Nauczanie religii katolickiej w kontekście europejskim: profile i kompetencje

  • Mirosław Stanisław Wierzbicki, SDB Università Pontificia Salesiana, Roma
Słowa kluczowe: kompetencje, nauczanie religii, wychowanie religijne, szkoła, wychowanie chrześcijańskie

Abstrakt

Współczesna szkoła w Europie proponuje cele edukacyjne zmierzające do integralnego rozwoju osoby. Instytucja ta realizuje proces edukacji dzięki rozwijaniu kompetencji, zdolności i wiedzy w różnych dziedzinach życia, również tych religijnych. Aby wzniecić w nowych pokoleniach poczucie „religijności” konieczne jest nie tylko, aby każdy nauczyciel religii posiadał wiedzę o różnych nurtach pedagogicznych i teoriach naukowych, ale przede wszystkim wiedział, jak odpowiedzieć na konkretne wyzwania współczesnego społeczeństwa. Kompetencje nauczyciela religii w Europie muszą więc wykraczać poza granice państw, kultur, religii, aby w procesie wychowawczym kształtować młodzież umiejącą odpowiedzieć na nowe wyzwania przemian społeczno-politycznych, geograficznych i religijnych. Wyzwania te wprowadzają do nauczania religii potrzebę pogłębiania kompetencji pedagogicznych, psychologicznych, teologicznych i dydaktycznych. Nauczanie religii powinno być pomocne w integrowaniu Wspólnoty Europejskiej.

Bibliografia

Baldacci Massimo. 2010. Curricolo e competenze. Milano: Mondadori Università.
Banach Czesław. 1996. Problemy rozwoju edukacji w Polsce w raportach Komitetu Prognoz “Polska XXI wieku przy prezydium PAN”. “Kultura i Edukacja” 4: 23-24.
Bordignon Bruno. 2006. Certificazione delle competenze, Soveria Mannelli: Rubbettino.
Catterin Massimo. 2013. L’insegnamento della religione nella scuola pubblica in Europa. Analisi e contributi di istituzioni europee. Venezia: Marcianum Press.
Chałupniak Radosław. 2005. Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Cicatelli Sergio. 2008. Il contributo dell’Irc alla formazione dell’identità personale delle competenze. W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, 320-333. Leumann (TO): Elledici.
Cicatelli Sergio. 2011. La scuola delle competenze. Leumann (TO): Elledici – Capitello.
Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del Consiglio europeo su occupazione, riforme economiche e coesione sociale, Lisbona, 23-24 marzo 2000. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm (data dostępu: 9.10.2015).
Council of Europe – Commitee of Ministers, Appendix to Recommendation 7 of 11 May 2010 on the Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1621697 (data dostępu: 5.10.2015).
Delors Jean Jaques. 20004. Nell’educazione un tesoro (orig. 1996). Roma: Armando.
Di Francesco Gabriele. 1993. Competenze trasversali e comportamento organizzativo. Le abilità di base per il lavoro che cambia. Milano: F. Angeli.
Di Francesco Gabriele. 2004. Le competenze per l'occupabilità. Concetti chiave e approcci di analisi, Milano: F. Angeli.
Di Francesco Gabriella. Perulli Elisabetta. 2008. Verso l'European Qualification Framework. Il sistema europeo dell'apprendimento: trasparenza, mobilità, riconoscimento delle qualifiche. Roma: Isfol.
Di Francesco Gabriella.1998. Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro. Milano: F. Angeli.
Di Francesco Gabriella. 1998. Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro. Milano: F. Angeli.
Duka Dominik, 2003. Katecheza w Republice Czeskiej – odmiany, trudności, perspektywy (na przykładzie diecezji hradeckiej). W Kościół katechizujący i katechizowany, Ignacy Dec, 139-141.Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.
Faure Elie. et al, 1973. Rapporto sulle strategie dell’educazione, Roma: Armando-Unesco.
Feliciani Giorgio. 1991. L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: fondamenti giuridici e aspetti costituzionali. W. Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee – Ufficio Catechistico Nazionale Italiano, Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica dei paesi europei. Atti del Simposio Europeo, Roma 13-15 aprile 1991, 63-68. Torino: Elledici.
Fenstermacher Gary D. 1990. Some moral considerations on teaching as a profession. W Goodlad John I., Soder Roger, Sirotnik Kenneth. A., The Moral Dimensions of Teaching, 130-151. San Francisco: Jossey-Bass.
Fiorin Italo. 2008. La buona scuola. Processi di riforma e nuovi orientamenti didattici. Brescia: La Scuola.
Ilgner Reiner. 1991. Rapporto sulla situazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di Europa. W Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee – Ufficio Catechistico Nazionale Italiano, Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica dei paesi europei. Atti del Simposio Europeo, Roma 13-15 aprile 1991, 32-38. Torino: Elledici.
Korherr Edgar Josef. 1991. Austria, W L’insegnamento scolastico della religione nella nuova Europa, F. Pajer, 97-112. Torino: Elledici.
Marmocchi Paola, Dall’Aglio Claudia, Tannini Michela, 2004. Educare le life skills. Le abilità psico-sociali e affettive secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Trento: Erickson.
Marson Orioldo. 2008. Religione e scuola in Europa. Temi e orientamenti, W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, 407-431. Leumann (TO): Elledici.
Hull John M. Scozia. 1991.W L’insegnamento scolastico della religione nella nuova Europa. F. Pajer, 310-311. Leumann (TO): Elledici.
Męczkowska Astird. 2003. Kompetencje, W T. Pilch, Encyklopedia XXI wieku, 693. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Misiaszek Kazimierz. 2010. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
Pajer Flavio. 2007. L’istruzione religiosa scolastica nella costruzione dell’Europa, “Pedagogia e vita”, 65(3-4): 44-61.
Pajer Flavio. 2010. Tendenze attuali e prospettive dell’istruzione religiosa nell’Unione europea. “Orientamenti Pedagogici”, 57(1): 27-50.
Pellerey Michele. 2010. Competenze. Conoscenze. Abilità. Atteggiamenti. Il ruolo delle competenze nei processi educativi scolastici e formativi. Napoli: Tecnodid.
Pellerey Michele. 2001. Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica. Milano: F. Angeli.
Raccomandazione sulla Costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente, 29 gennaio 2008. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&t=PDF&f=ST+3662+2007+INIT. (data dostępu: 10.10.2015)
Sintesi e prospettive. L’insegnamento della religione una risorsa per l’Europa. 2008. W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, 431-437. Leumann (TO): Elledici.
Un’educazione per tutti. Per acquisire gli obiettivi prefissati occorre un maggior impegno politico, Roma, 18 marzo 2008, in http://www.flcgil.it/attualita/estero/rapporto-2008-un-educazione-per-tutti-per-acquisire-gli-obiettivi-prefissati-occorre-un-maggior-impegno-politico.flc (data dostępu: 9.10.2015).
UNESCO. 2006. Guidelines on Intercultural Education. Paris: UNESCO Publishing.
UNICEF, Rapporto “Progressi per l’infanzia 2010: Obiettivi del Millennio con equità, in http://www.unicef.it/doc/1728/rapporto-progressi-per-infanzia-2010-obiettivi-del-millennio-e-equita.htm (data dostępu: 10.10.2015).
Wiggins Grant. 1993. Assessing Student Performance. Exploring the Purpose and Limits of Testing. San Francisco: Jossey-Bass.
Zanni Vincenzo. 2008. Formare l’uomo europeo. Le sfide per la scuola, W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Leumann (TO): Elledici.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej