Mieszkania chronione wsparciem osób niesamodzielnych w funkcjonowaniu. Teoria i egzemplifikacje

  • Beata Krajewska WNP UKSW w Warszawie
Słowa kluczowe: mieszkanie chronione, rodzaje mieszkań chronionych, standardy mieszkań chronionych, dane statystyczne dotyczące mieszkań chronionych

Abstrakt

System wsparcia osób i rodzin obejmuje wiele instytucji oraz form, ale wymaga ciągłych zmian i modyfikacji dostosowanych do potrzeb społecznych. Jedną z ważnych, jeśli nie najważniejszych, potrzeb człowieka jest potrzeba mieszkania, w którym może funkcjonować, czując się bezpiecznie. Państwo wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi w tym zakresie, czego formami są między innymi wsparcie dla osób młodych przy zakupie pierwszego mieszkania, mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, domy pomocy społecznej, noclegownie dla bezdomnych, ale także mieszkania chronione – instytucje ważne, choć mniej znane tak społecznie, jak i naukowo, także w ramach eksploracji pedagogicznych. Uprawniona jest zatem próba kompleksowego omówienia mieszkań chronionych z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych oraz prezentacją ich wymiaru empirycznego.

Bibliografia

Auleytner, Julian. 2005. Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Baza instytucji. Mieszkania chronione. Dostęp: 20.08.2019. https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji.

Daniel, Paweł, Arkadiusz Skomra i Jan Szuma. 2015. Kompleksowy przewodnik po świadczeniach pomocy społecznej. Wrocław: Presscom sp. z o.o.

Figarski, Jacek. 2002. System wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym – aktywizacja zawodowa i mieszkania chronione. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 59-68.

Giezek, Marta i Rafał Iwański. 2017. Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym. Handel Wewnętrzny, 4, 287-296.

Górnicka, Beata. 2014. Mieszkanie chronione. W: Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. Anna Weissbrot-Koziarska i Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 80-84. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Grzywna, Paweł et al. 2017. Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kaczmarek, Mirosław. 2010. Instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie. Remedium, 7-8, 36-39.

Kisiel, Bogna. 2018. Powiat poznański: W Lisówkach powstaną mieszkania chronione. Niepełnosprawni będą uczyć się samodzielnego życia. Dostęp: 20.08.2019. https://gloswielkopolski.pl/powiat-poznanski-w-lisowkach-powstana-mieszkania-chronione-niepelnosprawni-beda-uczyc-sie-samodzielnego-zycia/ar/13577014.

Magnuszewska-Otulak, Grażyna. 2011. Mieszkanie chronione. W: Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, red. Barbara Rysz-Kowalczyk, 183. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Mielczarek, Andrzej. 2016. Mieszkania chronione dla seniorów w systemie pomocy społecznej. Wychowanie na co Dzień, 1, 36-39.

OPS Gliwice. 2019. Mieszkania chronione. Dostęp: 19.08.2019. https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/pozostala-dzialalnosc/mieszkania-chronione/.

MOPS Katowice. 2019. Mieszkania chronione. Dostęp: 19.08.2019. https://www.mops.katowice.pl/node/48.

MOPS Kraków. 2019. Mieszkania chronione. Dostęp: 20.08.2019. https://mops.krakow.pl/instcbi/212220,,2448,0,wyszukiwarka.html.

MOPS Mielec. 2019. Mieszkania chronione. Dostęp: 21.08.2019. http://mops.mielec.pl/mieszkania-chronione/.

MOPS Rzeszów. 2019. Mieszkania chronione. Dostęp: 22.08.2019. http://opsik.mopsrzeszow.pl/index.php/struktura-osrodka/mieszkania-chronione.

Orczyk, Józef. 2012. Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Porąbaniec, Magdalena. 2009. Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, 27, 129-134.

Przybysz, Katarzyna. 2005. Mieszkanie chronione szansą na integrację społeczną osób upośledzonych umysłowo – przykład Przasnysza. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 59-87.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. Dostęp: 20.08.2019. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/17/1/rocznik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2017.pdf.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych, Dz. U. z 2012 r. poz. 305.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, Dz. U. z 2018 r. poz. 822.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, Dz. U. z 2017 r. poz. 1292.

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.

Wykaz mieszkań chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. Dostęp: 20.08.2019. https://docplayer.pl/9281364-Wykaz-mieszkan-chronionych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-numer-telefonu-ul-kapusciska-9-85-807-bydgoszcz.html.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 października 2014 r. (II SA/Lu 948/13). Dostęp: 10.01.2020. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-lu-94813/pomoc_spoleczna/20be273/6.html?q=&_symbol=632_6329&_haslo=Pomoc+spo%C5%82eczna&_sad=Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Lublinie&_skarzony=Samorz%C4%85dowe+Kolegium+Odwo%C5%82awcze&_okres=2014_10.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2011 r. (II SA/Bd 1149/11). Dostęp: 10.01.2020. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-bd-114911/pomoc_spoleczna/2e7a9ff/4.html?q=&_symbol=632_6329&_haslo=Pomoc+spo%C5%82eczna&_sad=Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Bydgoszczy&_skarzony=Samorz%C4%85dowe+Kolegium+Odwo%C5%82awcze&_okres=2011_12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 maja 2017 r. (II SA/Op 49/17). Dostęp: 10.01.2020. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-op-49-17/pomoc_spoleczna_administracyjne_postepowanie/18a6e86.html.

Opublikowane
2020-07-02
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej