocko SDB Jerzy@Gocko.pl Open Journal Systems <p align="center"><img src="/public/site/images/andrzej/strona-startowa-okladki1.png" alt=""></p> <p>Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015 r. Seminare znajduje się w <strong>części B Wykazu Czasopism Naukowych</strong>, wg którego przyznano naszemu czasopismu <strong>15 punktów</strong>. Zaś ewaluacja Seminare przeprowadzona przez <strong>Index Copernicus </strong>w bazie IC Journals Master List za rok 2014 zakończyła się przyznaniem Seminare <strong>wskaźnika ICV </strong>o wartości<strong> 65.08</strong>.</p> <p>Dojrzewanie środowiska naukowego skupionego wokół Seminare zaowocowało powołaniem do życia Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, które od roku 2008 jest oficjalnym wydawcą tego czasopisma.</p> <p>Seminare dzieli się na następujące części: teologiczną, filozoficzną, historyczną i społeczno-pedagogiczną. Wszystkie artykuły publikowane są w języku polskim, zawierają jednak streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. Chociaż Seminare jest czasopismem, w którym publikują przede wszystkim członkowie TNFS, to jest ono szeroko otwarte dla wszystkich uczonych, zarówno duchownych, jak i świeckich. Wielu wybitnych specjalistów publikuje na łamach tego periodyku.</p> <p>Periodyk ten jest dostępny w wielu bibliotekach, m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, większości bibliotek uniwersytetów państwowych oraz wielu bibliotekach seminariów diecezjalnych i zakonnych a także w bibliotece Universita Pontificia Salesiana w Rzymie (Włochy).</p> <hr> <p>Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe" jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.</p> <ul> <li class="show"><span style="color: #121212;">„Seminare. Poszukiwania naukowe" jest indeksowane w następujących bazach:</span></li> </ul> <p><a href="http://cejsh.icm.edu.pl/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/andrzej/cejsh.png" alt=""></a></p> <p><a href="http://www.ceeol.com/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/andrzej/ceeol.png" alt=""></a></p> <p><a href="http://bazhum.pl/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/andrzej/bazhum.png" alt=""></a></p> <hr> <ul> <li class="show"><span style="color: #121212; text-align: justify;">p-ISSN: 1232-8766</span></li> <li class="show"><span style="color: #121212; text-align: justify;">e-ISSN: 2450-1328</span></li> </ul> https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/236 Septuaginta w dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej po promulgacji motu proprio „Sedula cura” 2017-10-30T19:49:31+01:00 Sylwester Jędrzejewski, SDB seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/237 Tajemnica udziału człowieka w Misterium Paschalnym Chrystusa według średniowiecznego mistycyzmu krajów Beneluxu 2018-01-14T14:41:54+01:00 Dorota Lekka seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/238 Pastoral communication in the communal aspect 2018-01-14T14:42:48+01:00 Jan Przybyłowski seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/239 Teologia naturalna – jej rola i źródła w antyeunomiańskim sporze o możliwość poznania Boga 2017-10-30T19:41:47+01:00 Karolina Kochańczyk-Bonińska seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/240 Podstawy filozoficzne modelu „osoba-terapeuty” 2017-10-30T19:40:18+01:00 Harry Aponte seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/241 Strategia radzenia sobie z krzywdzicielem polska walidacja kwestionariusza TIRM-18 2017-07-07T11:14:22+02:00 Marlena M. Kossakowska seminare@seminare.pl Piotr Kwiatek, OFMCap seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/242 Transcendencja osoby w przebaczeniu. Perspektywa socjologii relacyjnej 2017-07-07T11:15:57+02:00 Artur Wysocki seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/243 Fenomen afrykańskiej migracji ku Europie wezwaniem życia razem 2017-10-30T19:39:06+01:00 Gabriel Gaston Tata seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/244 Pochodzenie norm moralnych w etyce biznesu i marketingu: personalizm kontra utylitaryzm 2017-10-30T00:07:15+01:00 Adam Zadroga seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/245 Ks. Jerzy Popiełuszko – ofiara politycznej represji czy męczennik za wiarę 2017-10-30T00:06:14+01:00 Milena Kindziuk seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/246 Czasopiśmiennictwo katolickie Wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej (cz. I – ogólna) 2017-10-30T00:05:03+01:00 Jerzy Zając seminare@seminare.pl 2017-07-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##