Działania Żandarmerii Wojskowej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej

  • Wiesław Chrzanowski Absolwent Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie
Słowa kluczowe: socjologia kryminalistyczna, bezpieczeństwo, Ĺťandarmeria Wojskowa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Abstrakt

Żandarmeria Wojskowa obok innych formacji o charakterze policyjnym realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Całość przedsięwzięć prowadzonych przez formację obrazują działania Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, który jest największą z jednostek terenowych. Wszystkie czynności skupiają się na pracy profilaktycznej, kontroli drogowej, regulacji ruchem drogowym, pilotażach oraz czynnościach procesowych na miejscach zdarzeń w ruchu drogowym o charakterze przestępczym.

Bibliografia

Hołyst Brunon. 2007. Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa: Lexis Nexis.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 2011. Globalny Plan Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020.
Ministerstwo Infrastruktury. 2005. Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005. Warszawa.
Mikołajczyk Zbigniew. 2014. Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o koncepcję ruchomych przestrzeni. W: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa. Red.
Cebul Krzysztof, Rudowski Andrzej. Warszawa: 167-179.
Zarząd Prewencji – Oddział Profilaktyki KGŻW. 2012. Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013-2016. Warszawa.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. 2011. Sprawozdania z działalności prewencyjnej MOŻW za 2011 r. – dokumenty statystyczne MOŻW. Warszawa.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. 2012. Sprawozdania z działalności prewencyjnej MOŻW za 2012 r. – dokumenty statystyczne MOŻW. Warszawa.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. 2013. Sprawozdania
z działalności prewencyjnej MOŻW za 2013 r. – dokumenty statystyczne MOŻW. Warszawa.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. 2009. Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobie-gania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015. Warszawa.
Uchwała nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w spra-wie rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, RM-111-210-06 z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-wych organach porządkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 568 z późn. zm.).
Zasady organizowania, realizowania i dokumentowania działalności prewencyj-nej. Rozkaz nr 116 z 20 grudnia 2013 r. Komendanta Głównego ŻW w sprawie wydawnictw Żandarmerii Wojskowej.
Zarządzenie Nr 53/MON, Ministra Obrony Narodowej z 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyj-nych Żandarmerii Wojskowej (Dz.Urz. MON z 2011 r. Nr 23, poz. 336), Załącznik nr 3, Szczegółowy zakres działania Mazowieckiego Oddziału ŻW w Warszawie.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej