Proces recenzji

 1. Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie naukowym „Seminare. Poszukiwania naukowe” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 3. Nadesłane teksty są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez redaktora tematycznego.
 4. Następnie teksty artykułów zakwalifikowanych do procesu ewaluacyjnego są przekazane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.
 5. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki naukowej, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (tj. redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji).
 6. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process).
 7. Cały proces recenzji odbywa się na platformie OJS 3.x. Każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny identyfikujący go na kolejnych etapach procesu wydawniczego. Recenzent po wyrażeniu zgody na sporządzenie recenzji, sporządza ją przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego po zalogowaniu się na stronie internetowej czasopisma.
 8. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 9. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:
  Artykuł może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian.
  • Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta zmian.
  • Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi Recenzenta. Po poprawie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji.
  • Artykuł nie może zostać opublikowany. Nie istnieją także realne szanse jego rewizji. Recenzent winien uzasadnić swoją decyzję.
  • Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie. Recenzent winien umotywować swoją decyzję.
 10. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są dwa tygodnie.
 11. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
 12. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.
 13. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 14. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 15. Raz w roku Redakcja zamieszcza w edycji drukowanej czasopisma i na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 16. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy drukowany egzemplarz tomu czasopisma, w którym ukazał się recenzowany przez nich tekst.