Kaznodziejstwo kanoników regularnych kongregacji krakowskiej na tle kaznodziejstwa zakonnego od średniowiecza do czasów nowożytnych

  • Jan Pietrzykowski, SDB WNHiS UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: kaznodziejstwo w Polsce, kanonicy regularni laterańscy, historia Kościoła

Abstrakt

Kaznodziejstwo w Polsce przebiegało podobnie jak historia kaznodziejstwa w krajach zachodnich. Z funkcji kapłańskich przepowiadanie uzyskało najwyższą rangę, ponieważ wymagało odpowiednich kwalifikacji intelektualnych, oratorskich i duchowych. U kanoników obowiązki te powierzano duchownym ze stopniem akademickim. Wśród kanonii wyróżniały się trzy prepozytury: w Kazimierzu, Kraśniku i Wilnie, które pełniły rolę domów formacyjnych (nowicjat, seminarium), dysponowały odpowiednią biblioteką i pracowało tam kilku profesorów filozofii i teologii. W dziedzinie zasług dla kaznodziejstwa polskiego kanonicy regularni laterańscy zajmują godne miejsce po jezuitach, dominikanach i bernardynach.

Bibliografia

Archiwum Bożego Ciała w Krakowie.
Baron Arkadiusz, Pietras Henryk. 2003-2005. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II-IV, układ i opracowanie. Kraków 2003-2005.
Subera Ignacy. 1971. Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Warszawa.
Wojtyska Henryk D. 1975. Nauka i nauczanie u kanoników regularnych (na przykładzie Kongregacji Bożego Ciała): Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II, cz. II. Rechowicz Marian (red.). Kraków 1975: 41-50.
Pazera Wojciech. 1999. Kaznodziejstwo w Polsce początku do końca epoki baroku. Częstochowa.
Panuś Kazimierz. 2001. Zarys kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Część druga: Kaznodziejstwo w Polsce od Oświecenia do XX wieku. Kraków.
Łatak Kazimierz, Makarczyk Irena (red.). 2008. Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Kraków.
Łatak Kazimierz, Nalbach Stanisław. 2009. Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku. Kraków.
Wolański Filip. 2012. Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobraźni i postaw. Toruń.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki historycznej