(De)konstrukcje białoruskości. „Zachodniorusizm” w historiografii Walerija Czerepicy

Słowa kluczowe: Michaił Kojałowicz, Walerij Czerepica, zachodniorusizm, neozachodniorusizm, białoruska historiografia

Abstrakt

Artykuł ukazuje analizę poglądów dotyczących idei „zachodniorusizmu” znanego białoruskiego historyka, Walerija Czerepicy. W poglądach tych poważne znaczenie zyskała kwestia genezy samej idei oraz życia i działalności jej twórcy - Michaiła Kojałowicza. W kontekście „zachodniorusizmu” Czerepi- ca badał również inne problemy związane z dziejami Białorusi, jednocześnie pozostał obojętny wobec procesu przekonstruowania ideologii „zachodniorusizmu” w „neozachodniorusizm”.

Bibliografia

Bernardi, Martina. 2017. Lidentita bielorussa. Etnia, lingua, religione. Venezia: Universita Ca'Foscari Venezia.

Fabrykant, Marharyta i Renee Buhr. 2016. Small state imperialism: the place of empire in contemporary nationalist discourse. Nations and Nationalism, 22(1), 103-122, https://doi.org/10.1111/nana.12148.

Kazakievic, Andrej. 2011. Concepts (Ideas) of the Belarusian Nation since Gaining Independence (1990-2009). Belarusian Political Science Review, 1 (01), 47-68.

Lenin, Włodzimierz I. 1949. Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu. W: Lenin - Dzieła wybrane, t. 1, 63-69. Warszawa: Książka i Wiedza.

Nethercott, Frances M. 2010. Ecrire l'histoire de la Russie: question de paradigmes occidentaux dans l'historiographie nationale. Slavica Occitania, 30, 227-251.

Rudling, Per A. 2017. “Unhappy is the Person Who Has No Motherland”: National Ideology and History Writing in Lukashenka's Belarus. W: War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus, red. Julie Fedor et al., 71-105. London: Pal- grave Macmillan.

Rudling, Per. 2008. “For a Heroic Belarus!”: The Great Patriotic War as Identity Marker in the Lukashenka and Soviet Belarusian Discourses. Sprawy Naro- dowościowe/Nationalities Affairs, 32, 43-62.

Śleszyński, Wojciech. 2018. Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a kon-struowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wie¬ku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Buónuora^ua nenaTHbix TpygoB npo^eccopa B. H. LIepeiinnib (1971-2010 rr.). 2010. W: Hepe3 npownoe - K HacmonufiMy u óydy^eMy: c6. Hayv. cm. (k 65-jiemuw npofi. B. H. Hepenuuyi), red. ^gMyHg C. ^pMycuk, 241-272. rpogHo: rpry

BpaTonkUH, Anekcen. 2016. Kynbrypa naM;mi B Benapycu (1988-2016): OT packona K KOHcepBaTUBHOMy KOHceHcycy? CoBeTCkoe Hacnegue B nonuTuneckOM u ucropuneckOM BOoópa^eHUu óenopycoB: TeHgeH^uu OTTankUBaHua u anponpua^uu. retymep, 25.11.2016. Dostęp: 08.04.2021. http://gefter.ru/ archive/20174.

K>aei>> BaguM. 2004. „Korga kpecTa HecTu HeT Moan...” Bupwa uH(fiopMau,uu, 323. Dostęp: 18.04.2021. https://www.gazeta.grodno.by/323/t71.html.

anecckun, AgaM H. i neTp H. Koópnnep. 1992. O HaąuoHam>Hbix 0T.H0iMeHuxx B CoBemckou Benopyccuu: Llcmopimeckue owpku. rpogHo: rpry.

KapeB, flMUTpun B. i AaekcaHgp H. HeayxpuH. 2000, Pa3BUTue ucTopuaeckux uccaegoBaHun B pecny6,uke Beaapycb: o6igne TeHgeH^uu. BecHik rpod3eHCkara dmapmaynara yniBepcw3Ta iMn finki Kynanu, 1(3), 14-25.

KO;I,TOBH'I, Muxau, O. 1997. Hcmopunpycckoro caMoco3nanun no ucmopmeckUM naMnTHUkaM u HayinuM coiunenunM. MUHCK: Hyau Co^uu.

HaabkoB, Hropb. 2017. Kro xoaeT cgeaaTb u3 Beaapycu 3anagHyro Poccuro - gocbe, M.nn.by/ru, 01.01.2017. Dostęp: 18.04.2021. https://m.nn.by/ru/ar- ticles/183059/.

OpexBo, EBreHun. 2014. npo^eccop Baaepun Hepeni-iga: «fi He To,bko BcMaTpuBaaca B HacToa^ee Jlugbi, HO u ^un ee ucTopuen». fiidckan ra3ema, rpaMadcka-nammuinae Bbidanne, 20.01.2014. Dostęp: 18.04.2021. http://lidanews. by/news/life/1820news.html.

nnaTOHoB, O,er A. 2000. TepnoBuu BeHe^ Poccuu. Taunan ucmopun MacconcmBa 1731-2000. MockBa: „Pycckun BecTHuk”.

PygniHr, II.ap A. 2010. ^ykaffl^Hka i «HbipBoHa-kapbiaHeBbia»: g3np>ii

CeBeHko, AnekcaHgp iAaekcaHgp H. PoguoHoB. 2010. BoeHHo-ucTopuaeckue uccaegoBaHua B. H. Hepenu^i. npo3a.py. Dostęp: 18.04.2021. https://pro- za.ru/2010/03/29/88.

Cepega, BaaguMup. 2010. „fi i>>cihttp://news.21. by/culture/2010/02/13/462710.html.

CepreeB, Hukoaan M. 2016. 3anagHopycckaa ugea: OT npomaoro K HacToa^eMy. nocmcoBemckuu Mamepuk, 1(9), 54-70.

CManaHnyk, AaekcaHgp. 1998. Rec.: Baaepun H. Muxau, OcunoBua KoaaoBua Hepeiinpa. Hcmopua ^u3Hu u TBopaecTBa; aro >K, no,bckoe Ha^uoHaabHoe gi>>n>ihttp://www.belhistory.eu/ch- erepica-valerij-n-mixail-osipovich-koyalovich-istoriya-zhizni-i-tvorchestva- yago-zh-polskoe-nacionalnoe-dvizhenie-v-belorussii-ales-smalyanchuk/.

CMoaeHayk, AaekcaHgp. 2018. KyabTypa naMaTu u ucmopuneckaa noauTuka B pecny6,uke Beaapycb. Icmopuini i nonimonoriini docmdmeHHn, Cne^aabHun Bunyck: gonoBigi Ha Mi>i

Cmpene^ Muxau, B. 2018. KHura Bbicokoro ipa>ihttps://www.noo-journal. ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-4-17/.

Tpe^eHOk, RKOB H. 1997. Muxau, OcunoBun KO;I,TOBH'I u ero BpeMA. nocnecnoBue. W: Muxau, O. Ko;i/ioi!i-f'i, Hcmopuapycckoro caMoco3HaHua no ucmopmeckUM naMaTHukaM u HayaHUM coHUHewunM, 674-678. MUHCK: Hynu Co^uu.

OegyTa, AneKcaHgp. 2018. «HegocTaAuHu3M», u,u «Hy

Hepe3 npoiwnoe - K HacmoawfiMy u 6ydy^eMy: c6. Haya. cm. (K 65-nemuw npofi. B. H. Hepenuuyi), red. ^gMyHg C. RpMycuK. 2010. rpogHo: Ipry.

LIepeiiun,a, Banepun H. 1998. Muxaun OcunoBm KoanoBua: Hcmopua rnu3Hu u TBopHecTBa. rpogHo: rpry

LIepeiiun,a, Banepun H. 2006. ropod-kpenocmb rpodHo B rodu nepBou MupoBou BoiiHbi: Meponpunmun rpaMdaHCkux u BoeHHux Bnacmeu no o6ecn.e-aeH.uw oóopoHocnocoÓHocmu u wuHedenmemMocmu: MoHorpafiua. rpogHo: rpry

LIepeiinpa, Banepun H. 2008. npegucnoBue. W: Muxau, Koa/ioBui. Hekąuu no pycckou ucmopuu, red. Banepun H. LIepeiinpa. rpogHo: rpry.

LIepeiinpa, Banepun H. 2011. OTKAUKU «HUTOBCKUX EnapxnaAbHbx BegoMocTen» (1886-1888) Ha KoHnuHy cnaBAHo^una H. C. A

LIepei inpa, Banepun H. 2015. HugcKaa aHTucoBeTcincTpyi

LIepeiinn,a, Banepun H. 2017. «...H knamBy BepHocmu cdep-M.anu...»: Oaepku BoeHHou ucmopuu rpodHeHCkou ry6epHuu (1812-1915 rodu). rpogHo: H3gaTenbcKun genmp rpry UM. R. Kynaaib.

LIepeiinn,a, Banepun H. 2021. «nec paxManib gb ;iaci>bi...»: aBTopa! Cow3 nucameneu Benapycu, 21.01.2021. Dostęp: 18.04.2021. http://www.oo-spb. by/index.php?id=2690.

LIepeiinn,a, Banepun HuKonaeBun. 2021. W: Wikipedia. Dostęp: 18.04.2021. https://ru. wikipedia.org/wiki/ LIepeiinn,a_ Banepun_ HuKonaeBun.

Opublikowane
2021-11-25
Dział
Z problematyki historycznej