Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze w kontekście prenatalnego i perinatalnego okresu życia podopiecznych

  • Emilia Lichtenberg-Kokoszka Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: dziecko osierocone, adopcja, prenatalny okres życia, poród

Abstrakt

Jednym z podstawowych warunków powodzenia adopcji jest przekazanie rodzicom dokładnych informacji na temat przeszłości dziecka i jego rodziny, analiza wpływu jego doświadczeń na aktualne funkcjonowanie oraz przewidywanie ich długofalowych skutków. Współczesna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny prenatalnej i perinatalnej pokazuje, że najwcześniejszy – wewnątrzmaciczny okres życia to czas biologicznego, psychicznego, a nawet społecznego kształtowania się człowieka. Ponieważ wiele osieroconych dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, wskazane jest rozpatrywanie specyfiki ich funkcjonowania w odniesieniu do prenatalnego i perinatalnego okresu ich życia, a nawet doświadczeń poprzednich pokoleń.

Bibliografia

Bauer, Joachim. 2005. Das Gedӓchtnis des Kӧrpers. München: Piper Verlag GmbH.

Bonus, Bettina. 2006. Mit den Augen lines Kindes seheh lernen, t. 1: Zur Entstehung einerFrühtraumatisierung bei Pflege- und Adoptivkindern und der möglichen Folgen. Norderstedt:Books on Demand.

Brągiel, Józefa i Alicja Kurcz. 2003. Sytuacja szkolna dzieci z rodzin zastępczych. W: W świetle dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, red. Alicja Kalus, 10-14. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Brisch, Karl Heinz. 2011a. Bezpečná vzt’ahová väzba. Trenčin: Wydawnictwo F.

Brisch, Karl Heinz. 2011b. Poruchy vztahové vazby. Od teorie k terapii. Praga: Portál.

Dragan, Wojciech Łukasz. 2014. Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Warszawa:Scholar.

Dzierżanowska-Peszko, Joanna. 2012. Wpływ straty dziecka w okresie prenatalnym na funkcjonowanie psychologiczne matek i ojców oraz kolejnych dzieci. W: Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka i Ewa Janiuk, 83-106. Kraków: Impuls.

Eliot, Lise. 2010. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, tłum. Andrzej Jankowski. Poznań: Media Rodzina.

Fernance, Robyn. 2011. Narodzić się…, tłum. Anna Niedzielska i Piotr Niedzielski, Warszawa: Wydawnictwo NEW DAWN.

Jakel, Barbara. 2011. Prenatalne korzenie przywiązania w psychoterapii. W: Ciąża czy stan błogosławiony. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski, 93-116. Kraków: Impuls.

Kolska, Katarzyna. 2016.Moje dziecko gdzieś na mnie czeka. Opowieści o adopcjach. Poznań: W drodze.

Kowalewski, Ireneusz. 2011. Prenatalny rozwój dziecka w świetle teratogennego działania alkoholu na rozwijający się płód. W: Alkoholowy zespół płodu. Teoria, diagnoza, praktyka, red. Marek Banach,135-146. Kraków: WAM.

Krüger, Liesel. 2015. Wczesna trauma, adopcja i rodzice zastępczy. W: Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie, red. Franz Ruppert, 359-378. Warszawa: Virgo.

Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2016. Wpływ alkoholu spożywanego przez przyszłych i obecnych rodziców na zdrowie kolejnych pokoleń. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, t. 4, red. Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda i Renata Widziak, 21-28. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkołą Zawodowa w Opolu.

Loehlin, John. 2015. What Can an Adoption Study Tell Us About the Effect of Prenatal Environment on a Trait? Behavior Genetics, 46 (3), 329-333.

Mickiewicz, Kinga. 2015. Jak dzieci z rodzin zastępczych postrzegają siebie i innych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 16-25.

Miller, Laurie. 2005. The handbook of international adoption medicine. A guide for physicians, parents and providers. Oxford: Oxford University Press.

Moberg, Kerstin Uvnӓs. 2016. Hormón blízkosti. Rola oxytocínu vo vzt’ahoch. Bratislava: Wydawnictwo F.

Paul, Annie Murphy. 2011. Origins. How the nine months before birth shape the rest of our lives. New York, London, Toronto, Sydney: Free Press.

Pawelczyk, Leszek. 1993. Rozpoznanie ciąży. W: Położnictwo i ginekologia, red. Tadeusz Pisarski, 599-669. Warszawa: PZWL.

Ruppert, Franz. 2012. Trauma, Angst & Liebe, Unterwegszugesunder Eigenständigkeit. Wie Aufstellungendabeihelfen. München: Kösel.

Spork, Peter. 2011. Drugi kod. Epigenetyka, czyli jak możemy sterować własnymi genotypami, tłum. Viktor Grotowicz. Warszawa: WAB.

Stańczak-Kuraś, Małgorzata. 2016. Od czego zależy powodzenie adopcji? Z doświadczeń psychologa praktyka. W: Rodzina i dziecko – radość obustronna, 31-49. Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Verny, Thomas. 2013. Rodičovstvo od počatia. Bratysława: Wydawnictwo Pozsony.

Waller, D. Kim et al. 2007. Pregnancy Obesity as a Risk Factor for Structural Birth Defects. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 161 (8), 745-750.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej