Szkoła Bractwa Cerkiewnego we Lwowie w polskich badaniach naukowych

Słowa kluczowe: prawosławie, historia szkolnictwa prawosławnego, bractwo cerkiewne we Lwowie, szkoły bractw cerkiewnych

Abstrakt

Artykuł omawia działalność edukacyjną prowadzoną przez prawosławne bractwa we Lwowie w drugiej połowie XVI i XVII wieku. Podstawą analizy są prace wybranych polskich historyków. Zwrócono uwagę na podręczniki historii chrześcijaństwa w Polsce oraz prace monograficzne po­święcone szczegółowym problemom związanym z dziejami Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich państwa polsko-litewskiego w XVI i XVII wieku. Poddano analizie również artykuły, w któ­rych pojawia się problem działalności edukacyjnej bractwa lwowskiego.

Bibliografia

Bardach, Juliusz. 1967. Bractwa cerkiewne na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Kwartalnik Historyczny, 74(1), 77-82.

Bendza, Marian. 1982. Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596-1681. Studium historyczno-kanoniczne. Warszawa: Wyd. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Chynczewska-Hennel, Teresa. 2002. Akademia Kijowsko-Mohylańska. W: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk i Piotr Chomik, 40-54. Białystok: Zakład Poligrafii Kultur Pogranicza.

Chodynicki, Kazimierz. 1934. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632. Warszawa: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Cojocaru, Tatiana. 2002. Szkolnictwo prawosławne w księstwach rumuńskich w XVI-XVII wieku. W: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk i Piotr Chomik, 92-105. Białystok: Zakład Poligrafii Kultur Pogranicza.

Ćwikła, Leszek. 2004. Działalność edukacyjna prawosławnych bractw cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Roczniki Nauk Społecznych, 32(2), 95-111.

Ćwikła, Leszek. 2005. Wpływ unii brzeskiej (1595-1596 r.) na sytuację prawną Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1632 r.). Prawo - Administracja - Kościół, 1-2, 259-281.

Filipowicz, Mirosław. 1993. Edward Likowski jako historyk Kościoła unickiego (komunikat). Roczniki Humanistyczne, 41(7), 59-63.

Kuczara, Konrad. 2012. Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585-1621). Poznań: Wyd. Poznańskie.

Lewicki, Kazimierz. 1933. Książę Konstanty Ostrogski a unia brzeska 1596 r. Lwów: Towarzystwo Naukowe we Lwowie.

Likowski, Edward. 1907. Unia brzeska. Warszawa: Wyd. Gebethner i Wolff.

Melnyk, Marek. 2008. Mohyła - reformator prawosławia w Rzeczypospolitej. Ethos, 81, 99-116.

Melnyk, Marek. 2018a. Konstantyn Ostrogski and the anti-Orthodox policy of Sigismund III Vasa. Ostkirchliche Studien, 1-2(67), 305-324.

Melnyk, Marek. 2018b. Pre-ekumenizm i konfesjonalizm prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w I Rzeczypospolitej (1590-1596). Kraków: Wyd. Collegium Columbinum.

Melnyk, Marek. 2019. Ewangelicko-prawosławna komunikacja społeczna na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej. Studia Religiologia, 2, 141-151.

Mironowicz, Antoni. 1996a. Geneza bractw cerkiewnych. Białostockie Zeszyty Historyczne , 2, 22-30.

Mironowicz, Antoni. 1996b. Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej w latach 1596-1648. Białoruskie Zeszyty Historyczne , 5, 23-55.

Mironowicz, Antoni. 2001. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Mironowicz, Antoni, 2003a. Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej. Białystok: Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego.

Mironowicz, Antoni. 2003b. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Mironowicz, Antoni. 2002. Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej. W: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk i Piotr Chomik, 18-39. Białystok: Zakład Poligrafii Kultur Pogranicza,

Mironowicz, Marcin. 2017. Grecy w Akademii Ostrogskiej i Bractwie Lwowskim na przełomie XV i XVII wieku, red. M. Kuczyńska, s. 233-241. Białystok: Fundacja „Oikonomos”,

Moskałyk, Jarosław. 2013. Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pelczar, Roman. 1998. Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Różyński, Edward. 2009. Książki, biblioteki a oświata w dawnym Lwowie (XVI- -XVIII w.). W: Ars Educandi. Źródła, t. 1: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. Jolanta Gwioździk i Piotr P. Barczyk, 44-62. Mysłowice: Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. A. Hlonda.

Opublikowane
2021-11-25
Dział
Z problematyki historycznej