Zjawisko korupcji jako element życia społecznego

  • Krzysztof Dzietczyk Wydział Politologii UMCS w Lublinie
Słowa kluczowe: korupcja, gospodarka, rozwój, przedsiębiorczość, społeczeństwo demokratyczne

Abstrakt

Zjawiska korupcyjne stanowią istotną barierę rozwoju gospodarczego Polski. Korupcja nie tylko deformuje procesy konkurencji w gospodarce, ale utrudnia także proces integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską. Walka i wyeliminowanie tego procederu jest warunkiem do szybkiego rozwoju przedsiębiorczości a także do budowania silnego demokratycznego społeczeństwa.

Bibliografia

Bocian Andrzej F. 2003. Ekonomia –polityka – etyka. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bokajło Wiesław. 2008. Społeczeństwo obywatelskie jako warunek realizacji idei demokracji [w:] J. Koperek, W. Bokajło, R. Kupczyk, M. Wiliński (red.), Europejski przegląd naukowy, t. 1: Współczesne problemy Europy. s. 223-263. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”.
Dylus Aniela. 1994. Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo. Warszawa: Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK.
Górniok Oktawia. 2000. Pojęcie korupcji [w:] Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa: NIK.
Górniok Oktawia, Mozga Barbara. Marzec 2000. Pojęcie korupcji. Warszawa: Departament Strategii Kontrolnej NIK.
Jasińska Maria, Kurpisz Katarzyna. 2001. Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowaniu korupcji. Warszawa.
Jarosz Maria. 2004. Władza. Przywileje. Korupcja. Warszawa: PWN.
Kamiński Antoni. 1997. Konflikt interesów w życiu publicznym [w:] Dobro wspólne, władza, korupcja. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Kojder Andrzej, Sadowski Andrzej. 2001. Klimaty korupcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Komunikat z badań CBOS. 2013. Opinie o korupcji w Polsce. Warszawa: BS/105/2013.
Koperek Adam, Koperek Jerzy. 2008. Dobro wspólne państwa w kontekście światowej globalizacji z perspektywy doświadczeń ordo-liberałów niemieckich [w:] J. Koperek, W. Bokajło, R. Kupczyk, M. Wiliński (red.), Europejski przegląd naukowy, t. 1: Współczesne problemy Europy. s. 115-130. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”.
Koperek Adam, Koperek Jerzy. 2008. Europa regionów – reformy samorządowe w wybranych krajach europejskich [w:] J. Koperek, W. Bokajło, R. Kupczyk,
M. Wiliński (red.), Europejski przegląd naukowy, t. 1: Współczesne problemy Europy. s. 282-305. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”.
Koperek Adam, Koperek Jerzy. 2015. Zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce (na podstawie Ustawy o spółdzielniach socjalnych) [w:]
W. Janocha, J. Koperek, K. Zielińska-Król (red.), Spółdzielnie socjalne jako instrument polityki społecznej państwa. s. 9-28. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Koperek Jerzy. 2001. Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Koperek Jerzy (red.). 2011. Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne
i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Makowski Grzegorz. 2008. Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: Trio.
Marcol Alojzy, Pryszmont Jan (red.). 1992. Struktury społeczne a spaczone postawy moralne. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża.
Pogonowska Barbara. 2000. Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: PWE.
Skorowski Henryk. 2009. Kościół a polskie spory okresu transformacji. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Tarchalski Kazimierz. 2000. Korupcja i przywilej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Wasilewski Jacek. 2006. Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Zabielski Józef. 2004. Fenomen współczesnej korupcji i jej etyczna ocena, Białystok: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
Zabielski Józef. 1996. Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze końca XX wieku. „Studia Teologiczne” nr 15.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej