Ku syntezie wiary i aktywności doczesnej wiernych świeckich

  • Stanisław Zarzycki SAC
Słowa kluczowe: wiara, zaangażowanie doczesne, laicyzacja, charakter świecki, teologia laikatu, duchowość laikatu, synteza wiary i życia

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę przezwyciężenia rozdźwięku pomiędzy wiarą a zaangażowaniem doczesnym, sygnalizowaną w Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II i w wielu wypowiedziach Jana Pawła II. Wychodzi od analizy tekstu soborowego (nr 43), ukazując historyczno-eklezjalne, teologiczno-duchowe oraz społeczne przyczyny owego rozdźwięku. Następnie wskazuje na pewne elementy nauki soborowej pomocne w teologicznej i duchowej refleksji nad przezwyciężeniem owego rozłamu. W drugiej części artykuł podaje na ten temat wskazania teologiczne i duchowe Giuseppe Lazzatiego oparte na soborowej teologii laikatu. W końcowej części uzupełnia wcześniejsze analizy, odwołując się do pogłębionej eklezjologii, poszerzonego pojęcia świeckości oraz do nauki na temat tworzenia syntezy między wiarą a zaangażowaniem doczesnym zawartych w Christifideles laici Jana Pawła II.

Bibliografia

Balthasar, Hans Urs von i Luigi Giussani. 2003. Miejsce chrześcijanina w świecie, tłum. Katarzyna Kubis i Andrzej Porębski, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Benedykt XVI. 2007. Encyklika „Spe salvi” o nadziei chrześcijańskiej.

Bultot, Robert. 1966/1967. Teologia rzeczywistości ziemskich a duchowość laikatu. Concilium, 515-524.

Congar, Yves. 1954. Jalons pour une teologie du laikat. Paris: Les Éditions du Cerf.

Dokument Instrumentum laboris. 1987. W: Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w świetle dokumentów kościelnych, red. Eugeniusz Weron, 47-105. Poznań: Pallottinum.

Graczyk, Marian. 1992. Francuska teologia rzeczywistości ziemskich. Próba retrospekcji i reinterpretacji. Warszawa: Pallottinum.

Jan Paweł II. 1988. Adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie.

Kongregacja Nauki Wiary. 2016. List „Iuvenescit Ecclesia” na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.

Lazzati, Giuseppe. 1962. Maturità del laicato. Roma: „La Scuola” Editrice.

Lazzati, Giuseppe. 1975. Pensare per agire. W: Cristianesimo e cultura. Atti del XLVI corso di aggiornamento culturale dell’università cattolica. Loreto, 21-26 settembre 1975, red. Giuseppe Lazzati et al., 5-15. Milano: Vita e Pensiero.

Lazzati, Giuseppe. 1988. Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne, tłum. Zenon Ziółkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Lazzati, Giuseppe. 1993a. Modlitwa człowieka świeckiego, tłum. Barbara Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lazzati, Giuseppe. 1993b. Życie świeckie a ewangelizacja, tłum. Barbara Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lazzati, Giuseppe. 1994. La Chiesa nella communita politica. Riflessioni sui modi di una presenza. W: Giuseppe Lazzati. Quaderno predisposto in occasione dell’apertura del processo di canonizzazione. 17 dicembre 1994, 25-39. Milano: San Fedele Edizioni.

Leclercq, Jean. 1997. Miłość nauki a pragnienie Boga, tłum. Małgorzata Borkowska, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Lozano, Juan M. 1980. Teologia e spiritualità della vita apostolica. W: L’azione apostolica dei religiosi, red. Angel Pardilla et al., 95-140. Milano: Editrice Ancora.

Lubac, Henri de. 1997. Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Mazanka, Paweł. 2006. Niektóre cechy współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu. W: Ku syntezie wiary i kultury. Sympozja 65, red. Kazimierz Wolsza, 21-34. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Midali, Mario. 1977. La vita spiritale dell’operatore apostolich secondo il Concilio Vaticano II. W: Spiritualità dell’azione. Conributo per un aprofondimento, red. Mario Midali, 113-138. Roma: LAS-Roma.

Oberti, Armando. 1993. Wstęp. W: Giuseppe Lazzati, Życie świeckie a ewangelizacja, tłum. Barbara Piotrowska, 5-21. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Sequeri, Pier Angelo. 1986. Le forme «laicali» della spiritualità cristiana. W: I laici nella Chiesa, red. Giuseppe Angelini et al., 114-157. Torino: Editrice Elle DI CI.

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele “Lumen Gentium”.

Sobór Watykański II. 1965a. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Sobór Watykański II. 1965b. Dekret o apostolstwie świeckich “Apostolicam Actuositatem”.

Weron, Eugeniusz. 1980. Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich. Poznań: Pallottinum.

Weron, Eugeniusz. 1999. Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich. Poznań: Pallottinum.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki teologicznej