Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w Prawie Kanonicznym (II): zachowanie tajemnicy

  • Arkadiusz Domaszk, SDB Wydział Prawa Kanonicznego UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: kierownictwo duchowe, zakonnicy, alumni, prawo kanoniczne, spowiedź, dobre imię, imntymność

Abstrakt

W opracowaniu rozważono prawo kanoniczne, które określa wymogi dla kierowników duchowych w seminariach i zakonnych domach formacyjnych. W opracowaniu odniesiono się do obowiązku uszanowania stosownej tajemnicy informacji, dyskrecji, zachowania tajemnicy spowiedzi, respektowania dobrego imienia oraz intymności osób i ochrony ich danych osobowych.
Tajemnica sakramentu spowiedzi jest uszanowana na forum polskiego prawa państwowego. Należy przypominać o należytej dyskrecji wobec informacji, które pochodzą z kierownictwa duchowego pozasakramentalnego. Kierownik jest wezwany do ochrony dobrego imienia i intymności osób, którym służy. Nowym wyzwaniem w tym odniesieniu jest ochrona dokumentów i informacji, zapisanych w formie cyfrowej, czy również kierownictwo dokonujące się za pośrednictwem Internetu. Temat ten wymaga dalszych badań.

Bibliografia

„Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Dziennik Ustaw z 1960, nr 30, poz. 168.
„Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego”. Dziennik Ustaw z 1964, nr 43, poz. 296.
„Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego”. Dziennik Ustaw z 1997, nr 89, poz. 555.
„Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 133, poz. 883.
Adamczyk Jerzy. 2012. „Archiwa kościelne w aspekcie kanonicznym”. Roczniki Nauk Prawnych 22 (3) : 165-189.
Coronelli Renato. 2013. „Il significato ecclesiale del segreto”. Quaderni di Diritto Ecclesiale 26 (1) : 9-54.
Domaszk Arkadiusz. 2010. „Ochrona danych osobowych — obowiązek duszpasterski”. Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 53 (3-4) : 43-67.
Domaszk Arkadiusz. 2013. Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
Dyduch Jan, Góralski Wojciech, Górecki Edward, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław. 2005. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. t. II/1. Poznań: Pallottinum.
Góralski Wojciech, Górecki Edward, Krukowski Józef., Krzywda Jan, Majer Piotr, Zubert Bronisław. 2011. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. t. III/2. Poznań: Pallottinum.
Jan Paweł II. 1992. Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Joannes Paulus II. 1985. “Adhortatio Reconcilatio et paenitentia”. Acta Apostolicae Sedis 77 : 185-274.
Katechizm Kościoła Katolickiego. 2002. wyd. 2. Poznań: Pallotinum.
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. 1984 Poznań: Pallottinum.
Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1994. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów. Libreria Editrice Vaticana.
Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1999. Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblios.
Kongregacja ds. Duchowieństwa. 2011. Kapłan sługa Bożego miłosierdzia. Wskazania dla spowiedników i kierowników duchowych. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
Kongregacja Nauki Wiary. 2010. “Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis”. L’Osservatore Romano. wyd. pol. 10 : 53-56.
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. 2002. w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 526-606. Poznań: Pallottinum.
Longhitano Adolfo. 1992. “Gli Archivi ecclesiastici”. Ius Ecclesiae 4 (2) : 649-667.
Majer Piotr. 2001. Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym. W Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (15 maja 2001r.), 67-98. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
Marchetti Gianluca. 2015. “Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali”. Quaderni di Diritto Ecclesiastico 28 (1) : 65-87.
Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr. 2011. Prawo wyznaniowe. wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.
NewMine Lab (USI), Wydział Instytucjonalnej Komunikacji Społecznej (PUSC). 2011. Picture - korzystanie przez duchownych z ICT w ich praktyce kapłańskiej. Raport z Polski - wersja 1.1 (09.2010). W Internet i Kościół. red. J. Kloch, 243-254. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. 2002. „Kościół a Internet”. Biuletyn KAI 10(10 marca 2002) : 31-35.
Pastuszko Marian. 1999. Sakrament pokuty i pojednania. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei. 1973. “Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate”. Acta Apostolicae Sedis 65 : 678.
Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei. 1988. “Decretum”. Acta Apostolicae Sedis 80 : 1367.
Salvatori Davide. 2013. “Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei cann. 1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico tra giudice e interrogato”. Quaderni di Diritto Ecclesiale 26 (1) : 55-76.
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski 2009. „Instrukcja Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce”. Akta Konferencji Episkopatu Polski 16 : 53-59.
Skonieczny Piotr. 2009. „Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220”. Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 52 (1-2) : 59-84.
Syryjczyk Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wielec Marcin. 2012. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wójcik Walenty, Krukowski Józef, Lempa Florian. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. t. 4. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. 1999. Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki teologicznej