Państwo w świetle nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Mariusz Czyżak Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Słowa kluczowe: państwo, naród, Wyszyński

Abstrakt

W artykule przedstawiono poglądy Kardynała Stefana Wyszyńskiego na państwo. W jego opinii rzeczywistość państwowa to rodzina, społeczeństwo, naród, terytorium, władza oraz suwerenność kulturalna i ekonomiczna. Władze państwowe pełnić powinny funkcję służebną względem społeczeństwa, działając dla dobra wspólnego i chroniąc prawa oraz wolności człowieka i obywatela. Granice racji stanu wyznaczone muszą być natomiast dobrem człowieka, którego władze państwowe nie mogą dla niej naruszać.

Bibliografia

Bartnik, Czesław. 1982. Chrześcijańska nauka o narodzie według Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Hlond, August. 1951. Na straży sumienia narodu. Ramsey: Don Bosco.

Iwan, Ryszard. 2002. Polska chce żyć. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja wspólnoty narodowo-państwowej. Augsburg-Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Jan Paweł II. 2001. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Senatu i przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Watykan, 15 XII 2001).

Jan Paweł II. 2005. Pamięć i tożsamość. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Jan Paweł II. 2007. Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego (Oświęcim-Brzezinka, 7 czerwca 1979).

Jasudowicz, Tadeusz. 1995. Śladami Ludwika Ehrlicha: do Pawła Włodkowica po naukę o prawach człowieka. Toruń: Comer.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1992.

Krukowski, Józef. 1993. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Laubier de, Patric. 1988. Myśl społeczna Kościoła Katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, tłum. Bogumił Luft. Warszawa-Struga-Kraków: Wydawnictwo Michalineum.

Leon XIII. 1885. Encyklika “Immortale Dei”.

Lewandowski, Jerzy. 1989. Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Lewandowski, Jerzy. 2001. Myśl teologiczna o narodzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W: Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej w Rzeszowie dnia 28 kwietnia 2001, 95-116, Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny Bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

Pius XII. 1939. Encyklika ”Summi Pontificatus”.

Skarga, Piotr. 2010. Kazania sejmowe, red. Stanisław Sierpowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Foka.

Skorowski, Henryk. 1999/2000. Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła. Warszawa: Societas.

Słownik języka polskiego PWN, red. Elżbieta Sobol. 2006. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Winczorek, Piotr. 1997. Wstęp do nauki o państwie. Warszawa: Liber.

Wyszyński, Stefan. 1976. Prymat człowieka w ładzie społecznym. Londyn: Odnowa.

Wyszyński, Stefan. 1981. Odpowiedzialność, obowiązki, prawa w życiu Narodu. Kazanie podczas sumy w uroczystość Matki Bożek Częstochowskiej, Jasna Góra, 26.08.1980 r. Poznań-Warszawa: Pallotinum.

Wyszyński, Stefan. 1983. Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wybór tekstów). Warszawa: Ośrodek Studiów i Dokumentacji Katolickiej, Wydział Inicjatyw Społeczno-Katolickich Stowarzyszenie PAX.

Wyszyński, Stefan. 1987. Kimże jest człowiek. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Wyszyński, Stefan. 1988. Słowo na mszę świętą radiową, Warszawa, 22.03.1981 r. W: Listy pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981, 195. Paris: Editions Du Dialogue, Societe D’Editions Internationales.

Wyszyński, Stefan. 1990. Nauczanie społeczne 1946-1981. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Wyszyński, Stefan. 1999. Dzieła zebrane, t. 3: 1956-1957. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.

Wyszyński, Stefan. 2016. Dzieła zebrane, t. 14: styczeń-maj 1965. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej