Czasopiśmiennictwo alumnów polskich seminariów duchownych do 1918 r. (według stanu badań na koniec 2015 roku)

  • Jerzy Zając socjolog, absolwent KUL i UKSW, członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.
Słowa kluczowe: czasopisma studenckie, seminaria duchowne, historia, kwerenda

Abstrakt

W badaniu czasopism studenckich do 1945 r. zupełnie pomijano czasopisma redagowane i wydawane przez studentów polskich seminariów duchownych. Również nie uwzględniają bogatej historii zawartej w ukazujących się w nich artykułach i kronikach biogramy pisarzy katolickich czy opracowania dotyczące diecezjalnych oraz zakonnych seminariów duchownych funkcjonujących wówczas w Polsce, pomijane były także tytuły ogólnopolskie, chociażby włocławski „Przedświt”. Autor prezentuje informacje o czasopismach studentów polskich seminariów duchownych do 1918 r.

Bibliografia

„Eos” [z dnia 17 listopada 1920 r.].
„Głos Studenta”.
Encyklopedia Katolicka Tom I-XX, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 1973-2014.
Grzybowski M.M., Duchowieństwo Diecezji Płockiej. Wiek XX. Tom 1. Część 2, Płock 2008 s. 126-127.
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Oprac. i red. Zygmunt Zieliński, Lublin 1981.
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Teczka pt. Wspomnienia alumnów seminarium duchownego we Włocławku 1887-1915), regał 08/2.
Dwadzieścia pięć lat w służbie Chrystusa, Caritas, 1-2 (1939), s. 2.
Ksiądz Rektor wśród nas, Caritas, 1-2 (1939) nr 1-2, s. 4-8.
Mieczkowski J., Tematyka liturgiczna na łamach kleryckiego pisma „Tempus Liberum” w okresie międzywojennym, Liturgia Sacra”. Liturgia - Musica - Ars. Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 1(33) 2009, s. 101-114.
Mikołajczyk Zbigniew Kazimierz [Rec.], Ks. Jerzy Zając, Sursum Corda. Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939, Płock 2010, ss. 287, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2/2014, s. 265-267.
Od Redakcji, „Eos”. Zeszyt II [z 18 lutego 1921 r.] s. 1.
Pluta Franciszek, Z dziejów „Charitasu”, „Charitas”. Pisemko alumnów Seminarium Duchownego w Łucku, 1 (1931), s. 2.
Przedmowa [w] Rozprawki opracowane przez br. br. Kleryków nowicjatu lwowskiego OO. Dominikanów, Lwów 1896-1897.
Rogalski Czesław, Z okazji dziesięciolecia istnienia „Sursum Corda […], „Sursum Corda”, 4(41) 1935, s. 23.
Rulka Kazimierz, „Przedświt” - Czasopismo alumnów polskich seminariów duchownych w latach 1918-1931 [w] Teologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK, 12 (2008), s. 215-229.
Rulka Kazimierz, Czasopisma kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, Edukacja - Kultura - Teologia, Toruń 2003, s. 289-300.
Wąsowicz Jarosław, „Exsul” - Pismo więźniów obozu przejściowego dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2004, s. 135-139.
Wśród najmniejszych., „Caritas” 1-2 (1939), s. 8-11.
Zając Jerzy, Boje i pobojowiska w czasopismach studentów polskich seminariów duchownych do 1945 roku, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 (2015), s. 87-101.
Zając J., Czasopisma studentów polskich rzymsko-katolickich seminariów duchownych diecezjalnych [bez jednodniówek] wydawane do 1945 r. Tytuły, lata i miejsca wydania ich pierwszych numerów, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3(2015), s. 221-222.
Zając J., Czasopisma studentów polskich rzymsko-katolickich seminariów / instytutów zakonnych [bez jednodniówek] wydawane do 1945 r. Tytuły, lata i miejsca wyd. ich pierwszych numerów, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 (2015), s. 222.
Zając J., Druh-Друг-Amicus, w: Slawistyczni studii: lingwistyka, literaturoznawstwo, dydaktyka. T. 1, red. J. Zając, K. Leśniewski, P. Kopiec, M. Torczyński, Chmielnicki 2015 s. 230-239.
Zając J., Z polskich źródeł do historii ziemi łuckiej, w: Slawistyczni studii: lingwistyka, literaturoznawstwo, dydaktyka. T. 1, red. J. Zając, K. Leśniewski, P. Kopiec, M. Torczyński, Chmielnicki 2015, s. 239-248.
Zając J., Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Łucku czasu II Rzeczypospolitej, Niepodległość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne, 3(51) 2015, s. 143-158.
Zając J., Prasa alumnów katolickich seminariów duchownych w Polsce do 1945 r. wobec wyznań, obrządków i kultur (W poszukiwaniu dialogu), Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 (2014), s. 127-137.
Zając J., Regionalizm w prasie studentów polskich seminariów duchownych (do 1945 roku), Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2 (2014), s. 69-78.
Zając J., Tematyka bezpieczeństwa polskiej tożsamości kulturowej w „Aurorze Serafickiej - czasopiśmie braci franciszkańskiej z Granby (USA, stan Massachusetts), Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 (2015), s. 177-184.
Zając J., Tropem ks. Jana Żukowskiego… O cierpieniu w świecie zwierząt, w: Rozród koni. Wybrane zagadnienia, red. Z. Gajewski, A. Wehrend, Warszawa 2015 s. 279-283.
Zając Jerzy. 2010. Sursum Corda. Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939, Płock.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki historycznej