Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej. Kierunki badań

  • Marianna Otmianowska Muzeum Łazienki Królewskie, UKSW
Słowa kluczowe: edukacja muzealna, odpowiedzialność społeczna, rozwój odbiorców, mezeologia, socjologia

Abstrakt

Zauważalne zmiany zachodzące w muzeach, bez względu na charakter gromadzonych i pokazywanych artefaktów, pozwalają zwrócić uwagę na zdecydowany zwrot ku publiczności. Inkluzywność edukacyjnej działalności wynikająca z przechodzenia od pasywnych do aktywizujących metod współpracy wywołuje coraz bardziej powszechny w muzealnictwie zwrot edukacyjny.  Artykuł jest próbą omówienia przyjętych kierunków badawczych celem uchwycenia roli muzeów w zachodzącej zmianie społecznej. Definicja społecznej odpowiedzialności powinna być rozpatrywana z wielu perspektyw przy uwzględnieniu także dokumentów strategicznych muzeów.

Bibliografia

Andrzejkowicz, Katarzyna and Katarzyna Żmijewska. 2018. Statystyka muzeów. Muzea w 2017 roku. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Bourdieu, Pierre, Alain Darbel and Dominique Schnapper. 1991. The love of art. European Art Museums and Their Public. Oxford: Polity Press.

Borusiewicz, Mirosław. 2012. Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum. Kraków: Universitas.

Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Translated by Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gaweł, Łukasz. 2018a. „Zarządzanie publicznymi instytucjami kultury w kontekście koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR). Społeczna odpowiedzialność muzeum.” Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 376: 48-62.

Gaweł, Łukasz. 2018b. „Zaginiony świat – edukacja muzealna a proces zarządzania dziedzictwem kulturowym.” In Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, edited by Łukasz Gaweł and Monika Kostera, 17-32. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Glenn, Bowen A. 2006. “Grounded Theory and Sensitizing Concepts.” International Journal of Qualitative Methods 5(3): 12-23.

Golka, Marian. 2008. Socjologia sztuki. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Glaser, Barney G. and Anselm L. Strauss. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie jakościowego. Translated by Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Gofron, Andrzej. 2008. „Funkcjonalizm i teoria konfliktu wobec idei równości w edukacji.” In Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, edited by Andrzej Gofron and Małgorzata Piasecka, 43-65. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego (Akademia im. Jana Długosza Częstochowa).

Hałas, Elżbieta. 2006. Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heinich, Nathalie. 2010. Socjologia sztuki. Translated by Agnieszka Karpowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kirchberg, Volker. 2016. “Museum sociology.” In Routledge international Handbook of the Sociology of Art and Culture, edited by Laurie Hanquinet and Mike Savage, 232-246. London: Taylor & Francis Ltd.

Kwiatkowski, Piotr Tadeusz and Beata Nessel-Łukasik. 2017. Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Accessed by: 5.04.2020. https://nimoz.pl/files/articles/187/Raport%20Publiczno%C5%9B%C4%87%20muze%C3%B3w%20w%20Polsce%202017.pdf.

Kwiatkowski, Piotr Tadeusz and Beata Nessel-Łukasik. 2018a. ABC Badania publiczności w muzeum. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Accessed by: 5.04.2020. https://nimoz.pl/files/publications/59/ABC_Badania_publicznosci.pdf.

Kwiatkowski, Piotr Tadeusz and Beata Nessel-Łukasik. 2018b. Muzeum w społeczności lokalnej. Raport. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Accessed by: 5.04.2020. https://www.nimoz.pl/files/articles/212/Raport%20Publiczno%C5%9B%C4%87%20muze%C3%B3w%20w%20Polsce%202018.pdf.

Marczewska, Magdalena. 2016. „Teoria neoinstytucjonalna.” In Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, edited by Krzysztof Klincewicz, 186-192. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Warszawski).

Mikułowski-Pomorski, Jerzy. 1994. „Socjologia muzeum-nowe perspektywy”. In Materiały Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie VIII, edited by Janusz Ziembiński, 27-37. Pszczyna: Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie.

Nessel-Łukasik, Beata. 2019. „Projekt «Wielość rzeczywistości». O nas i muzeum.” Kultura współczesna 2(105): 177-190.

Nieroba, Elżbieta. 2016. Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Nieroba, Elżbieta. 2019. „Muzeum jako przestrzeń dialogu. O koncepcji zwrotu edukacyjnego w muzeum.” Kultura współczesna 2(105): 106-115.

Szeląg, Marcin. 2012. Edukacja muzealna w Polsce: sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju: raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Pałac w Wilanowie.

Wiśniewski, Rafał et al. 2019. O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Vergo, Peter. 1989. The new museology. London: Reaktion Books.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej