Kontrola a zaufanie w relacjach społecznych. Wokół problematyki urzędowej kontroli żywności

  • Artur Wysocki UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: zaufanie, kontrola społeczna, urzędowa kontrola Ĺźywności, edukacja konsumencka

Abstrakt

Kontrola w relacjach spoĹecznych budzi wiele skrajnych emocji. WĹaĹciwe jej rozumienie i wykorzystanie jest jednak istotne w perspektywie budowania porzÄdku i Ĺadu spoĹecznego. Tym niemniej, kontrola nie moĹźe ogarniaÄ w maksymalnym moĹźliwym stopniu przestrzeni funkcjonowania podmiotĂłw Ĺźycia spoĹecznego. Inaczej, bÄdzie bardziej ograniczaĹa i hamowaĹa rozwĂłj niĹź go odpowiednio stymulowaĹa i ukierunkowywaĹa. PodstawÄ relacji spoĹecznych, takĹźe w biznesie, muszÄ byÄ relacje oparte na zaufaniu, ktĂłre naleĹźy wzmacniaÄ poprzez odpowiednie wykorzystanie instrumentĂłw kontroli. SzczegĂłlne znaczenie kontrola ma w biznesie ĹźywnoĹciowym, ktĂłrego produkcja w sposĂłb bezpoĹredni oddziaĹuje na Ĺźycie i zdrowie konsumentĂłw. W Polsce dziaĹa wiele instytucji zajmujÄcych siÄ urzÄdowÄ kontrolÄ ĹźywnoĹci, ktĂłrych dziaĹania jednak nie do koĹca sÄ skoordynowane i wymagajÄ korekty. Istotne jest zwĹaszcza wzmocnienie autorytetu tych instytucji, a takĹźe wiÄksze ich ukierunkowanie na dziaĹalnoĹÄ edukacyjnÄ i ksztaĹtowanie odpowiedniej kultury ĹźywnoĹciowej w spoĹeczeĹstwie, ktĂłra pozwoli takĹźe na lepsze wspĂłĹdziaĹanie konsumentĂłw w procesie kontroli i wzmacniania pozytywnych wiÄzi spoĹecznych.

Bibliografia

Banasiński Cezary (ed.). 2005. Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne). Bydgoszcz: UOKiK.
Benedykt XVI. 2009. Caritas in veritate. Kraków: Wydawnictwo „M”.
Czarnecki Bartosz. 2010. Społeczna kontrola administracji publicznej. W: Relacje interpersonalne z perspektywy nauk administracyjnych. P. Szreniawski (ed.). Lublin: UMCS.
Elias Norbert. 2008. Społeczeństwo jednostek. Warszawa: PWN.
Foucault Michel. 1998. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.
Franciszek. 2013.Evangelii gaudium. Częstochowa: Edycja św. Pawła.
Franciszek. 2015.Laudato si’. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo „M”.
Mead Georg H. 1975.Umysł. osobowość i społeczeństwo. Warszawa: PWN.
Gasparski Wojciech. Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej. W: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne). C. Banasiński (ed.). 231-240.UOKiK. Bydgoszcz 2005.
GIS. 2013. Stan sanitarny kraju w roku 2012. Warszawa: GIS.
IJHARS. 2005.Biuletyn informacyjny 1.
Jan Paweł II. 1996. Sollicitudo rei socialis (1987). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I. 319-376. Kraków: Wydawnictwo „M”.
Jan Paweł II. 1996. Centesimus annus (1991). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. 461-530. Kraków: Wydawnictwo „M”.
Jan Paweł II. 1996. Evangelium vitae (1995). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. 639-752. Kraków: Wydawnictwo „M”.
Janiszewski Jacek. Superinspekcja zawalczy o polską żywność. 31.05.2013. http://jacekjaniszewski.blog.pl/2013/05/31/superinspekcja-zawalczy-o-polska-zywnosc/ (data dostępu: 24.04.2014).
Mariański Janusz. 2008.Społeczeństwo i moralność. Tarnów: Biblos.
Putnam Robert. 2007. Społeczny kapitał a sukces instytucji. W: Socjologia. Lektury. P. Sztompka. M. Kuć (eds). 388-397. Kraków: Znak.
Rawicka Danuta. Nie daj się kontroli sanepidu. „Super Express”. 11.06.2013; http://www.se.pl/super-biznes/prawo-przedsiebiorcy/nie-daj-sie-kontroli-sanepidu_328919.html (data dostępu: 12.04.2014).
Szreniawski Piotr (ed.). 2010. Relacje interpersonalne z perspektywy nauk administracyjnych. Lublin: UMCS.
Sztompka Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
Sztompka Piotr. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. nr 212. tekst jednolity z 31.08.2011r.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 44.
Znaniecki Florian. 2011. Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa: PWN.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej