Kościół a problem (de)populacji w kontekście współczesności

  • Józef Młyński UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: rodzina, odpowiedzialne rodzicielstwo, demografia, Kościół, małżeństwo, dzietność

Abstrakt

W niniejszym artykule zweryfikowano kluczowe zagadnienia w obszarze współczesnej dzietności. Celem artykułu jest dokonanie deskrypcji "regresu dzietności" oraz wskazanie działań pomocowych ze strony Kościoła dla małżeństw urzeczywistniających funkcję prokreacyjną i odpowiedzialne rodzicielstwo. Zagadnienie to, dotyczy przyczynowości zmniejszenia dzietności, jej rozmiaru i odnowy demograficznej.
Kościół świadomie wspiera kwestie dzietności na wielu płaszczyznach: religijnej, kultycznej, ekonomicznej, społecznej i mentalnej. Towarzysząc rodzinie na drodze zrodzenia i wychowania dzieci podejmuje współpracę z działaniami podejmowanymi przez Państwo. Oczywistością jest, że każdy obywatel stanowi dobro społeczne, bez którego brak zastępowalności pokoleń powoduje "biologiczną śmierć" każdego narodu.

Bibliografia

Balcerzak-Paradowska Bożena. 2010. Współczesne procesy demograficzne jako wyzwanie dla polityki rodzinnej, I Ogólnopolska Konferencja naukowa Demografów „Procesy demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy Polski w okresie transformacji”: Kliczków 26-28.04.2010.
Balicki Janusz. 2010. Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce, „Teologia i Moralność” 7: s. 17-32.
Bołoz Wojciech.1998. Promocja osoby w rodzinie, Warszawa: „ADAM”.
Borutka Tadeusz. Mazur Jan. Zwoliński Andrzej. 1999. Katolicka nauka społeczna. Częstochowa: Wydawnictwo Jasna Góra.
Dudziak Urszula. 2009. Miłość i odpowiedzialność przejawem zdrowia człowieka i rodziny. Wskazania prekoncepcyjne, pre – i postnatalne, „RNR” 1 (56): s. 101-120.
Durkheim Emil., 1983 Elementarne formy życia religijnego, w: Socjologia religii, red. Adamski F., Kraków: Wydawnictwo Petrus.
Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, w: Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 r., Warszawa 2013, s. 2, w: http://stat.gov.pl (data dostępu 10. 03. 2014.).
Gwiazda A., Nadchodzi zapaść demograficzna, „Gazeta Finansowa Online” 15 grudnia 2014, w: www.gf.24.pl (data dostępu 23. 04. 2015).
Gwiazdowski R., Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy, Opole 2014, w: http://www.ssd.opolskie.pl/data/other/depopulacja_-_raport_final.pdf (data dostępu 23. 04. 2015).
Hajduk Maria. 2008. Z historii Arki w Tarnowie – kilka danych statystycznych, w: red. W. Szewczyk, Tarnów: „Biblos”.
Holzer Jerzy. 1999. Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Homan Agnieszka. 2012. Okna życia – nowe wykorzystanie starej praktyki, w: Misericors . 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej red., Piotr. Grzanka. Tarnów: „Biblos”. s. 177-186.
Jackowski J. Maria. 2007. Czas rodzin, Szczecinek: „ARKADY”.
Jan Paweł II, List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XV Dnia Papieskiego (11 październik 2015 r.). Warszawa. s. 2.
Jóźwiak Józefa. 2012. Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski?, w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, red., Strzelecki Z., Potrykowska A., II Kongres Demograficzny, tom 1, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa: s. 70-86.
Kamiński Tadeusz. 2014. Nowe możliwości – nowe zagrożenia. Caritas wobec zmieniających się warunków działania, w: Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, D. J. Pol, Warszawa: Caritas Archidiecezji Warszawskiej. s. 123-142.
Kamiński Tadeusz. 2008. Caritas jako specyficzny podmiot pomocy społecznej – parę uwag na marginesie encykliki „Deus Caritas Est” Benedykta XVI, w: Mezinárodni konferenze: Deus Caritas Est. Cirkev jako společenstvi lásky ve službě trpicimu člověku – Charitni idea a hodnotová orientace v zemich transformace. Dokumentace a zhodnoceni. Cyrilometodějska Teologicka Fakulta Univerzity Palackěho red. H. Pompey, J. Doležel , Olomouc: Teologicka Fakulta Univerzity Palackěho s. 98-101;
Kamiński Tadeusz. 2011. Wolontariat służebny na przykładzie Caritasu w Polsce. „Trzeci Sektor” 23, s. 15-23.
Kocik Lucjan. 2002. Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnej skrajności. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
Koral Jarosław. 2012. Godność osoby ludzkiej podstawowym imperatywem działalności charytatywnej, w: Misericors. 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej red., Piotr Grzanka, Tarnów: „Biblos”. s. 13-27.
Majkowski Wwładysław. 2010. Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań społecznych. Kraków: „Dehon”.
Marzec Paweł. 2015. Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Tarnów: „Biblos”.
Okła Wiesława. 2013. Poradnictwo terapeutyczne, Lublin: „KUL”.
Okólski Marek. Fihe Agnieszka. 2015. Bilans demograficzny Polski w roku 2030. w: www.mir.gov.pl (dostęp z dnia 23 04 2015).
Osewska Elzbieta. Stala Józef. 2002. Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Wydawnictwo. Św. Wojciech.
Podstołowicz Ryszard., Grzanka Piotr. 2012. Wczoraj i dziś. Caritas Diecezji Tarnowskiej, w: Misericors . 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej red., Piotr Grzanka, Tarnów: „Biblos”. s. 325-340.
Rodziński Adam. 1989. Osoba, moralność, kultura. Lublin: „KUL”.
Rządowa Komisja Ludnościowa. Raport1988, Warszawa 1988.
Sęk Helena. 1993. Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa: „Scholar”.
Slany Krystyna. 2008. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: „Nomos”.
Strzelecki Zbigniew. 2011. Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2010-2011, Warszawa 2011, w: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf ( data dostępu 23. 04. 2015).
Szukalski Piotr. 2014. Demografia i Gerontologia Społeczna. „Biuletyn Informacyjny”. 7: s. 1-3.
Szyszka Małgorzata. 2008. Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004. Lublin: „KUL”.
Tyszka Zbigniew. 1979. Warszawa. Socjologia rodziny. Warszawa: „PWN”.
Wojtyła Karol. 2000. Wrocław. Elementarz etyczny. Wrocław: „TUM”.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej