Praca salezjańska z młodzieżą niedostosowaną społecznie postrzegana z punktu widzenia paradygmatycznych podstaw współczesnej resocjalizacji

Słowa kluczowe: Salezjański system prewencyjny, młodzież niedostosowana społecznie, resocjalizacja, paradygmaty

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy podejmują zagadnienie resocjalizacji salezjańskiej postrzeganej z punktu widzenia paradygmatycznych podstaw współczesnej resocjalizacji. Celem naukowym tegoż artykułu jest spojrzenie na salezjański system prewencyjny przez pryzmat paradygmatycznych podstaw obowiązujących we współczesnej resocjalizacji. Artykuł opiera się na analizie dostępnej literatury przedmiotu. Podjęte analizy pozwalają stwierdzić, że salezjański system prewencyjny wpisuje się w paradygmaty resocjalizacji w kontekście polskim. Ukazane analizy dowodzą zatem, że system ten koreluje z paradygmatami funkcjonującymi we współczesnej resocjalizacji praktykowanej w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie.

Biografia autora

Edyta Pindel, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Edyta Pindel, doktor, zatrudniona w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe: resocjalizacja. E mail: edytapindel@yahoo.com

Bibliografia

Bałandynowicz, Andrzej. 2012a. „Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji.” In Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, edited by Anna Kieszkowska, 37-63. Kraków: Impuls.

Bałandynowicz, Andrzej. 2012b. „Probacja-prewencja, a nie represja podstawą resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo.” In Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, edited by Bronisław Urban and Marek Konopczyński, 17-49. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Braido, Pietro. 1967. Filosofia dell'educazione. Zürich: PAS.

Cian, Luciano. 1985. Il „Sistema Preventivo” di Don Bosco e i lineamenti caratteristici del suo stile. Leumann (Torino): LDC.

Dünkel, Frieder and Josine Junger-Tass. 2009. Reforming juvenile justice. Heidelberg-London-New York: Springer, Dordrecht.

Fidelus, Anna. 2008. Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Florczykiewicz, Janina. 2011. Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych. Kraków: Impuls.

Gałdowa, Anna. 2000. Tożsamość człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Górecki, Piotr and Stanisław Stachowiak. 2002. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Zakamycze: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE.

Iwański, Zbigniew. 2020. Personalizacja skazanych w procesie resocjalizacji. Accessed: 12.01.2020. https://www.arch.ms.gov.pl/pl/probacja/2015/.

Jaworska, Anetta. 2009. „Paradygmatyczne podstawy współczesnej resocjalizacji penitencjarnej.” In Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, edited by Anetta Jaworska, 137-148. Kraków: Impuls.

Kalinowski, Mirosław. 2005. „Znaczenie resocjalizacji religijnej w kształtowaniu dojrzałych postaw u osób skazanych na karę pozbawienia wolności.” In Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, edited by Jan Świtka, Małgorzata Kuć and Iwona Niewiadomska, 147-158. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kieszkowska, Anna. 2010. „Znaczenie działań pedagogicznych w procesie integracji katalaktycznej.” In Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, edited by Bronisław Urban, 263-278. Kraków: Impuls.

Konopczyński, Marek. 2006. Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: PWN.

Konopczyński, Marek. 2009. „Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji.” In Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, edited by Zenon Jasiński and Dariusz Widelek, 59-72. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kubiak-Krzywicka, Wiesława. 2008. „Resocjalizacja jako konwersja tożsamości dewiacyjnej.” In Resocjalizacja ciągłość i zmiana, edited by Marek Konopczyński and Beata Maria Nowak, 148-158. Warszawa: Wydawnictwo PEDAGOGIUM.

Kuć, Małgorzata. 2005. „Resocjalizacja jako wybór wartości.” In Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, edited by Jan Świtka, Małgorzata Kuć and Iwona Niewiadomska, 139-145. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lemoyne, Giovanni Battista. 2020. Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco. Accessed: 05.01.2020. http://www.donboscosanto.eu/memorie_biografiche/.

Lipkowski, Otton. 1976. Resocjalizacja. Warszawa: WSiP.

Makselon, Józef. 1995. „Człowiek jako istota religijna.” In Psychologia dla teologów, edited by Józef Makselon, 255-281. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Marszałek, Józef. 2010. Personalizm i pedagogia prewencyjna ks. Jana Bosko. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Marszałek, Józef. 2005. „Profilaktyka pedagogiczna Jana Bosko żywiołem kulturowej jakości sportu.” In Sport jako kulturowa rzeczywistość, edited by Zbigniew Dziubiński, 386-399. Warszawa: SALOS RP.

Marzec-Holka, Krystyna. 2000a. „Przedmowa.” In Społeczeństwo – demokracja – edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej, edited by Krystyna Marzec-Holka, 9-16. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Marzec-Holka, Krystyna. 2000b. „System prewencyjny św. Jana Bosko a legitymizacja wychowania do przemocy i agresji w przestępstwach z art. 152, 156 i 158 K.K.” In Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie z okazji 100-lecia obecności i pracy salezjanów w Polsce, edited by Jan Niewęgłowski, 375-389. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Maslow, Abraham. 1977. Motivazione e personalità. Roma: Armando Editore.

Matyjas, Bożena. 1996. „System prewencyjny św. Jana Bosko.” Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 11: 9-27.

Ostrowska, Krystyna. 2008. Psychologia resocjalizacyjna, w stronę nowej specjalności z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Pindel, Edyta. 2009. „Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności.” In Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, edited by Anetta Jaworska, 101-110. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Pindel, Edyta. 2010. „Współczesne teorie i praktyki resocjalizacyjne wobec procesu destygmatyzacji a treści nauczania na specjalności resocjalizacja.” In Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, edited by Bronisław Urban, 121-131. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Ricaldone, Pietro. 1953. Don Bosco Educatore, vol. 1. Colle Don Bosco-Asti: LDC.

Rogers, Carl. 1970. Terapia centrata sul cliente. Firenze: Giunti.

Siemionow, Justyna. 2014. „Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich.” Resocjalizacja Polska 8: 43-53.

Stańkowski, Bogdan. 2018. Efektywność resocjalizacji w salezjańskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Stańkowski, Bogdan. 2015. Prevenzione salesiana e rieducazione dei ragazzi socialmente disadattati nel contesto polacco. Indagine interpretativa e prospettica. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Stańkowski, Bogdan. 2012. „Rola religii w salezjańskim wychowaniu prewencyjnym.” In Edukacyjny potencjał religii, edited by Jerzy Bagrowicz and Jarosław Horowski, 339-365. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Szacka, Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Wyd. Oficyna Naukowa.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Accessed: 07.01.2020. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350228/U/D19820228Lj.pdf.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej