Miłość i erotyzm jako elementy językowego obrazu świata żeńskiej młodzieży akademickiej

  • Ewa Baruk-Dzięcioł Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mzaurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: miłość, erotyzm, językowy obraz świata

Abstrakt

Językowy obraz świata stanowi utrwaloną w słowach taką wizję rzeczywistości, jaka istnieje w świadomości osób stanowiących wspólnotę językową. Zaprezentowane w niniejszym tekście wyniki badań empirycznych prowadzą do spostrzeżenia, iż w obrębie prototypu zarówno miłości, jak i erotyzmu – wycinków językowego obrazu świata objętych badaniami kobiet w wieku wczesnej dorosłości – nie zauważa się ani elementów tzw. kultury obnażania czy kultury zwierzeń, ani zjawiska detabuizacji i zerotyzowania, które są postrzegane jako immanentne właściwości współczesnej kultury masowej.

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy. 2012. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bugaiewa, Lubov L. 1998. Jazykowa koncieptualizacia mentalnych mirow w ruskoj kartinie mira. W: Leksyka w komunikacji językowej: materiały konferencji międzynarodowej (Gdańsk-Łączyno, wrzesień 1998), red. Marcelina Grabska i Joanna Korzeniowska-Berczyńska, 46-47. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Chrobak, Stanisław. 2017. Uniwersalizm miłości wychowawczej w systemie prewencyjnym Jana Bosko. Seminare, 1(38), 89-100.

Fromm, Erich. 1992. O sztuce miłości, tłum. Aleksander Bogdański. Warszawa: Wydawnictwo SAGITTARIUS.

Dąbrowska, Anna. 2008. Zmiany obszarów podlegających tabu we spółczesnej kulturze. Język a Kultura, 20, 173-196.

Grabska, Marcelina. 2000. Asocjacyjny portret mężczyzny. W: „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej, red. Marcelina Grabska, 335-348. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Giddens, Anthony. 2015. Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. Alina Szużycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzybek, Grzegorz. 2018. Seksualność małżeńska: między prokreacją a miłością. Społeczeństwo i Rodzina, 57 (4), 27-39.

Hunca-Bednarska, Anna. 1997. Skojarzenia werbalne w schizofrenii. Lublin: Czelej.

Jedliński, Ryszard. 2000. Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkolę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Jędrzejko, Ewa i Małgorzata Kita. 2009. Wyznanie miłosne jako akt mowy. Tabu – konwencja – detabuizacja (?). Język a Kultura, 21, 127-144.

Kajfosz, Jan. 2001. Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego. Czeski Cieszyn: PROprint.

Kajtoch, Wojciech, 2012. Pisząc: miłość. Polonistyka, 89-106.

Kiereś, Barbara. 1998. Klasyczna teoria człowieka a miłość narzeczeńska i małżeńska. Roczniki Nauk Społecznych, 26 (2), 15-30.

Kuncewicz, Dariusz i Katarzyna Jaśkowska. 2018. Opowieści o miłości a satysfakcja ze związku. Społeczeństwo i Rodzina, 1 (54), 44-56.

Kurcz, Ida. 1995. Pamięć. Uczenie się. Język. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurcz, Ida. 2000. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Lach, Michalina i Michał Nowak. 2007. Skojarzenia słowne osób dwujęzycznych na podstawie języków: polskiego i włoskiego. Investigationes Linguisticae, 15, 112-128.

Maćkiewicz, Jolanta. 1999. Wyspa – językowy obraz wycinka rzeczywistości. W: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, 193-206. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Mikołajczyk-Matyja, Nawoja. 2004. Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze. Investigationes Linguisticae, 11, 1-17.

Musioł, Maciej. 2011. Intymność a kultura. Czysta relacja Giddensa w perspektywie społeczno-regulacyjnej teorii kultury. Filo-Sofija, 12 (1), 347-360.

Orzechowska, Joanna. 2015. Słownik asocjacyjny jako narzędzie przygotowania komentarza lingwokulturologicznego. Acta Polono-ruthenica, 20, 229-235.

Ożdżyński, Jan. 1995. Perspektywa kognitywna w badaniach nad językiem dzieci i młodzieży. W: Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. Jan Ożdżyński, 32-65. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Owczinnikowa, Irina G., Ludmiła A. Dubrowska i Elena B. Pieniagina. 1998. Leksikon kak zerkało wozrostnych izmienienii kartiny mira u dieti 7-10 let. W: Leksyka w komunikacji językowej: materiały konferencji międzynarodowej (Gdańsk-Łączyno, wrzesień 1998), red. Marcelina Grabska i Joanna Korzeniowska-Berczyńska, 139-140. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Pajdzińska, Anna. 2001. My, to znaczy… (z badań językowego obrazu świata). Teksty Drugie, 1 (66), 33-53. Dostęp: 27.06.2019. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n1_(66)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n1_(66)-s33-53/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2001-t-n1_(66)-s33-53.pdf.

Piętkowa, Romualda. 2007. Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego. W: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. Aleksandra Achtelik i Jolanta Tambor, 85-104. Katowice: Wyd. Gnome.

Rudkowska, Grażyna. 1998. Obraz świata. W: Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, red. Wanda Pilecka, Grażyna Rudkowska i Leszek Wrona, 238-319. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

Ruszkiewicz, Dorota. 2018. Fundamenty związków uczuciowych w narracji kobiet w średnim okresie dorosłości, Społeczeństwo i Rodzina, 56 (3), 125-141.

Starczewska, Krystyna. 1975. Wzory miłości w kulturze Zachodu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sternberg, Robert. 2007. Dwuskładnikowa teoria miłości. W: Nowa Psychologia Miłości, red. Robert Sternberg i Karin Weis, tłum. Anna Sosenko, 275-296. Taszów: Moderator.

Wiśniewska-Roszkowska, Kinga. 1986. Eros zabłąkany. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Wojtyła, Karol. 1982. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Woodworth, Robert S. i Harold Schlosberg. 1963. Psychologia eksperymentalna, t. 1, tłum. Andrzej Lewicki i Ergon Vielerose. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zaczyński, Władysław.1968. Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: WSiP.

Opublikowane
2020-05-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej