Aktualność działań resocjalizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy w świetle badań świadomości istotnych obowiązków małżeńskich młodzieży OHP

  • Jacek Zieliński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: OHP, Ĺźycie małżeńskie, edukacja, perspektywy Ĺźyciowe

Abstrakt

ZaĹoĹźeniem niniejszego opracowania jest przedstawienie adekwatnoĹci dziaĹaĹ podejmowanych przez instytucjÄ paĹstwowÄ Ochotniczych HufcĂłw Pracy w zakresie przygotowania do Ĺźycia spoĹecznego i maĹĹźeĹskiego mĹodzieĹźy uczestniczÄcej w zajÄciach prowadzonych przez hufce. Przedstawiono ksztaĹtowanie siÄ struktur OHP w przebiegu historycznym, podstawy prawne dziaĹalnoĹci OHP, dziaĹania edukacyjne i resocjalizujÄce w stosunku do mĹodzieĹźy. W czÄĹci koĹcowej, przedstawiono poglÄdy mĹodzieĹźy na maĹĹźeĹstwo, ktĂłre jest dla niej perspektywÄ ĹźyciowÄ.

Bibliografia

Borowik Irena. 1997. Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce. KrakĂłw: Wyd. UJ.
Borusowska Jolanta. 2001. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania patologii rodziny na przykładzie województwa opolskiego. W Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Opole: KG OHP, INP Uniwersytetu Opolskiego.
Cichowicz Jan. 1992. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Olsztyn: Wyd. WSP.
Czapów Czesław. Jedlewski Stanisław. 1971. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: PWN.
Dubis Małgorzata. 1998 Środowiskowe przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży na bazie OHP w Rzeszowie, 124-134. W Rozumienie i zrozumienie OHP. Opole-Głuchołazy: KG OHP, INP Uniwersytetu Opolskiego.
Gasiul Henryk. 1987. Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości. Toruń: Wyd. UMK.
Hellwing J. 1998 W kręgu tradycji – OHP jako swoista kontynuacja Służby Polsce, W Rozumienie i zrozumienie OHP. Opole: Opolska Oficyna Wydawnicza.
Janowski Andrzej. 1998. Co zrobić z zagrożonymi wykolejeniem – na przykładzie CERI, 28-33. W Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10: IRSS.
Janowski S. 1996. 60 lat Junackich HufcĂłw Pracy, 6-7. W Biuletyn Informacyjny Ochotniczych HufcĂłw Pracy 10: KG OHP.
Jasiński Zenon. 1998. Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (na przykładzie wybranych Hufców Opolszczyzny). W Rozumienie i zrozumienie OHP. Opole-Głuchołazy: KG OHP, INP Uniwersytetu Opolskiego.
Jedynak Ryszard. 1996. Cele i zadania wychowania w OHP, 4-6. Biuletyn Informacyjny OHP 1: KG OHP.
Jordan M. 2001. Czynniki determinujące plany życiowe młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy. W Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Opole: Opolska Oficyna Wydawnicza
Konopczyński Marek. 1996. Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa: Wyd Naukowe PWN.
Konopnicki Jan. 1971. Niedostosowanie społeczne. Warszawa: WN PWN.
Karyłowski Jerzy. 1975. Z badań nad mechanizmem pozytywnych ustosunkowań interpersonalnych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.
Kosowska-Rataj J. 2001. Młodzież ŚHP 1998/1999. Fragment zbiorowej fotografii, W Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Opole: Opolska Oficyna Wydawnicza.
Kostka Marzena. 1998. Ochotnicze Hufce Pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6: Wyd. KUL.
Kwiatkowski Stefan. 1994. Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Lipka Marian. 1976. Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży. Warszawa: PWN.
Lipkowski Otton. 1976. Resocjalizacja. Warszawa: WSiP.
Makowski Aleksander. 1994. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jego resocjalizacja. Warszawa: WN PWN.
Mariański Janusz. 1998. Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin: TN KUL.
Mariański Janusz. 1997. Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne. Kraków: Nomos.
Misztal Maria. 1990 Elementy systemu wartości współczesnego społeczeństwa, Warszawa: PWN.
Mlonek Krystyna. 1996. Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.
Mudrecka Irena. 2001. Wychowanie resocjalizujące w praktyce Ochotniczych Hufców Pracy, W Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, Opole: Opolska Oficyna Wydawnicza.
Najdychor Marian. 1995. Aktualne kierunki działalności Ochotniczych Hufców Pracy, 61-67. Edukacja Dorosłych 3:Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
Nycz Edward. 2001. Młodzież środowiskowych Hufców Pracy 1998/1999 – fragment zbiorowej fotografii, W Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, Opole:Opolska Oficyna Wydawnicza.
Olubiński Andrzej. 1992. Konflikt a środowisko wychowawcze rodziny, W Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku (zagadnienia wybrane), Katowice: Wyd. UŚ.
Pospieszyl Kazimierz. 1998. Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych HufcĂłw Pracy. 2002. Opole-Dobieszkowo: ANTYKWA.
Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy. 2001. Opole: KG Opolska Oficyna Wydawnicza.
Przecławska Anna. 1994. Młodzież w nowej rzeczywistości, 3-7. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3: IRSS.
Raczkowscy Jadwiga i Bohdan. 1990. Praca w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP.
Reykowski Janusz. 1981. Emocje i motywacja, 12-16. W Psychologia, Warszawa: PWN.
Reykowski Janusz. 1976. Nastawienia egocentryczne i nastawienia prospołeczne, 167-228. W Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, Warszawa: KiW.
Rudowski Tomasz. 2000. Koncepcja resocjalizacji przez twórczość według Czesława Czapówa, 16-23. Opieka. Wychowanie. Terapia 2(20): Wyd. UW
Stanik Jan. 1980. Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej. Warszawa: Wyd Prawnicze.
Stefaniak Irena. 1974. Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wychowania obywatelskiego. Warszawa: CRZZ.
Sułek Antoni. 1989. Wartości życiowe dwóch pokoleń, 73-87 W Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa: PWN.
Suzdalewicz K. 1973. Geneza, tradycje i zadania OHP. Warszawa: Wyd. MON.
Szyszko-Bohusz Andrzej. 1973. Wychowanie w Ochotniczych Hufcach Pracy, KrakĂłw: WSP.
Tunkiewicz Michał. 1998. Młodzież a obowiązki małżeńskie. Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum.
Węgliński Andrzej. 2000. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna. Lublin: UMCS.
Żebrowska Agnieszka. 1995. Działalność wychowawczo-opiekuńcza Ochotniczych Hufców Pracy, 67-69. Edukacja Dorosłych 3: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej