(De)konstrukcje świętości. Jozafat Kuncewicz a ”odwrócona” historiografia Józefa Siemaszki

Słowa kluczowe: Józef Siemaszko, Jozafat Kuncewicz, Kościół unicki, Cerkiew prawosławna, historiografia

Abstrakt

Artykuł ukazuje zjawisko „odwrócenia” interpretacji męczeńskiej śmierci Jozafata Kuncewicza w dziejopisarstwie unickiego hierarchy Józefa Siemaszki. Analizie poddane zostały kreowane przez niego epistemologicznie rozumiane metafory (przed i po jego przejściu na prawosławie).

Bibliografia

Charkiewicz, Jarosław. 2013. “Powrót unitów diecezji litewskiej i białoruskiej do prawosławia na soborze połockim 1839 roku.” Rocznik Teologiczny 55, no. 1-2: 119-137.

Dydycz, Antoni. 1997. “Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz dziejów jego doczesnych szczątków.” Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 15: 209-224.

Himka, John-Paul. 1999. Religion and nationality in western Ukraine: the Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal: McGill Queen’s University Press.

Kempa, Tomasz. 2005. “Czy męczeńska śmierć arcybiskupa Jozafata Kuncewicza przyczyniła się do rozwoju unii brzeskiej na obszarze archidiecezji połockiej?” In Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Zbiór studiów, edited by Andrzej Gil, 94-98. Lublin: Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej – UNESCO.

Kołbuk, Witold. 2013. “Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich.” Studia Białorutenistyczne 7: 11-24.

Łatyszonek, Oleg. 1994. “Unia a białoruski ruch narodowy od połowy XVIII do połowy XX wieku.” In Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, edited by Andrzej A. Zięba, 75-96. Kraków: PAU.

Matus, Irena. 2015. “Deklarowanie gotowości przejścia na prawosławie duchownych unickich w obwodzie białostockim w latach 1836-1839.” Studia Białorutenistyczne 9: 41-54.

Morawiec, Norbert. 2010. “Historiografia jako element kształtowania unickiej tożsamości. Unia i unici w twórczości historycznej Józefa Siemaszki.” In Болховітиновский щорічник 2009, edited by Bалерій Ластовский, 197-213. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Morawiec, Norbert. 2018. “(De)konstrukcje świętości. Jozafat Kuncewicz w rosyjskiej historiografii synodalnej.” Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 14: “Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian”, 79-112.

Pidłypczak-Majerowicz, Maria. 2012. “Książka i biblioteka bazyliańska w XVII-XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania.” Hereditas Monasteriorum 1: 85-90.

Pomorski, Jan. 2004. “Punkt widzenia we współczesnej historiografii.” In Punkt widzenia w języku i kulturze, edited by Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska and Ryszard Nycz, 11-32. Lublin: Wydawnictwo UMC.

Sęczyk, Piotr. 2016. “Kult relikwii Jozafata Kuncewicza w Białej Podlaskiej.” Radzyński Rocznik Humanistyczny 14: 59-65.

Skinner, Barbara. 2016. “New Perspectives on Orthodox Clerical Education in Right Bank Ukraine, 1825-1855.” In Шлях у чотири століття: матеріали Міжнародної наукової конференції “Ad fontes – до джерел” до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії 12-14 жовтня 2015 року, edited by Наталя Яковенко, prepared by Наталя Шліхта, 254-266. Київ: НаУКМА.

Stobiecki, Rafał. 1998. Bolszewizm a historia: próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Susza, Jacobi. 1665. Cursus vitae et certamen marturii B. Josaphat Kuncevicii. Rome: Typographia Varesij.

Tichomirow, Andrzej. 2009. “Westrus’ism as a research problem.” In East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, edited by Jan Malicki and Leszek Zasztowt, 157-168. Warsaw: Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski.

Tretiak, Józef. 1911. Bohdan Zaleski do upadku powstania listopadowego 1802-1831. Kraków: AU.

Wereda, Dorota. 2009. “Kult Jozafata Kuncewicza w XVIII wieku.” Acta Academiae Artium Vilnensis 54: 85-97.

Wereda, Dorota. 2013. Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku. Siedlce-Lublin: Wyd. Werset.

Żychiewicz, Tadeusz. 1986. Jozafat Kuncewicz. Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo CalVarianum.

Бантыш-Каменский, Николай Н. 1805. Историческое известие о возникшей в Польше унии, с показанием начала и важнейших, в продолжении оной чрез два века, приключений паче же о бывшем от римлян и униятов на благочестивых тамошних жителей гонении, по высочайшему, блаженной памяти императрицы Екатерины II, повелению, из хранящихся Государственной коллегии иностранных дел в Московском архиве актов и разных исторических книг, действительным статским советником Николаем Бантышем-Каменским, 1795 года собранное. Москва: В Синодальной типографии.

Боярчук, Татьяна Н. 2012. “Влияние исторического прошлого на менталитет Белорусов.” Iсторичні і політологічні дослідження 1 (49): 261-272.

Власюк, Ігор М. 2014. “Православна церква і державна влада на Правобережній Україні та в Білорусі у ХІХ ст.” In Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў: Зборнік навуковых артыкулаў, edited by Рыгор Рыгоравіч Лазько, 30-36. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны.

Кедров, Николай И. 1887. Литовский митрополит Иосиф Семашко и его деятельность по воссоединению униатов. Москва: Университетская типография.

Киприанович, Григоoрий Я. 1897. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита Литовского и Виленского. Вильно: Типография И. Блюмовича.

Коломийцев, Алексей A. 2010. “Митрополит Семашко – сановник и политический деятель.” In Белорусская политология: многообразие в единстве. Республика Беларусь в глобализирующемся мире: тез. Докл. IV междунар. Науч.-практ. Конф. (Гродно, 13-14 мая 2010 г.). В 2 ч., ч. 1, edited by Виктор Николаевич Ватыль et al., 163-164. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы.

Кривошея, Iгор I. 2009. “Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії?” Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. 16, 173-183.

Моравец, Норберт. 2007. “Козаки-запорожцi в підручниках до історії руської Церкви (1805–1917).” In Православ’я – наука – суспiльство: питання взаємоди. Maтерiaли Четвертьої Miжнароднoї науковoї конференцiї (18-19 травня 2006), 28-34. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Оржеховский, Игорь В. and Валентина А. Теплова. 2001. “«Польский вопрос» и правительственная политика на территории Беларуси в первой половине XIX в.” In Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: у 7 т., vol. 2: Гісторыя. Філалогія. Журналістыка, edited by Алег Антонавіч Яноўскі, 79-91. Мінск: БДУ.

Opublikowane
2021-12-31
Dział
Z problematyki historycznej