Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare <p align="center"><img alt="" src="/public/site/images/andrzej/strona-startowa-okladki1.png"></p> <p>Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od roku 1975. Jest periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jego celem jest prezentacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Ten wyjątkowy przedstawiciel europejskiego renesansu, biskup Genewy, patron uczonych i dziennikarzy, jest do dziś symbolem otwartego dialogu i dociekania prawdy.</p> pl-PL Jerzy@Gocko.pl (Prof. Jerzy Gocko SDB) czw, 02 lip 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Spis ludności – Łk 2,1-7. RODO XXI wieków temu https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/604 <p>Artykuł łączy poszukiwania gramatyczne z faktami historycznymi w materii rzymskich spisów ludności. Rodzajnik przed przymiotnikiem ἀπογραφή sugeruje nową perspektywę. Pochodzące z rzymskiego Egiptu dane ukazują możliwą do przyjęcia podstawę, znaną dzięki gramatyce i pozwalają bardziej sprecyzować znaczenie ἡγεμονεύοντος z Łk 2,2. Spis z czasów narodzenia Jezusa może więc być rozumiany jako <em>wcześniejszy</em> od spisu Kwiryniusza. Wzmianka RODO dotyczy ochrony danych, ale i sugeruje, by łącząc dane z i o obu spisach w dwóch rejonach Imperium Rzymskiego wskazać wiarygodny ich porządek chronologiczny.</p> Roman Mazur Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/604 czw, 02 lip 2020 20:48:02 +0200 Chrzest źródłem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa. Szafarstwo sakramentów https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/541 <p>Opracowanie dotyczy konsekwencji przyjętego chrztu w obszarze uczestnictwa w kapłańskiej misji Chrystusa. Uwypukla teologiczny aspekt eklezjotwórczy wyeksponowany przez <em>Vaticanaum II</em> oraz prawne konsekwencje związane z szafowaniem sakramentów. Chrzest i małżeństwo to jedyne dwa sakramenty w Kościele rzymskokatolickim, w których świeccy mogą podjąć się roli szafarza, w pierwszym przypadku nadzwyczajnego, drugim – zwyczajnego. Zarysowano zadania wiernych, które wynikają z podjętej roli szafarza.</p> Kazimierz Dullak Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/541 czw, 02 lip 2020 20:50:55 +0200 Paradoks najwyższej wolności w największym posłuszeństwie według H. U. von Balthasara https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/606 <p>W artykule tym rozpatrzona zostanie relacja posłuszeństwo – wolność w świetle myśli H. U. von Balthasara. Na przykładzie Maryi szwajcarski teolog zauważa paradoksalne odwrócenie wzajemnej zależności pomiędzy postawą posłuszeństwa a wolnością jednostki. Zazwyczaj zwiększone posłuszeństwo kojarzy się z ograniczeniem wolności, tymczasem według Balthasara Maryja, okazując absolutne posłuszeństwo Bogu osiąga najwyższy stopień wolności ludzkiej. Zauważoną przez Balthasara zależność autor postara się naświetlić w wymiarze chrystologicznym, a następnie rozważyć jej implikacje w wymiarze uniwersalno-eklezjologicznym, zwracając szczególną uwagę na warunki naśladowania takiej postawy przez ogół chrześcijan, ale również na niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie płyną z błędnego jej rozumienia.</p> Lech Wołowski Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/606 czw, 02 lip 2020 20:53:56 +0200 Mieszkania chronione wsparciem osób niesamodzielnych w funkcjonowaniu. Teoria i egzemplifikacje https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/561 <p>System wsparcia osób i rodzin obejmuje wiele instytucji oraz form, ale wymaga ciągłych zmian i modyfikacji dostosowanych do potrzeb społecznych. Jedną z ważnych, jeśli nie najważniejszych, potrzeb człowieka jest potrzeba mieszkania, w którym może funkcjonować, czując się bezpiecznie. Państwo wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi w tym zakresie, czego formami są między innymi wsparcie dla osób młodych przy zakupie pierwszego mieszkania, mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, domy pomocy społecznej, noclegownie dla bezdomnych, ale także mieszkania chronione – instytucje ważne, choć mniej znane tak społecznie, jak i naukowo, także w ramach eksploracji pedagogicznych. Uprawniona jest zatem próba kompleksowego omówienia mieszkań chronionych z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych oraz prezentacją ich wymiaru empirycznego.</p> Beata Krajewska Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/561 czw, 02 lip 2020 20:58:15 +0200 Uzależnienie: od podejścia tradycyjnego do nowych form uzależnień. Spojrzenie koncepcyjne i psycho-pedagogiczne https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/574 <p>Współcześnie wiele raportów naukowych ukazuje wzrost zjawiska uzależnienia w Europie i USA, podkreślając potrzebę radzenia sobie z tą sytuacją. Artykuł zaczyna się od opisu uzależnienia w głównych podręcznikach diagnostycznych (DSM-5, ICD-10) oraz z perspektywy kilku uznanych ekspertów. Następnie analizuje jego występowanie we Włoszech, szczególnie w odniesieniu do nastolatków. Zjawisko uzależnienia jest opisywane &nbsp;zarówno z punktu widzenia klinicznego, jak i behawioralnego. Na przykład we Włoszech jest 35 milionów ludzi, którzy codziennie korzystają z platform społecznościach przez około 6 godzin, co wpływa na ich zachowania i relacje społeczne. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego obrazu uzależnień, co jest jednocześnie wstępem do prowadzonych badań nad zjawiskiem uzależnienia od smartfonu. Konieczne są dalsze szczegółowe badania w celu określenia konkretnych sposobów zapobiegania tym problemom i ich leczenia.</p> Zbigniew Szczepan Formella, Sofia Massei, Letizia Cavalli Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/574 czw, 02 lip 2020 21:05:31 +0200 Działalność oratoryjna salezjanów w okresie międzywojennym https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/580 <p>W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów. Nowe państwo powstało z trzech różnych państwowości (Prusy, Austria, Rosja), dlatego tworzenie państwowości polskiej napotykało na niesamowicie wielkie trudności. Brakowało wszystkiego: struktur politycznych, ekonomicznych, prawniczych, administracyjnych, jednolitego systemu szkolnictwa. Sytuację i tak trudną, komplikował ponadto ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. W proces tworzenia nowych struktur szkolnych i wychowawczych czynnie włączyło się Towarzystwo Salezjańskie, które rozpoczęło swoją działalność na ziemiach polskich w 1898 r. w Oświęcimiu. Korzystając z dużej przychylności władz różnego szczebla, jak również z otwartości polskiego społeczeństwa, salezjanie otwierali szkoły ogólnokształcące, szkoły zawodowe, internaty oraz sierocińce. Jedną z form pracy salezjańskiej było również oratorium. Była to uprzywilejowana metoda pracy z młodzieżą Założyciela salezjanów ks. Jana Bosko. Kontynuując jego charyzmat w Polsce, salezjanie, w miarę swoich możliwości, prowadzili pracę oratoryjną przy powstałych placówkach wychowawczych i parafiach.</p> Jan Piotr Niewęgłowski Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/580 czw, 02 lip 2020 21:09:25 +0200 Przejawy oraz nasilenie lęku wśród młodzieży naruszającej normy prawne oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/551 <p>Celem przeprowadzonych badań była analiza istniejących różnic w nasileniu lęku-stanu i lęku-cechy między badanymi grupami młodzieży z uwzględnieniem czynnika płci. W artykule przedstawiono analizę wyników badań przeprowadzonych wśród nieletnich przebywających w zakładach resocjalizacyjnych oraz wśród młodzieży ze szkół licealnych. Łącznie przebadano 266 osób. W badaniu wykorzystano Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Ch. D. Spielbergera, R. L. Gorsucha i R. E. Lusheneʼa. Badania miały charakter ilościowy. Zgromadzone wyniki wykazały, że badane grupy młodzieży istotnie różnicuje nasilenie przejawianego lęku-stanu, rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki, oraz lęku-cechy, rozumianego jako względnie stała dyspozycja (cecha) do przeżywania stanów lękowych. Ponadto analiza danych empirycznych pozwoliła stwierdzić w odniesieniu do lęku-stanu i lęku-cechy brak istotnych statystycznie różnic między chłopcami i dziewczętami w grupie kryterialnej oraz kontrolnej.</p> Marcin Jurczyk Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/551 czw, 02 lip 2020 21:12:29 +0200 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Zagórowie w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/571 <p>Po zakończeniu II wojny światowej zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna w Europie. W jej wyniku Polska utraciła swoje wschodnie tereny, w tym Wołyń. Pracujące tam zakonnice zmuszone były opuścić dotychczasowe swoje placówki i przenieść się w głąb kraju. Dotyczyło to również sióstr benedyktynek misjonarek, które na jedną ze swoich nowych placówek obrały Zagórów. Tu w pierwszych latach po wojnie prowadziły kilka ważnych dzieł o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Były to: przedszkole, dom dziecka i dom starców. Niestety narastający konflikt na linii państwo – Kościół sprawił, że dzieła te albo zamknięto albo upaństwowiono, ograniczając aktywność tego zgromadzenia w Zagórowie. Zakonnice pojawiły się w roku 1945, a opuściły miasto w 2009 r.</p> Piotr Gołdyn Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/571 czw, 02 lip 2020 21:18:13 +0200 „Ecclesia est paradisus” – interpretacja Kościoła jako raju na „Planie z Sankt Gallen” z 819 r. https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/610 <p>Wśród symbolicznych interpretacji chrześcijańskiej świątyni ważne było postrzeganie Kościoła jako odwzorowania rzeczywistości Raju (<em>ecclesia est paradisus</em>). Taka interpretacja znalazła w średniowieczu szczególną popularność wśród wspólnot mniszych (<em>claustrum est paradisus</em>). Na <em>Planie z Sankt Gallen</em> kościół opactwa został przedstawiony jako przestrzeń raju, do którego wejścia bronią dwie wieże dedykowane archaniołom Rafałowi i Gabrielowi. Krzyż w centrum świątyni reprezentuje drzewo życia (<em>arbor vitae</em>). Taki sam krzyż został powtórzony w centrum klasztornego cmentarza, pośród drzew rajskiego arboretum, jako zapowiedź nagrody w dniu paruzji. Oba monumenty krzyża na <em>Planie z Sankt Gallen</em> – w centrum kościoła jako drzewo życia pośrodku raju i w centrum cmentarza jako zapowiedź paruzji i rajskiej nagrody – stanowią syntezę historii zbawienia, której początkiem był <em>paradisus</em>, a końcem będzie <em>parusia</em>.</p> Janusz Maciej Nowiński Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/610 czw, 02 lip 2020 21:30:17 +0200 Dom wypoczynkowy księży polskich „Maksymówka” w okresie Drugiej Rzeczypospolitej https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/605 <p>Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaistniała potrzeba uruchomienia frontu walki o zdrowie jej obywateli, w tym głównie o wyeliminowanie wszechobecnej gruźlicy. Państwa nie było stać na intensywne tworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej poprzez budowanie infrastruktury leczniczej. W takich okolicznościach wiele domów wypoczynkowych, domów zdrowia, a nawet sanatoriów wznoszonych i utrzymywanych było w trybie dobrowolnych opodatkowań obywateli.</p> <p>W tym ogólnopolskim procesie uczestniczyli też polscy kapłani, organizujący tzw. „Księżówki”, w których mogli poprawiać swoją kondycję zdrowotną duchowni. Jeden z takich ośrodków powstał w 1927 roku we wsi Maksymówka, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, na terenie Dekanatu Stanisławowskiego Archidiecezji Lwowskiej.</p> Stanisław Piekarski Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/605 czw, 02 lip 2020 21:35:47 +0200 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2019 https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/609 Stanisław Chrobak Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/609 czw, 02 lip 2020 21:38:09 +0200 Kształtowanie sprawności moralnych, red. A. Jazukiewicz, I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017 – rec. Dariusz Adamczyk https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/539 Dariusz Jarosław Adamczyk Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/539 czw, 02 lip 2020 21:44:07 +0200 W. Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty. Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2020 – rec. ks. Sylwester Jędrzejewski https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/614 Sylwester Jędrzejewski Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/614 czw, 02 lip 2020 21:49:15 +0200