https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/issue/feed Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-05-07T19:07:16+02:00 Prof. Jerzy Gocko SDB Jerzy@Gocko.pl Open Journal Systems <p align="center"><img alt="" src="/public/site/images/andrzej/strona-startowa-okladki1.png"></p> <p>Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od roku 1975. Jest periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jego celem jest prezentacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Ten wyjątkowy przedstawiciel europejskiego renesansu, biskup Genewy, patron uczonych i dziennikarzy, jest do dziś symbolem otwartego dialogu i dociekania prawdy.</p> https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/513 Procesualność w tekście homilii 2020-05-06T19:05:54+02:00 Michał Klementowicz hindenburg@wp.pl <p>Celem artykułu jest wyjaśnienie istotnego zagadnienia teorii tekstu związanego z zagadnieniem procesualności. W innych słowach: koncepcji, gdzie tekst nie „jest”, ale „staje się”. W lingwistyce tekstu homilia może, zgodnie z etymologią terminu, dotyczyć różnych elementów, które mogą wpłynąć na jej procesualność. W opracowaniu te elementy zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza dotyczy zawartości materialnej tekstu homilii. Druga jest związana ze strukturą. Dzięki tym elementom tekst homilii może zostać uporządkowany w sposób, który pozwoli słuchaczom podążać za prezentowanymi myślami mówiącego.</p> 2020-05-06T17:42:46+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/547 Humor chrześcijanina w relacji do wybranych wartości w świetle twórczości Gilberta Keitha Chestertona i Clive’a Staplesa Lewisa 2020-05-06T19:05:54+02:00 Michał Wocial mwocial@sdb.org.ua <p>Na podstawie twórczości Gilberta Keitha Chestertona i Clive’a Staplesa Lewisa autor analizuje rolę humoru w duchowości chrześcijanina i związek humoru z wybranymi wartościami: pokorą, miłością, wolnością i prawdą. Jednym z wniosków jest ten, że obaj tytułowi pisarze uważali i ukazywali humor jako rodzaj indykatora, który wskazuje, z jaką autentycznością i głębią są przeżywane i realizowane wymienione wartości.</p> 2020-05-06T17:47:20+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/529 Prawa kobiet niekonsekrowanych w Kościele katolickim od XX wieku – ich geneza i znaczenie z perspektywy pedagogiki społecznej 2020-05-07T19:07:16+02:00 Małgorzata Słowik malgorzataslowik@tlen.pl <p>Artykuł prezentuje genezę praw kobiet niekonsekrowanych w Kościele katolickim od XX wieku oraz pokazuje ich znaczenie z perspektywy pedagogiki społecznej. Ukazano potencjał ustanowienia tych praw, odnosząc je do kilku funkcjonujących w pedagogice społecznej pojęć: środowiska wychowawczego, identyfikacji społecznej, empowermentu, sił społecznych.</p> 2020-05-06T18:02:23+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/559 „Usidlenie w dzieciństwie” – doświadczanie niezaspokojenia emocjonalnego w rodzinie. Ujęcie socjologiczne 2020-05-06T19:05:55+02:00 Beata Lucyna Szluz bszluz@poczta.fm <p>Rodzice, którzy są niedostępni emocjonalnie, często sami są emocjonalnie niedojrzali. Mają wiele własnych problemów, które sięgają okresu ich dzieciństwa. Występował w ich życiu deficyt rodziców, którzy nie byli w stanie zaspokoić emocjonalnych i psychologicznych potrzeb swojego dziecka. Objawy występujące u osób dorosłych, niedojrzałych emocjonalnie obejmują między innymi: sztywność emocjonalną, niską tolerancję na stres, niestabilność emocjonalną z agresją, niestabilne relacje oraz szukanie uwagi. W artykule podjęto próbę ukazania problemów, z którymi spotykają się osoby doświadczające niezaspokojenia emocjonalnego w rodzinie (w ujęciu socjologicznym).</p> 2020-05-06T18:22:50+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/423 Pedagogiczny wymiar działalności błogosławionej Hanny Chrzanowskiej (1902-1973) 2020-05-06T19:05:55+02:00 Grzegorz Godawa grzegorz.godawa@upjp2.edu.pl Łukasz Ryszka lukasz.ryszka@upjp2.edu.pl <p>Działalność H. Chrzanowskiej na rzecz chorych posiada pedagogiczny wymiar, który wyraża się w prowadzonej przez nią edukacji pielęgniarek, bezpośredniej pomocy świadczonej chorym oraz troski o własny rozwój. Metoda wykorzystywana przez nią w pracy zawierała się w kategorii spotkania, dialogu i autentycznego zaangażowania. Dużą rolę odgrywała aksjologia oraz personalistyczne odniesienie zakładające poszanowanie godności każdego człowieka. Realizując te cele, Chrzanowska stała się autorytetem wychowawczym. Fundamentalnym źródłem jej motywacji do działań na rzecz innych była wiara w Boga.</p> 2020-05-06T18:28:57+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/411 Przemoc wobec kobiet w ciąży – przyczyny, skutki i możliwości wsparcia 2020-05-06T19:05:55+02:00 Jan Adam Malinowski maljan@umk.pl Urszula Kempińska ulakem@interia.pl <p>Przemoc w stosunku do każdej osoby klasyfikuje się w cywilizowanych społeczeństwach jako czyn naganny społecznie, zwłaszcza gdy dotyka ona kobiety ciężarne. Przeprowadzona analiza światowej literatury pozwala oszacować, że skala rozpowszechnienia przemocy wobec tej grupy społecznej waha się od 0,9% do 29% (w zależności od kraju, przyjętej definicji zjawiska i metod oceny), a także wskazać na przyczyny i skutki przemocy stosowanej wobec kobiet w ciąży. Za cel artykułu przyjęto wywołanie społecznej dyskusji nad marginalizowanym problemem wieloaspektowej przemocy wobec kobiety i jej nienarodzonego dziecka, a także zainteresowanie nim nie tylko badaczy, ale i praktyków oraz decydentów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie temu zjawisku i wspieranie kobiet ciężarnych – ofiar przemocy.</p> 2020-05-06T18:31:32+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/546 Miłość i erotyzm jako elementy językowego obrazu świata żeńskiej młodzieży akademickiej 2020-05-06T19:05:55+02:00 Ewa Baruk-Dzięcioł ewbaruk@poczta.onet.pl <p>Językowy obraz świata stanowi utrwaloną w słowach taką wizję rzeczywistości, jaka istnieje w świadomości osób stanowiących wspólnotę językową. Zaprezentowane w niniejszym tekście wyniki badań empirycznych prowadzą do spostrzeżenia, iż w obrębie prototypu zarówno miłości, jak i erotyzmu – wycinków językowego obrazu świata objętych badaniami kobiet w wieku wczesnej dorosłości – nie zauważa się ani elementów tzw. kultury obnażania czy kultury zwierzeń, ani zjawiska detabuizacji i zerotyzowania, które są postrzegane jako immanentne właściwości współczesnej kultury masowej.</p> 2020-05-06T18:36:36+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/452 „Gratulemur in honore” – endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej 2020-05-06T19:05:56+02:00 Czesław Grajewski graczes@yahoo.com <p>Autor analizuje oficjum „Gratulemur in honore” o św. Katarzynie z Aleksandrii. Wykazuje, że jest to dzieło endemiczne, które powstało w XIII w. w Liège lub okolicach, nie zdołało jednak rozprzestrzenić się w Europie. W Polsce jedynym kodeksem, który zawiera to oficjum (niepełne), jest „Pontificale Plocense”, powstałe prawdopodobnie także w Liège, które już w XIII w. znalazło się w Polsce. Księgi liturgiczne używane w diecezji płockiej (XV i XVI w.) zawierają jedną antyfonę z oficjum „Gratulemur”.</p> 2020-05-06T18:40:56+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/497 Zjazdy (Konferencje) biskupów polskich w okresie międzywojennym 2020-05-06T19:05:56+02:00 Jan Konstanty Pietrzykowski jan_pie@poczta.onet.pl <p>Konferencja Episkopatu Polski obejmowała biskupów wszystkich trzech obrządków, którzy łącznie wykonywali swoje funkcje duszpasterskie. Uchwały zjazdów nie posiadały charakteru prawa partykularnego, tylko biskupi mogli je wprowadzać w swoich diecezjach. Konferencjom przewodniczyli prymasi polscy lub najstarsi hierarchicznie biskupi. Przełomowe znaczenie dla organizacji zjazdów miały spotkania w Gnieźnie w roku 1919 i 1928. Organem wykonawczym Konferencji Biskupów był Komitet Biskupów, a od roku 1928 Komisja Prawna. Celem usprawnienia pracy kolegialnej powoływano komisje episkopatu, początkowo przeważnie do załatwienia jakiejś sprawy, a po 1928 roku miały one charakter stały. W okresie międzywojennym odbyło się 38 Konferencji Episkopatu Polski, w tym 16 nadzwyczajnych.</p> 2020-05-06T18:45:54+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/464 Arcybiskup Antoni Baraniak jako członek Episkopatu Polski, cz. II (1967-1977) 2020-05-06T19:05:56+02:00 Rafał Maciej Łatka rafal.latka@ipn.gov.pl <p>Poniższy artykuł opisuje rolę abp. Antoniego Baraniaka w Episkopacie Polski w ostatniej dekadzie życia metropolity poznańskiego. Jest kontynuacją analizy opublikowanej w 2019 r. na łamach „Seminare”. Mimo upływu wielu lat od śmierci niezłomnego biskupa nie doczekał się on swojej pełnej biografii. Tekst ma wypełnić ten brak w zakresie aktywności wśród polskich biskupów w latach 1967-1977. Metropolita poznański dał się poznać jako wybitna postać w pracach na forum Komisji/Rady Głównej oraz Konferencji Plenarnej Episkopatu. Cieszył się pełnym zaufaniem innych hierarchów i kard. Stefana Wyszyńskiego, którego był jednym z najważniejszych współpracowników. Z Prymasem Tysiąclecia łączyła go wizja działalności Kościoła w realiach komunistycznej dyktatury oraz zdecydowane podejście do polityki wyznaniowej władz PRL. Było to szczególnie widoczne w latach siedemdziesiątych, gdy obaj hierarchowie nie dali się nabrać na złudne deklaracje ekipy partyjnej Edwarda Gierka.</p> 2020-05-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/611 Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 2020-05-06T19:05:57+02:00 Adam Paszek padamsdb@gmail.com 2020-05-06T18:58:48+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/612 Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku akademickim 2018/2019 2020-05-06T19:05:57+02:00 Dariusz Dynak-Michalski dedem@poczta.onet.pl <p>-</p> 2020-05-06T19:00:51+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/521 D. Borecka-Biernat, P. Kurtek, A. Woźniak-Krakowian, Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018 2020-05-06T19:05:57+02:00 Marcin Jurczyk marcin.jurczyk@puno.edu.pl 2020-05-06T19:03:43+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/538 Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, red. S. T. Kwiatkowski, D. Walczak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017 2020-05-06T19:05:57+02:00 Dariusz Jarosław Adamczyk dar.adam@vp.pl <p>Artykuł recenzyjny książki pod redakcją Stefana T. Kwiatkowskiego i Dominiki Walczak, zatytułowana <em>Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela</em>. Książka ukazała się w roku 2017. Dotyczy podstawowych kompetencji zawodowych współczesnych nauczycieli i stanowi przyczynek do pogłębionej dyskusji nad nowoczesnym ich kształceniem.</p> 2020-05-06T19:05:18+02:00 Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe