Teologia: wyzwanie dla innych nauk w zeświecczonej Europie

Słowa kluczowe: teologia, sekularyzacja, uniwersytet

Abstrakt

Opracowanie rozpatruje przede wszystkim zagadnienia naukowe i metodologiczne dotyczące teologii katolickiej. Wynika z niego, że teologia jest nauką tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki. Lecz właśnie ze specyficznych, charakterystycznych cech epistemologicznych teologia czerpie swoją zdolność i siłę prowokacji i stawiania wyzwania innym naukom oraz organizacji universitas studiorum w coraz bardziej zeświecczonej Europie. Do osiągnięcia tego celu decydujące są najnowsze wskazówki papieskiego magisterium w zakresie odnowy teologicznej.

Bibliografia

Balthasar, Hans Urs von. 1986. Piccola guida per i cristiani. Milano: Jaca Book.

Benedetto XVI. 2011. Discorso del Papa durante la consegna dei riconoscimenti ai tre vincitori della prima edizione del «Premio Ratzinger»: “La ragione che segue la fede rispon-de alla sua vocazione“ (30 giugno 2011). Osservatore Romano (30 giugno – 1° luglio), 6.

Benedykt XVI. 2010. Adhortacja apostolska “Verbum Domini”.

Biffi, Giacomo. 2010. Memorie e digressioni di un italiano. Siena: Nuova Edizione.

Dal Covolo, Enrico. 2005. La lettura della vita dei santi come formazione. Rivista di Ascetica e Mistica, 30, 679-696.

Dal Covolo, Enrico. 2008. Metodo teologico e studio dei Padri della Chiesa oggi. W: Il metodo teologico: tradizione, innovazione, comunione in Cristo, red. Manlio Sodi, 229-242. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Ratzinger, Joseph. 1969. Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico. Brescia: Queriniana.

Ratzinger, Joseph. 1988. Credere, cioè vedere. 30 Giorni, 12.

Sobór Watykański II. 1964. Dekret o ekumenizmie „Unitatis Redintegratio”.

Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam Totius”.

Sobór Watykański II. 1965b. Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu „Dei Verbum”.

Sobór Watykański II. 1965c. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et Spes”.

Storia della Teologia, t. 1: Dalle origini a Bernardo di Chiaravalle, red. Enrico Dal Covolo. 1995. Bologna-Roma: EDB.

Theo-loghía. Risorsa dell’Universitas scientiarum, red. Manilio Sodi. 2011. Città del Vaticano: Lateran University Press.

Opublikowane
2021-07-26
Dział
Z problematyki teologicznej