Transformacje czynników zdrowotnych u studentów w wieku 18-24 lat podejmujących zachowania seksualne bez zabezpieczeń

Słowa kluczowe: zachowania seksualne, czynniki zdrowotne, zdrowie, studenci

Abstrakt

Wśród najważniejszych zadań na nadchodzącą dekadę WHO (2020) wymienia edukację seksualną młodzieży. Celem prowadzonych badań było odtworzenie funkcjonowania zdrowotnego polskich studentów wyższych uczelni oraz identyfikacja czynników decydujących o podejmowaniu przez nich ryzykownych zachowań seksualnych. W analizach uwzględniono umiejscowienie kontroli zdrowia, podejmowane działania zdrowotne oraz stosunek do Boga. Do analiz zakwalifikowano 32 osoby w wieku od 18 do 23 lat (M = 20,03; SD = 1,15), które nie ograniczały aktywności seksualnej bez ochrony. Respondenci wypełnili trzy narzędzia badawcze: MHLC (Wallston, Wallston & DeVellis 1978), IHB (Juczyński 2012), CoP (Bartczuk & Zarzycka 2020) oraz ankietę zdrowotną. W wyniku przeprowadzonych analiz wyselekcjonowano trzy grupy osób, charakteryzujące się różnym podejściem do aktywności seksualnej. W artykule zostaną przedstawione wyniki analiz dotyczących osób, które nie ograniczają aktywności seksualnej bez zabezpieczeń. Respondenci należący do tej grupy charakteryzują się tendencją do nadmiernego idealizowania siebie i swoich działań. Angażują się w ryzykowne działania, ale unikają działań prozdrowotnych. Obecne badania uwzględniają analizy jakościowe, które pomagają lepiej zrozumieć, jakie czynniki mogą na to wpływać.

Bibliografia

Bereziński, Franciszek. 2014. „Kształcenie i studiowanie w szkole wyższej.” In Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego, edited by Dorota Ciechanowska, 9-18. Szczecin: Pedagogium.

Boguszewski, Rafał. 2019. „Aspiracje dążenia i plany życiowe młodzieży.” In Młodzież 2018, edited by Mirosława Grabowska and Magdalena Gwiazda, 71-98. Warszawa: CBOS.

Bylok, Franciszek. 2016. „Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna: czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja?” Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 43(3): 39-55. DOI: 10.18276/ sip.2016.43/3-04.

Bywalec, Czesław. 2007. Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Campbell, Colin. 1987. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Basil Blackwell.

CBOS. 2017. Sens życia - wczoraj i dziś. Research report CBOS no. 41/2017.

Ciechanowska, Dorota. 2009. „Kultura studiowania.” In Proces kształcenia akademickiego studenta, edited by Dorota Ciechanowska, 25-37. PRINT GROUP Sp. z o.o.

Długosz, Piotr. 2019. „Różnicowanie się szans edukacyjnych i życiowych młodzieży. Casus peryferii.” In Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania, edukacyjne ko-nieczności, edited by Krystyna Szafraniec, 105-115. Sulejówek: A PROPOS Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak.

Frąckowiak, Monika. 2006. „Postawy kobiet wobec wartości - zarys problematyki w świetle koncepcji teoretycznych oraz badań empirycznych.” Roczniki Socjologii Rodziny 17: 139-160.

Golka, Marian. 2008. „Spektakle konsumpcji i biedy.” In Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, edited by Marian Golka, 215-227. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Golka, Marian. 2005. „Przyjemność i zblazowanie.” In Kultura przyjemności. Rozważanie kulturoznawcze, edited by Jan Grad and Hanna Mamzer, 37-56. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Górecki, Olgierd. 2011. „Utylitaryzm - doktrynalna analiza ewolucji nurtu.” Annales: Etyka w Życiu Gospodarczym 1(14): 115-126.

GUS. 2021. Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r. Retrieved: May 19, 2021, from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnic- two-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html.

Holbrook, Morris B. and Elisabeth C. Hirschman. 1982. “The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun.” Journal of Consu- mer Research 9(2): 132-140.

Hostyński, Lesław. 2006. Wartości w świecie konsumpcji. Lublin: WUMCS w Lublinie.

Kasperek, Andrzej. 2018. „Poczucie sensu w życiu młodzieży akademickiej. Po¬równanie wyników badań z lat 1988, 1998, 2005 i 2017.” In Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, edited by Sławomir H. Zaręba and Marcin Zarzecki, 51-68. Warszawa: WWS.

Kawińska, Martyna, Joanna Wróblewska-Skrzek and Anna Linek. 2020. Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież akademicka w dobie pandemii o związkach, intymności i więziach rodzinnych. Poznań: Rys.

Kędzior, Jolanta. 2018. „Wartości, którymi kierują się dzisiejsi studenci (na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego).” In Komunikacja a zmiana społeczna, edited by Jolanta Kędzior et al., 213-229. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kluckhohn, Clyde. 2001. “Values and Value-Orientations in the Theory of Action.” In Toward a General Theory of Action, edited by Talcott Parsons and Edward Shils, 388-433. Cambridge: Harvard University Press.

Krause, Ewa. 2011. „Studia - między przyjemnością a koniecznością.” In Międzynaro-dowy wymiar i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego: zagadnienia prawne i sys-temowe, edited by Marcin Skinder, 147-165. Bydgoszcz: Wydawnictwo Mass.

Królikowska, Sabina. 2004. „Kreowanie postaw konsumpcyjnych przez prasę ko¬

biecą.” In W cywilizacji konsumpcyjnej, edited by Marian Golka, 145-162. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Madera, Andrzej J. 2004. „Mniej lub bardziej publicznie. Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1: 181-199.

Małysa-Kaleta, Agata. 2012. „Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych kobiet na współczesnym rynku.” In Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty, edited by Ewa Kieżel and Sławomir Smyczek, 11-42. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Mamzer, Hanna. 2005. „Baranek na talerzu. Ponowoczesne meandry konsumpcji.” In Kultura przyjemności. Rozważanie kulturoznawcze, edited by Jan Grad and Hanna Mamzer, 27-36. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Mariański, Janusz. 2013. Sens życia. Wartości. Religia. Studium socjologiczne. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mathews, Gordon. 2005. Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki. Translated by Ewa Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Misztal, Maria. 1980. Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obuchowski, Kazimierz. 2000. Galaktyka potrzeb, psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

Palak, Mariusz. 2004. „Wartości i cele życiowe pokolenia Y. Analiza na przykładzie mieszkańców Rzeszowa.” In Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, edited by Piotr Długosz, Hubert Kotarski and Witold Jedynak, 121-133. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patrzałek, Wanda. 2004. „Czynniki kulturowe wpływające na zachowania konsu-menckie.” In Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, edited by Wanda Patrzałek, 11-37. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z.o.o.

Piwowarski, Władysław. 1993. ABC katolickiej nauki społecznej. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne Pelplin.

Podgórecki, Adam et al. 1967. „Założenia i podstawowe hipotezy badań dotyczących niektórych postaw moralnych i prawnych.” Etyka 2: 51-66.

Renzetti, Claire M. and Daniel J. Curran. 2005. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Translated by Agnieszka Gromkowska-Melosik and Zbyszko Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sancti Thomae de Aquino. 1962. Summa theologiae. Roma: Alba.

Szafraniec, Krystyna. 2015. „O znaczeniu codzienności w życiu młodzieży.” Władza Sądzenia 7: 9-18.

Turner, Jonathan H. and Jan E. Stets. 2009. Socjologia emocji. Translated by Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wątroba, Wiesław T. 2014. „Homo Postmillenicus.” International Journal of Art- s&Sciences 7: 207-226.

Wszołek, Mariusz. 2016. Reklama. Perspektywa empiryczna. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner.

Żakowicz, Ilona. 2013. „Uniwersytet - przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student - klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian.” In Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, edited by Maria Czerpaniak-Walczak, 131-149. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zielińska, Maria. 2016. „Młodzież akademicka jako przedmiot badań socjologicznych.” In Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, edited by Maria Zielińska and Dorota Szaban, 9-15. Zielona Góra: Fundacja Obserwatorium Społeczne InterAlia.

Ziółkowski, Marek. 2000. „Wartości.” In Encyklopedia socjologii, vol. 4, edited by Władysław Kwaśniewicz, 287-297. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Opublikowane
2021-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej