Troska o depozyt wiary katolickiej a normy dotyczące osób duchownych i zakonnych występujących w środkach społecznego komunikowania

Słowa kluczowe: relacje społeczne, mass media, pandemia, depozyt wiary, troska, normy kanoniczne, doktryna Kościoła

Abstrakt

Zauważa się coraz większą rolą środków społecznego komunikowania w życiu społecznym i religijnym. Dobitnie ukazuje to sytuacja pandemii. Autor podjął się analizy norm kanonicznych KPK z 1983 regulujących występowanie osób duchownych w audycjach radiowych i telewizyjnych. Analiza jest podjęta pod kątem respektowania przez nich depozytu wiary katolickiej. Autor wnio­skuje, że obowiązujące normy Kościoła powszechnego, jak i Kościołów partykularnych w Polsce, nie różnią się od siebie w swojej wymowie i przesłaniu. Natomiast (przy pełnej aprobacie dla pasto­ralnej roli mediów) ich optyka etyczna idzie w kierunku dyscyplinowania uczestników mediów do ostrożności opartej o cnotę roztropności. Chodzi o adekwatną wiedzę i przygotowanie, a ostatecznie o roztropność w wyrażaniu swoich poglądów, jak i w uczestnictwie w audycjach i programach ko­mercyjnych, świeckich.

Bibliografia

Adamczyk, Jerzy. 2008. Uwagi na temat „Norm Konferencji Episkopatu Polski do-tyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych”. Prawo Kano-niczne, 2/51, 139-161.

Benedykt XVI. 2010. Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze¬kazu. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), 3/4, 7.

Domaszk, Arkadiusz. 2013. Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 23, 81-95.

Domaszk, Arkadiusz. 2018. Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-ka- nonicznej Kościoła. Prawo Kanoniczne, 61/1, 53-75.

Dyduch, Jan. 2005. Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich. W: Komen¬tarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Józef Krukowski, t. II/1, 42-54. Poznań: Pallottinum.

Gałkowski, Tomasz. 2019. Prawo powszechne. W: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2214-2219. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

Grocholewski, Zenon. 2004. Specyfika prawa Kościoła katolickiego. Referat wy¬głoszony z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 2004. Poznańskie Studia Teologiczne, 17, 19-33.

Jan Paweł II. 2001. Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komu-nikacji. Orędzie Ojca Świętego na XXXV Światowy Dzień Środków Społeczne¬go Przekazu (24.01.2001).

Jan Paweł II. 2003. Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” (16.09.2003).

Jan Paweł II. 2004. Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo. Orędzie na 38. Świato¬wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), 25/4, 12.

Kamiński, Rafał. 2016. Prawna ochrona środków społecznej komunikacji. Marki: Michalineum.

Kamiński, Rafał. 2019. Teologiczne i prawne podstawy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji munus docendi Ko¬ścioła. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.

KEP. 2005. Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchow¬nych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych (9.03.2005).

Kodeks Prawa Kanonicznego. 1983. Poznań: Pallottinum.

Kondratowicz, Alicja. 2015. Normy postępowania dotyczące występowania du-chownych w mediach i głoszenia nauki Kościoła w środkach masowego prze¬kazu. Kortowski Przegląd Prawniczy, 2, 7-13.

Kongregacja Doktryny Wiary. 1992. Instrukcja o pewnych aspektach używania spo-łecznych środków przekazu dla szerzenia nauki o wierze (30.03.1992).

Kongregacja Wychowania Katolickiego. 1986. Wskazania dla formacji przyszłych kapłanów odnośnie do środków społecznego przekazu (19.03.1986).

Kowalski, Mirosław L. 2002/2003. Ewangelizacja mediów i przez media u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa według biskupa Lepy. Łódzkie Studia Teologiczne, 11/12, 275-311.

Krajczyński, Jan. 2016. Wystąpienia wiernych w mass mediach w sprawach wiary i obyczajów. W: Fides, quae de verbo nascitur et nutritur: nauczycielskie zada¬nie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, red. Jan Krajczyński i Arka¬diusz Domaszk, 110-130. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Lewandowski, Paweł. 2015. Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym prawie partykularnym. Tarnów: Biblos.

Maciszek, Paweł. 2012. Nauka Kościoła o roli mediów w społeczeństwie. Zeszyty Prasoznawcze, 3, 24-34. Doi:10.4467/2299-6362PZ.12.002.0754.

Maigret, Eric. 2012. Socjologia komunikacji i mediów, tłum. Iwona Piechnik. War¬szawa: Oficyna Naukowa.

Majer, Piotr. 2013. Prawo kanoniczne nt. wypowiedzi księży w mediach. Dostęp: 17.09.2020. https://www.gosc.pl/doc/1674644.Prawo-kanoniczne-nt-wypo- wiedzi-ksiezy-w-mediach.

Majer, Piotr. 2016. Wierni wobec wystąpień i publikacji, które atakują religię i do¬bre obyczaje. W: Fides, quae de verbo nascitur et nutritur: nauczycielskie zada¬nie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, red. Jan Krajczyński i Arka¬diusz Domaszk, 131-160. Płock: Płoski Instytut Wydawniczy.

Makuła, Maciej. 2019. Social media jako narzędzie ewangelizacji i komunikacji w Kenii. Studia Ełckie, 21/4, 171-188.

Orszulak, Tomasz. 2018. Papież Franciszek wydał nowe dyrektywy dla zakonnic ws. Twittera i Facebooka. Dostęp: 6.12.2020. https://wiadomosci.wp.pl/papiez- -franciszek-wydal-nowe-dyrektywy-dla-zakonnic-ws-twittera-i-facebooka- 6252872543893121a.

Papandrea, James. 2017. Depozyt wiary. Jak Kościół zachował doktrynę wczesnych chrześcijan, tłum. Marek Król. Kraków: Wydawnictwo eSPe.

Papieska Komisja do Środków Społecznego Przekazu. 1971. Instrukcja duszpaster¬ska o środkach społecznego przekazu „Communio et progressio” (23.05.1971).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. 2000. Etyka w środkach spo¬łecznego przekazu (4.06.2000).

Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna. 2002. Kościół w świecie mediów. Historia - doku¬menty - dylematy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sitarz, Mirosław. 2013. Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 23(26), 85-93.

Sitarz, Mirosław. 2016. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Ko¬ścioła w Polsce. Roczniki Nauk Prawnych, 26(2), 155-175. DOI: 10.18290/ rnp.2016.26.2-8.

Sitarz, Mirosław. 2019a. Prawo partykularne. W: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2213-2214. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sando¬mierz.

Sitarz, Mirosław. 2019b. Przepis prawny. W: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2382-2383. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

Skubiś, Ireneusz. 2005. Strzec depozytu wiary - głównym zadaniem papieża. Nie¬dziela, 18. Dostęp: 6.12.2020. https://www.niedziela.pl/artykul/76765/nd/ Strzec-depozytu-wiary---glownym-zadaniem.

Słowikowska, Anna. 2016. [Rec.] Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa die-cezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Ka-nonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partyku¬larnym. Roczniki Nauk Prawnych, 26(4), 256-261.

Sobór Watykański II. 1965. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”.

Sobór Watykański II. 1963. Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli „Inter mirifica”.

Weresa, Marek. 2019. Zadania mediów w ujęciu Benedykta XVI. Na podstawie analizy zawartości orędzi na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Łódzkie Studia Teologiczne, 29, 171-190.

Zaraziński, Grzegorz. 2005. Czy mediom potrzebna jest etyka? Teologia Praktycz¬na, 6, 15-27.

Opublikowane
2021-10-31
Dział
Z problematyki teologicznej