Diritto come qualita o qualita del diritto? Questioni preliminari

  • Przemysław Michowicz UPJPII
Słowa kluczowe: prawo, prawo jakość prawa, teoria prawa, fenomenologia prawa, system prawny

Abstrakt

W prezentowanej pracy autor obiera sobie za cel wstępne zarysowanie szerokiej problematyki jakości prawa. W doktrynie mówiło się już o prestiżu prawa, jednak jego jakość nie została jeszcze dogłębnie przemyślana. Punktem wyjścia rozważań jest zagadnienie jakości w filozofii i fenomeno­logii, co stanowi podstawę kolejnych propozycji i sugerowanych kierunków dalszych dociekań na­ukowych w prezentowanym temacie. Zamiarem autora jest próba intuicyjnego nakreślenia definicji jakości prawa oraz wskazanie teorii prawa jako właściwego locus scientificus badań nad niniejszym zagadnieniem.

Bibliografia

Atre, Bruno Roman. 20062. Legislative Drafting. Principles and Techniques. New

Dehli: Universal Law Publishing,

Bielawa, Anna. 2011. Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji jako¬ści. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 143-152.

Bigiavi, Walter. 1940. Il controllo di logicita da parte della Corte di Cassazione.

Il Foro Italiano, 65, 33-58.

Bix, Brian. 2006. Teoria del derecho: Tipos y propósitos. Isonom^a, 25, 75-58.

Bobbio, Norberto. 1976. Hacia una teoria funcional del derecho. W: Derecho, Filo-

sofia y Lenguaje, red. Gennaro Carrio, 14-30. Buenos Aires: Editorial Astrea. Bowman, Geoffrey. 2007. Art of Legislative Drafting. European Journal of Law Re¬form, 7(1-2), 3-18.

Carli, Massimo. 2007. Come garantire il rispetto delle regole sulla ‘buona qualita' delle leggi dello Stato. W: La qualita della regolazione, red. Caretti Paolo, 1-6. Torino: Giappicchelli.

Czepita, Stanisław. 1996. Reguły konstytutywne a zagadnienie prawoznawstwa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Diciotti, Enrico. 2006. La filosofia del diritto di Letizia Gianformaggio. Ragion pra- tica, 27, 329-349.

Drinóczi, Timea. 2015. Concept of Quality of Legislation - Revisited: Matter of Perspective and a General Overview. Statute Law Review, 36(3), 211-227.

Fossati, Andrea. 1957. Qualita: distinzioni scolastici. W: Enciclopedia Filosofica, t. 3, red. Centro di Studi Filosofici di Gallarate, 1778. Venezia-Roma: Casa Editrice G. C. Sansoni.

Gherri, Paolo. 2004. Lezioni di Teologia del diritto canonico. Citta del Vaticano: Lateran Univeristy Press.

Gianformaggio, Letizia. 2008. Il filosofo del diritto e il diritto positivo (1991). W: Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, red. Diciotti Enrico i Velluzzi Romano, 25-40. Torino: Giappichelli.

Hagens, Bernard von. 1957. Qualita. W: Enciclopedia Filosofica, t. 3, red. Studi Fi- losofici di Gallarate, 1770-1778. Venezia-Roma: Casa Editrice G.C. Sansoni.

Horbaczewski, Dariusz. 2006. Filozofczne źródła współczesnego pojmowania ja¬kości. Problemy Jakości, 10, 9-12.

Kaźmierczyk, Stanisław. 2012. Jakość prawa w dyskursie teoretycznoprawnym. Ze¬szyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych, 5, 125-138.

La teoria funzionale del diritto, red. Antonio Giansanti i Valerio Pocar. 20 1 77. Mi- lano: Unicopli.

Lezioni di tecnica legislativa, red. Sergio Bartole. 1990. Padova: CEDAM Ed.

Medel, Jesus Lopez. 1962. La cualidad como entidad juridica. Anuario de filosofia del derecho, 9, 145-150.

Pagano, Rodolfo. 2004. Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi. Mila- no: Giuffre.

Pastore, Gemma. 2009. Il valore delle regole di tecnica legislativa nel discorso del legislatore. Rivista di science di comunicazione, 1, 11-30.

Podgórecki, Adam. 1970. Prestiż prawa. Warszawa: Książka i Wiedza.

Przylepa-Lewak, Agata. 2021. Legal-Sociological research of the prestige of law. Studia Iuridica Lublinensia, 30, 219-235. DOI: 10.17951/sil.2021.30.1.219- 235 .

Stelmach, Jerzy. 2011. And if there is no ‘ought'. W: Studies in the Philosophy of Law 6: The Normativity of Law, red. Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek, 15-20. Kraków: Copernicus Center Press.

Stern, Rebecca Thorburn. 2019. When the ends justify the means? Quality of law making in times of urgency. The Theory and Practice of Legislation, 7(2), 85¬100.

Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. Sławomira Wronkowska i Maciej Zieliński. 1990. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wróblewski, Jerzy. 1988. Sądowe stosowanie prawa. Warszawa: Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe.

Wróblewski, Jerzy. 1990. Rozumienie prawa i jego wykładnia. Wrocław: Zakład Na-rodowy im. Ossolińskich.

Ziembiński, Zygmunt. 1992. Teoria prawa a filozofia prawa i jurysprudencja ogól¬na. W: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, red. Bronisław Czech, 80-92. Katowice: Instytut Wydawniczy Katowice.

Opublikowane
2021-10-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej