Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie Niebieskiej Karty. Charakterystyka danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI

  • Barbara Małgorzata Kałdon UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: przemoc, Niebieska Karta, znęcanie się

Abstrakt

Artykuł nt. „Przemoc w rodzinie na podstawie Niebieskiej Karty. Charakterystyka danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI” przedstawia takie zagadnienia jak: przestępstwo znęcania się, skuteczność realizacji przez policję procedury „Niebieskiej Karty”, analizę danych Niebieskiej Karty Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w tym; charakterystykę sprawcy przemocy domowej, profil ofiary przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy domowej stosowanej przez sprawców, używki stosowane przez sprawców przemocy w rodzinie i ich skutki, przypadki przemocy względem osoby dorosłej i małoletniego oraz skutki założenia NK.

Bibliografia

Bilska Ewa. 1999. Pierwsza Pomoc: Razem przeciw przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gruszczyńska Beata. 2007. Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kałdon Barbara Małgorzata. 2014. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Studium empiryczne z zakresu kryminologii i prawa. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kosonoga Jacek. 2015. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Michalik Mirosław. 1992. To jedno życie…Więzi międzyludzkie i alkohol: Problemy alkoholizmu, 12:15-16.

Motywy Komisji Kodyfikacyjnej. 1930. t. V. Nr 4. Warszawa.

Szymczak Mieczysław. 1989. Słownik języka polskiego, t. III. Warszawa: PWN.

Szewczyk Maria. 2008. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. t. II. Kraków: Wolter Kluwers.

Warachewicz Henryk. 2001. Przemoc w rodzinie. Realizacja zadań przez policję w tym zakresie. Uwagi ogólne: Przemoc w rodzinie i w szkole. Materiały z sesji naukowej Toruń 5 kwietnia 2001 r. 19-32. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553.

Uchwała SN z 9.6.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86.

Wyrok SA w Krakowie z 25.03. 1998 r. (II AKa 40/98, KZS 1998, Nr 4-5, poz. 53).

Wyrok SA w Katowicach z 14.3.2002 r., II AKa 7/02, OSA 2003, Nr 1, poz. 2.

Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej