Odpowiedzialne rodzicielstwo – w etyczno-moralnym kontekście wolności i prawdy

Słowa kluczowe: człowiek, odpowiedzialność, prawda, wolność, odpowiedzialne rodzicielstwo

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia odpowiedzialnego rodzicielstwa rozpatrywanego w etyczno- -moralnym kontekście wolności i prawdy. Poczucie odpowiedzialności jest ściśle związane z prawdą o człowieku i z jego wolnością. Chodzi o prawdę obiektywną, odczytywaną w sumieniu. Prawda o ludzkiej wolności warunkuje odpowiedzialność, która jest odpowiedzią Bogu na Jego dar powoła­nia. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa zawiera się w łącznym ujęciu poszczególnych jego aspek­tów, z których jako szczególnie istotny jawi się właściwie rozumiany aspekt religijny, stanowiący nie­jako sprawdzian poprawności odniesienia do pozostałych.

Bibliografia

Adamczyk, Dariusz. 2007. Powołanie do małżeństwa w świetle adhortacji apo¬stolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II. Zeszyty Formacji Katechetów, 4 (28), 17-28.

Adamczyk, Dariusz. 2016. Ku pełni człowieczeństwa. Pedagogiczno-religijne prze-słanie encyklik Jana Pawła II. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Han-dlowej.

Adamczyk, Dariusz. 2018. Ku pełni miłości. Społeczno-religijne przesłanie adhorta- cji apostolskich Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Bębas, Sylwester i Wioleta Adamczyk-Bębas. 2020. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uni-wersytetu Pedagogicznego.

Dudek, Józef. 1993. Odpowiedzialne rodzicielstwo. W: Przygotowanie do małżeń¬stwa. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, red. Władysław Szewczyk, 145-154. Warszawa: Wydawnictwo Michalineum.

Fenomen sumienia, red. Dariusz Adamczyk. 2012. Kielce: Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Jana Kochanowskiego.

Guzowski, Jan. 2009. Posoborowa nauka Kościoła katolickiego o rodzinie. W: Pe-dagogiczne i teologiczne aspekty życia rodzinnego, red. Piotr Duksa, 95-106. Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”.

Jan Paweł II. 1981a. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”.

Jan Paweł II. 1981b. Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 1981 „Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność”. Dostęp: 02.09.2021. https://papiez.wia- ra.pl/doc/378708.Chcesz-sluzyc-sprawie-pokoju-szanuj-wolnosc-1981.

Jan Paweł II. 1984. Adhortacja apostolska „Reconciliatio et penitentia”.

Jan Paweł II. 1985. List do młodych „Parati semper”.

Jan Paweł II. 1986. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała i sakra- mentalność małżeństwa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. 1991. Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. W: Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum, red. Kazimierz Majdański i Tadeusz Styczeń, 37-66. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Jan Paweł II. 1993. Encyklika „Veritatis splendor”.

Jan Paweł II. 1994. List do Rodzin „Gratissimam sane”.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.

Kongregacja Nauki Wiary. 1986. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwole¬niu „Libertatis conscientia”.

Kosmala, Klaudia i Henryk Krzysteczko. 1996. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Ka-towice: Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”.

Łuczak, Henryk. 1992. Odpowiedzialność chrześcijańska. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Łuczak, Henryk. 1990. Świadectwo chrześcijańskie. Warszawa: Wydawnictwo Sa-lezjańskie.

Meissner, Karol. 2021. Odpowiedzialne rodzicielstwo i odpowiedzialność rodziciel¬ska. Dostęp: 02.09.2021. http://mateusz.pl/okarol/odpowiedzialnerodziciel- stwo.htm.

Mojek, Stanisław. 1999. Rodzina w służbie życia. W: Człowiek - Miłość - Rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach, red. Janusz Nagórny i Krzysztof Jeżyna, 117¬142. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nagórny, Janusz. 1994. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: Odpowiedzialni za życie i miłość, red. Eugeniusz Burzyk, 27-57. Bielsko-Biała: Kuria Diece¬zjalna Bielsko-Żywiecka Wydział Duszpasterstwa.

Nagórny, Janusz. 1999a. Małżeństwo i rodzina jako communio personarum. W: Człowiek - Miłość - Rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach, red. Janusz Na- górny i Krzysztof Jeżyna, 85-116. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nagórny, Janusz. 1999b. Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II. W: Człowiek - Miłość - Rodzina. „Hu- manae vitae” po 30 latach, red. Janusz Nagórny i Krzysztof Jeżyna, 223-246. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Paweł VI. 1968. Encyklika „Humanae vitae”.

Półtawska, Wanda. 1994. Aktualne zagadnienia w 25 lat po encyklice „Humanae vitae”. W: Odpowiedzialni za życie i miłość, red. Eugeniusz Burzyk, 133-139. Bielsko-Biała: Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka Wydział Duszpasterstwa.

Półtawska, Wanda. 1994. Aktualne zagadnienia w 25 lat po encyklice „Humanae vitae”. W: Odpowiedzialni za życie i miłość, red. Eugeniusz Burzyk, 133-139. Bielsko-Biała: Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka Wydział Duszpasterstwa.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-czesnym „Gaudium et spes”.

Świerczek, Antoni. 2010. Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II. W: Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, red. Małgo¬rzata Duda, 13-29. Kraków: Wydawnictwo Świętego Stanisława BM.

Wojtyła, Karol. 1969. Komentarz teologiczno-duszpasterski do Humanae vitae. Rzym: Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji.

Wojtyła, Karol. 2001. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Opublikowane
2022-08-11
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej