Dziewice konsekrowane w relacji do Kościoła partykularnego

  • Ks. Jerzy Adamczyk WSD Radom
Słowa kluczowe: dziewica, formacja, konsekracja, biskup diecezjalny, Kościół partykularny

Abstrakt

Jedną z istotnych cech charakterystycznych stanu dziewic jest silna więź duchowa i kanoniczna z Kościołem partykularnym i z biskupem. Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia dziewic konsekrowanych w relacji do Kościoła partykularnego w aspekcie kanonicznym i liturgicznym. W jego pierwszej części przedstawiono miejsce stanu dziewic konsekrowanych w Kościele partykularnym. W części drugiej nakreślono związki biskupa diecezjalnego z dziewicami konsekrowanymi, natomiast część trzecia została poświęcona posłudze dziewic konsekrowanych dla diecezji. Całość artykułu zamykają podsumowanie i bibliografia.

Bibliografia

Bolchi, Elena. 2002. La consacrazione nell’Ordo virginum: forma di vita e disciplina canonica. Editrice Pontifìcia Università Gregoriana. Roma.

Kodeks Prawa Kanonicznego. 1984. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum (cyt. jako: KPK).

Kongregacja do spraw Biskupów. 2005. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”. Kielce: Wydawnictwo „Jedność” (cyt. jako: AS).

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 2018. Istruzione sull’ordo virginum „Ecclesiae sponsae imago”. 8 giugno 2018. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana (cyt. jako: ESI).

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 2002. Instrukcja „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Dion, Marie Paul. 1983. La consécration des vierges. Implications juridiques, Thèse présentée à la Faculté de Droit canonique de l'Université Saint-Paul Ottawa, pour l'obtention du doctorat en droit canonique. Ottawa.

Jan Paweł II. 1999. Adhortacja Apostolska „Vita Consecrata” (cyt. jako: VC).

Krukowski, Józef. 2004. Kościół powszechny a Kościoły partykularne. W: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. J. Krukowski, M. Sitarz, 17-59. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Metz, René. 1954. La consécration des vierges dans l'Église romaine. Étude d'histoire de la liturgie. Paris: Presses Universitaires de France.

Moschetti, Paola. 2013. El Ordo Virginum: germen de vida Cristiana. Salamanca: Editorial Secretariado Trinitario.

Ortega Gavara, Georgina. 2018. La configuracion juridica del ordo virginum. Madrid: Facultad de Derecho Canonico.

Pontificale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii cumenici Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. 1970. Ordo Consecrations Virginum, Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis 1978, Città del Vaticano (cyt. jako: OCV).

Raffin, Pierre. 2011. The Vocation and Mission of Consecrated Virgins According to the Ordo Consecradonis Virginum. W: Information Packet – regarding the vocation of Consecrated Virginity Lived in the World, prepared by the United States Association of Consecrated Virgins, 86-95. Michigan.

Scarpone, Katiuscia. 2004. L’ordine delle vergini. Sviluppo storico e profilo canonico. Tesi baccellierato. Ancona: Pontificia Università Lateranense Istituto Teologico Marchigiano aggregato alla Facoltà di Teologia.

Stegmail, Judith. 2019. „Mystically Espoused to Christ, the Son of God (c. 604 §1)”: The Basis for Proposing Juridic Principles to Guide the Development of Norms for the Ordo virginum. Doctoral dissertation. Washington.

Zubert, Bronisław. 1990. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 2, cz. III, księga II: Lud Boży, część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Opublikowane
2021-05-22
Dział
Z problematyki teologicznej