Kompozytor kreatywności biblijnej jako apologeta chrześcijaństwa w świetle myśli Josepha Ratzingera

  • Emilia Dudkiewicz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
Słowa kluczowe: Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, apologia, globalizacja, duchowość, kompozytor, świadczyć, sztuka, muzyka sakralna, wiara, świętość

Abstrakt

Today’s world gradually transforms into a “global village”. The prevailing consumerism contributes to the cultural crisis; at the same time there appears a strong need for spirituality (understood in a broad context). Modern man needs a new evangelization. According to Joseph Ratzinger, the apology of Christianity could be based on two main arguments: saints and the art. The apology of saints is made through the testimony of those who experienced the presence of God and who live with Him in everyday life. Apology through the art which contains a theological message is a form of a dialogue between the experience of God’s presence and human feelings. A composer, who meets the criteria of a Biblical creativity artist, can become a Christian apologist as is confirmed by biographies and statements of selected artists.

Biografia autora

Emilia Dudkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa

Absolwentka muzykologii i teologii na UKSW oraz informacji naukowej na UW, pracownik UMFC w Warszawie. Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Obszar badawczy koncentruje przede wszystkim wokół szeroko pojętej muzyki sakralnej. Jako chórzystka współpracuje z takimi zespołami, jak m.in.: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, Chopin Vocal Consort. Od 2009 r. redaktor i współpracownik Radia Warszawa.

Bibliografia

Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, tł. H. Jankowska, Warszawa 2000.

Benedykt XVI, List Apostolski w formie motu proprio Ubicumque et semper.

Benedykt XVI, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Borowska A., Rozwój zrównoważony a rozwój duchowy człowieka, [w:] „Ekonomia i Zarządzanie” IV nr 2(2012), s. 20–27.

Borutka T., Kryzys duchowy we współczesnym świecie jako problem religijno-moralny, [w:] „Seminare. Poszukiwania naukowe”, 23(2006), s. 181–194.

Chmielewski M., Być prorokiem dziś, [w:] „Abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej 7 maja 2005 r. Materiały, red. P. Walkiewicz, Radom 2005, s. 127–142.

Chmielewski M., Duchowość jako życie w Duchu Świętym w wybranych dokumentach Kościoła posoborowego, [w:] „Niech zstąpi Duch Twój” (Homo meditans, t. 20), red. A. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1999, s. 157–172.

Chmielewski M., Globalizacja, [w:] Leksykon duchowości, red. tenże, Lublin-Kraków 2002, s. 297-298.

Dąbek S., Teologia „człowieka wewnętrznego” i styl polifonii flamandzkiej XV i XVI stulecia, [w:] „Liturgia Sacra” 11 nr 1(2005), s. 121–134.

Dąbek S., Współczesna muzyka religijna. Uwarunkowania i aspekt duchowy, „Ethos” [Muzyka – piękno, dobro, świętość] 73-74 nr 1-2(2006), s. 76–86.

Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji (Mistyka Chrześcijańska 14), red. S. Urbański, Warszawa 2003.

Dudkiewicz E., Kilka słów o muzyce w Starym Testamencie, [w:] Liber vigrensis. Ad usum christifidelium, red. M. Sławecki, Wigry 2009, s. 193–199.

Dyskusja w drugim dniu ogólnopolskiego seminarium na temat aktualnej sytuacji muzyki religijnej i liturgicznej w Polsce, 3 i 4. 06. 1985 r., ATK, [w:] Aktualna sytuacja muzyki religijnej i liturgicznej w Polsce (Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia. T. 10), red. M. Bogusławska, Warszawa 1988, s. 69–84.

Eliade M., Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, tł. B. Baran, Warszawa 2008.

James J., Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, tł. M. Godyń, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio.

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980².

Lurker M., Serce, [w:] Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K. Romaniuk, Poznań 1987, s. 209–211.

Malecka, Sfery inspiracji w twórczości Zbigniewa Bujarskiego czyli historia artysty niezależnego, [w:] Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2004, s. 167–174.

Moskal P., Struktura apologii religii katolickiej, [w:] „Roczniki Teologiczne” LIX nr 2(2011), s. 225–237.

Nossol, Wiara chrześcijanina, [w:] Być człowiekiem i chrześcijaninem, (W nurcie zagadnień posoborowych, t. 12), red. B. Bejze, Warszawa 1980, s. 193–209.

Nowak A. J., Człowiek – istota religijna. Aspekt psychologiczny, [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” XVIII(1985), s. 203–208.

Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messori’ego przeprowadzona w 1984 roku z ks. kard. Josephem Ratzingerem, tłum. Z. Oryszyn, J. Chrapek, Marki 2005².

Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tł. M. Mijalska, Kraków 2005.

Ratzinger J., Duch liturgii, tł. E. Pieciul, Poznań 2002.

Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, tł. W. Dzieża, Częstochowa 2005.

Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Część 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tł. W. Szymona, Kraków 2007.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tł. J. Zychowicz, Kraków 2005².

Ratzinger J.-Benedykt XVI, Patrzeć na Chrystusa, tł. J. Merecki, Kraków 2005.

Sawa M., Moje sacrum, [w:] Marian Sawa in memoriam. Wspomnienia, rozmowy, refleksje, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 31.

Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem, Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowinski, Kraków 2005.

Synod Biskupów, Instrumentum Laboris. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Watykan 2012.

Szczepankiewicz M., Organista liturgiczny, Poznań 1999.

Szempruch J., Nauczyciel wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, [w:] Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, red. I. Adamek, Z. Zbróg, Kraków 2011, s. 203–221.

Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, tł. P. Napiwodzki, Kraków 2011.

Świerzawski W., Zakorzenić sztukę liturgiczną w teologii. O dojrzałe powołanie artysty, [w:] Sztuka w liturgii (Misterium Christi 7), red. tenże, Kraków 1996, s. 221–230.

Tworzenie muzyki sakralnej jest dla mnie sposobem na to, żeby stawać się lepszym. Z Pawłem Łukaszewskim, kompozytorem i dyrygentem o jego muzyce sakralnej rozmawia Franciszek Kubicki, „Musica Sacra Nova” nr 1 (1)/2007, s. 517–523.

Urbański S., Z problematyki „duchowości”, „Roczniki Teologiczne” XLI z. 5(1994), s. 53–66.

West M. L., Muzyka starożytnej Grecji, tł A. Maciejewska, M. Kaziński, Kraków 2003.

Węclewski Z., Słownik grecko-polski, Warszawa 19055.

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój”. Z Wojciechem Kilarem rozmawia Piotr Mucharski, „Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny), 19.07. 2007.

W perspektywie roku 2010, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1995

Zohar D., Marshall I., Inteligencja duchowa, tł. P. Turski, Poznań 2001.

Opublikowane
2015-03-01
Dział
Z problematyki teologicznej