Formacja moralna według Eduardo Levy SJ

  • Zbigniew Szulczyk Akademia Katolicka w Warszawie sekcja Collegium Bobolanum
Słowa kluczowe: Encuentro con Cristo, Eduardo Levy, formacja dzieci, formacja moralna, katecheza

Abstrakt

Coraz częściej w literaturze podejmowany jest problem trudności w wychowaniu moralnym dzieci i młodzieży. Zauważalne osłabienie pozycji autorytetów oraz podważanie istnienia obiektyw­nych norm etycznych utrudnia rodzicom, katechetom i wychowawcom skuteczną formację moralną. Meksykański jezuita Eduardo Levy proponuje w interesujący sposób odpowiedzieć na te potrzeby. W swojej propozycji formacyjnej Encuentro con Cristo usiłuje dostosować treści i formy przekazu do odbiorców w taki sposób, aby potrafili przełożyć je na swoje codzienne życie. Jego zdaniem normy etyczne mają wtedy większą szansę stać się trwałą częścią świata wartości wychowanków. Dba o pro­stotę przekazu, różnorodność form oraz zaangażowanie rodziców w ten proces.

Bibliografia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. 2014. Poznań: Pal- lottinum.

Garda de Castro, Jose et al. 2007. Diccionario de espiritualidad ignaciana (A-F). Santander: Editorial Sal Terrae.

Filipczuk, Marek. 2018. Wychowanie moralne w kontekście przemian cywilizacyj¬nych. Collectanea Theologica, 88 (1), 141-171.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” (cyt. jako: EG). Fundación. 2021. Dostęp: 16.03.2021. https://encuentrosconcristo.org/fundacion.

Jan Paweł II. 1996. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach (Cate- chesi Tradendae) (cyt. jako: CT).

Jan Paweł II. 1993. Encyklika „Veritatis splendor” (cyt. jako: VS).

Katechizm Kościoła katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum (cyt. jako: KKK). Kodeks Prawa Kanonicznego. 1984. Poznań: Pallottinum (cyt. jako: KPK). Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. 1972. Ogólna instrukcja katechetyczna.

Acta Apostolicae Sedis, 64, 97-176 (cyt. jako: OIK).

Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. 1998. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum (cyt. jako: DOK).

Konferencja Episkopatu Polski. 2001. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolic¬kiego w Polsce. Kraków: WAM (cyt. jako: PDK).

Królczyk, Małgorzata. 2014. Rola katechety w formacji moralnej ucznia. Teologia i moralność, 16 (2), 95-113.

Kluz, Marek. 2017. Chrześcijańska formacja moralna wzorcem etycznym dla współczesnego człowieka. Teologia i Człowiek, 37 (1), 53-76.

Levy, Eduardo. 2000. Encuentro con Cristo. Lmeas de formación, objetivos y princi- pios de pedagog^a. Mexico: Libreria Parroquial de Calveria.

Levy, Eduardo. 1993. Encuentros con Cristo. Encuentro para 9 ańos. Semillas. Los Antihombres. Buenos Aires: Editorial LUMEN.

Levy, Eduardo. Un poco de historia de los encuentros con Cristo. Dostęp: 16.3.2021. https://encuentrosconcristo.org/historia.

Mariański, Janusz. 2011. Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Edukacja Humanistyczna, 24 (1), 7-24.

Marek, Zbigniew. 2020. Formacja (chrześcijańska) pedagogicznym wspomaga¬niem rozwoju osoby. Studia z Teorii Wychowania, 31 (2), 25-38.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 2020. Dyrektorium o katechi¬zacji. Kielce: Jedność (cyt. jako: DK).

Potocki, Andrzej. 2016. Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekulary¬zacji moralności. Colloquia Theologica Ottoniana, 2, 111-141.

Rawicka, Iwona. 2020. Kryzys wychowania w wartościach i jego konsekwencje - analiza zjawiska na przełomie XX i XXI wieku. Studia Koszalińsko-Kołobrze- skie, 27, 405-420.

Sobór Watykański II. 1965. Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuosi- tatem” (cyt. jako: DA).

Sobór Watykański II. 1965. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissi- mum educationis” (cyt. jako: DWCH).

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-czesnym „Gaudium et spes” (cyt. jako: KDK).

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (cyt. jako: KK).

Tomasik, Piotr. 1998. Pedagogika wobec kryzysu wychowania. Warszawskie Studia Teologiczne, 11, 287-318.

Tytko, Marek. 2016. Wychowanie moralne - kształtowanie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne). Polska Myśl Pedagogiczna, 2, 295-310.

Villegas, Abel. Entrevista con el P. Eduardo Levy, sj, fundador de los Encuentros con Cristo. Dostęp: 16.3.2021. https://www.scribd.com/document/118421662/ Entrevista-P-Eduardo-Levy-SJ.

Opublikowane
2021-10-31
Dział
Z problematyki teologicznej