Seminare. Poszukiwania naukowe https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare <p align="center"><img alt="" src="/public/site/images/andrzej/strona-startowa-okladki1.png"></p> <p>Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od roku 1975. Jest periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jego celem jest prezentacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Ten wyjątkowy przedstawiciel europejskiego renesansu, biskup Genewy, patron uczonych i dziennikarzy, jest do dziś symbolem otwartego dialogu i dociekania prawdy.</p> Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS) pl-PL Seminare. Poszukiwania naukowe 1232-8766 Pope Paul VI – Prophetic Dimension of Pontificate in Hardship Times https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/481 <p>Niniejszy artykuł omawia encykliki Pawła VI <em>Eccelsiam suam</em> i <em>Humanae vitae</em> i ich znaczenie w nauczaniu zasad moralnych Kościoła w odniesieniu do prokreacji, miłości małżeńskiej i seksualności człowieka. Papież Paweł VI wyraził swój sprzeciw wobec moralnego zepsucia, a jego słowa uderzają profetycznym charakterem. Nawoływał do nawrócenia i ponownego otwarcia się na Chrystusa poprzez ukazywanie zagubionemu pokoleniu radości chrześcijaństwa i Chrystusa jako źródła prawdziwej szczęśliwości. Jego pontyfikat jest lekcją wierności Ewangelii i tradycyjnemu nauczaniu Kościoła poprzez przypominanie o powołaniu człowieka do zbawienia.</p> Władysław Wyszowadzki Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 13 26 Zjednoczenie w miłości i prokreacja: istotne znaczenie aktu małżeńskiego. Teologiczno-moralna refleksja na kanwie jubileuszu „Humanae vitae” https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/537 <p>Jubileusz opublikowania encykliki Pawła VI Humanae vitae (1968) stał się dobrą okazją do ponownego odkrycia jej przesłania, do czego zresztą zachęcał papież Franciszek w Amoris laetitia. W tym kontekście ważne wydaje się uchwycenie ścisłego związku znaczeniowego aktu małżeńskiego wyrażonego poprzez zjednoczenie w miłości małżonków z prokreacją. Pozwoli to odkryć fundament dla właściwego zrozumienia wymiaru normatywnego poprzez wskazanie na godność osoby i aktu małżeńskiego, a także zachęcić do stosowania tych metod planowania rodziny, które opierają się na naturalnych okresach płodności.</p> Josef Spindelböck Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 27 43 Subjective Przedmiotowy i podmiotowy wymiar ochrony zdrowia w perspektywie teologicznopastoralnej https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/597 <p>Celem artykułu jest wskazanie nowych możliwości ochrony zdrowia z perspektywy teologii pastoralnej. Nauczanie Kościoła na temat ochrony życia i zdrowia człowieka jest bardzo bogate. Kościół popiera wszelkie inicjatywy społeczne służące reformie ochrony zdrowia, zwłaszcza jej humanizację i personalizację, co może przełożyć się na lepszą opiekę nad ludźmi chorymi, ale też stworzy nowe możliwości w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, w propagowaniu zdrowego stylu życia i wspieraniu działań na rzecz przestrzegania zasad higieny życia na co dzień. Dzięki humanizacji i personalizacji służby zdrowia bardziej skuteczne będą działania na rzecz jej odkomercjalizowania, aby pieniądz, zysk lub oszczędności nie przesłaniały najważniejszego celu: otoczenia kompleksową opieką osoby chorej. Dobrem osoby chorej jest zdrowie ciała i równowaga psychiczna, ale największym darem jest być zawsze blisko Boga, według zasady, że ludzie są najbliżej Boga, gdy dają zdrowie innym ludziom.</p> Jan Kazimierz Przybyłowski Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 45 55 Osoba jako istota powołana do potrójnej transcendencji w świetle personalizmu Karola Wojtyły/Jana Pawła II https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/280 <p>Niniejszy artykuł podejmuje problematykę transcendencji osoby zaproponowaną przez Karola Wojtyłę/Jana Pawła II. Bierze ona swój początek w filozoficznej myśli wielkiego Polaka, uzyskując swoje dopełnienie w jego teologicznej twórczości. Dla Wojtyły transcendencję można określić jako „drugie imię osoby”, ponieważ jest ona ściśle związana ze spełnianiem się człowieka jako bytu osobowego. Tekst zawiera analizy trzech wymiarów transcendencji, którymi są: 1) transcendencja w czynie; 2) transcendencja ku drugiemu „ja” oraz 3) transcendencja w kierunku osobowego Boga.</p> Michał Kosche Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 57 68 Doświadczenie miłości a komunikacja interpersonalna https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/569 <p>Komunikacja interpersonalna najpełniejszy swój wyraz objawia w doświadczeniu osobowej miłości, dzięki której człowiek wyraża się jako byt miłujący (homo amans). Miłość ma wiele różnych wymiarów ze względu na swój przedmiot. Najgłębiej można uchwycić istotę miłości, analizując ją od strony relacji interpersonalnej, jaka zachodzi pomiędzy mężczyzną a kobietą. W opisie miłości na pierwszy plan wysuwają się takie czynniki konstytutywne jak: bezinteresowność, afirmacja, ofiarność, odpowiedzialność. Miłość posiada wartość autonomiczną i zarazem autoteliczną, dlatego staje się ona niezbędna dla autentycznego aktu komunikacji międzyludzkiej, jak również dla samego ludzkiego bytowania, pokazując ich nierozerwalny związek. Komunikacja bez miłości staje się tylko semantycznym werbalizmem.</p> Zdzisława Marianna Kobylińska Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 69 80 Osobowość i samofunkcyjność emocjonalna: relacja pomiędzy modelem osobowości HEXACO, ekstrawersją a świadomością własnej skuteczności regulacji emocji https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/442 <p>Głównym celem przedstawionych badań jest sprawdzenie wpływów niektórych cech osobowości, mierzonych modelem osobowości HEXACO, na postrzeganą zdolność do radzenia sobie z własnymi wpływami. Wyniki korelacji i liniowych regresji między cechami osobowości mierzonymi przez HEXACO-60, a postrzeganą zdolnością do zarządzania afektami, mierzoną Regulacyjną Skalą Przekonania o Własnej Skuteczności, potwierdzają pogląd, że ekstrawersja jest bardziej związana z pozytywną ekspresją, podczas gdy emocjonalność jest bardziej związana z zarządzaniem negatywnymi afektami, a świadomość jest nieznacznie związana z niektórymi aspektami samoregulacji pozytywnych i negatywnych afektów. Wyniki uzyskane w tym badaniu dla HEXACO są zbliżone do tych prezentowanych dla FFM we wcześniejszych badaniach dotyczących cech osobowości oraz pozytywnych i negatywnych afektów.</p> Zbigniew Szczepan Formella Lorenzo Filosa Giuseppe Crea Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 81 91 Człowieczeństwo, sprawczość i troska transcendentna https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/466 <p>Głównym celem tego artykułu jest rozważenie zasadności włączenia troski transcendentnej do zestawu trosk podstawowych w życiu człowieka, tak jak je rozumie M. Archer. Tekst omawia najpierw rozumienie tej troski w tekstach brytyjskiej socjolog, następnie charakteryzuje proponowane przez autora, poszerzone jej rozumienie. Z kolei jej znaczenie dla człowieka i życia społecznego zostaje przedstawione krótko przez ukazanie wpływu na sprawczość człowieka. W końcu przedyskutowane zostają relacje między troskami ze szczególnym uwzględnieniem miejsca troski transcendentnej i poczynione wnioski końcowe.</p> Artur Edward Wysocki Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 93 102 Centralny Okręg Przemysłowy przykładem socjologicznej wyobraźni jego twórców https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/508 <p>Przy definiowaniu miejsca i znaczenia Centralnego Okręgu Przemysłowego – COP w&nbsp;polskiej historii i polskiej gospodarce nie sposób nie zauważyć licznych elementów składowych tego skomplikowanego przedsięwzięcia gospodarczego, planu, którego zasadniczym celem było zwiększenie poziomu obronności II RP i zniwelowanie różnic w&nbsp;sferze gospodarczej poszczególnych obszarów Polski, począwszy od 1937 r. Na uwagę zasługuje także fakt, że działania zapoczątkowane w tamtym okresie w dalszym czasie przekładają się na to, co dzieje się w życiu gospodarczym i społecznym województwa podkarpackiego, na przykład powstanie i działalność Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.</p> Piotr Zawada Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 103 116 Pojęcie „pacjent” w odbiorze lekarzy. Badania narracyjne https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/457 <p>Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-badawczy i dotyczy relacji lekarz – pacjent ze szczególnym uwzględnieniem znaczeń przypisywanych pojęciu „pacjent”. <em>W literaturze wskazywany jest fakt, że określony model relacji lekarz – pacjent zależy od rozumienia osoby pacjenta, a także od rozumienia podstawowych dla medycyny pojęć: zdrowia i choroby. Powyższe założenie stało się powodem podjęcia prezentowanych analiz.</em></p> <p>Badania prowadzono w paradygmacie interpretatywnym. Grupę badawczą stanowili lekarze o różnych specjalizacjach, z różnym doświadczeniem i stażem pracy. Analiza zebranego materiału pozwoliła wyłonić trzy podstawowe zakresy rozumienia pojęcia „pacjent”: osobowy, podmiotowo-przedmiotowy i przedmiotowy.</p> Beata Antoszewska Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 117 131 „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, czyli początki profilaktyki zdrowotnej w starożytności https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/507 <p>W artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania, które są konieczne dla wyjaśnienia wątpliwości związanych z powszechnym przekonaniem o przełomowości XIX wieku dla rozwoju promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Czy na podstawie tekstów starożytnych można stwierdzić, że to właśnie starożytność zapoczątkowała podstawy profilaktyki zdrowotnej? Czy na podstawie badań archeologów, antropologów oraz historyków można jednoznacznie stwierdzić, że wzmożona aktywność fizyczna i stosowanie diety były świadomymi działaniami profilaktycznymi?</p> Judyta Krajewska Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 133 146 Działalność społeczno-polityczna Mykyty Bury w warunkach II Rzeczypospolitej https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/526 <p>W artykule przeanalizowano działalność społeczno-polityczną urodzonego w obwodzie równieńskim uczestnika pierwszej wojny światowej Mykyty Bury, wyjaśniono kulturowe oraz edukacyjne aspekty jego działalności, formy jego walki o ukrainizację Kościoła Prawosławnego w Polsce.</p> <p>Udowodniono, iż w pierwszej połowie lat dwudziestych pracujący jako nauczyciel M. Bura dołączył do rozwoju organizacji „Proswita” oraz spółdzielczości na Wołyniu, a także pracował w samorządach gminnych i powiatowych. W latach trzydziestych, podzielając ideę ukraińsko-polskiego współistnienia, został jednym z organizatorów Wołyńskiego Związku Ukraińskiego, „Ojczystej Chaty” (“Ridna Chata”), poszerzał sieć „Oświeceniowych Chat” (“Proswitiańska Chata”), pracował w Towarzystwie im. Metropolity Petra Mohyły, „Szkole Ukraińskiej”, klubie sportowym „Horyń”, trzy razy był posłem na Sejm polski. Aresztowany i uwięziony przez radzieckie organy pozasądowe w 1939 r. Jako polski obywatel został wypuszczony z więzienia i dołączył do armii generała Andersa. Po zakończeniu wojny wyemigrował do Wielkiej Brytanii, później do Kanady.</p> Serhiy Troyan Copyright (c) 2020 Seminare. Poszukiwania naukowe 2020-01-27 2020-01-27 40 4 147 158