Wspomnienie o ks. prof. dr. hab. Andrzeju Maryniarczyku SDB

  • Ks. Krzysztof Butowski SDB WST Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą

Abstrakt

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk zmarł 27 grudnia 2020 r. w Lublinie. Jak trafnie głosi tytuł poświęconej mu księgi pamiątkowej (Filozof 2021), był on filozofem wpatrzonym w naturę i to, co boskie. To, co boskie, manifestuje się bowiem zawsze poprzez naturę rzeczy stworzonych (por. Mdr 13,1; Rz 1,19-20). Jest niezmiernie ważne, by także w filozofii wciąż przybywało kontynuatorów tej właśnie tradycji badawczej, pomagającej człowiekowi odsłonić Prawdę, która manifestuje się w stworzeniach. Wszak istnieje dziś silna presja ideologiczna, by naturę (przyrodę) uznać za dzieło ślepego przypadku, a nie dzieło boskiego rozumu, a człowieka za istotę rzekomo „znikąd” pochodzącą i ostatecznie „donikąd” zmierzającą. Kontynuowanie prowadzonych przez ks. prof. Maryniarczyka badań byłoby zatem najlepszym podziękowaniem za jego wkład w rozwój myśli humanistycznej w Polsce.

Bibliografia

Filozof wpatrzony w naturę i to, co boskie. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB, red. Tomasz Duma, Arkadiusz Gudaniec et al. 2021. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Maryniarczyk Andrzej. Akta osobowe. Archiwum Krakowskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego.

Maryniarczyk Andrzej. 2016. Biogram. KUL (mps).

Andrzej Maryniarczyk. W: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, 22-23. 2018. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zdybicka Zofia J. 2001. Filozof wierny prawdzie o rzeczywistości. W: Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, red. Zofia J. Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk et al., 5-16. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Opublikowane
2021-07-26