Ekologiczny wymiar kryzysu cywilizacji współczesnej w świetle myśli Karola Marksa

  • Anita Ganowicz-Bączyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: antropocentryzm, marksizm, kryzys ekologiczny, Karol Marks

Abstrakt

Za zasadniczą przyczynę kryzysu ekologicznego uznaje się realizację nowożytnego postulatu postępu naukowo-technicznego. Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, że – wbrew głosom ekologizującym myśl Karola Marksa – jego filozofia kontynuuje wezwanie do tworzenia dobrobytu narodów na drodze bezwzględnego wykorzystania przyrody i usprawiedliwia postęp rozumiany w kategoriach imperialistycznego antropocentrycznego podporządkowania przyrody człowiekowi, prowadząc jednocześnie do dalszego pogłębienia poczucia wyobcowania człowieka z przyrody i zaniku jakiegokolwiek respektu wobec niej.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Berlin, Isaiah. 1999. Karol Marks. Jego życie i środowisko, tłum. Wojciech Orliński. Warszawa: Książka i Wiedza.

Clark, John P. 1989. Marx’s Inorganic Body. Environmental Ethics, 11(3), 243-258.

Engels, Fryderyk. 1972. Dialektyka przyrody. W: Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła. Tom 20, tłum. Paweł Hoffman i Tadeusz Zabłudowski. Warszawa: Książka i Wiedza, 364-674.

Kamiński, Stanisław. 2017. Dziejów filozofia. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Dostęp: 24.02.2017. http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dziejowfilozofia.pdf.

Lee, Donald C. 1980. On the Marxian View of the Relationship between Man and Nature, Environmental Ethics, 2(1), 3-16.

Marks, Karol i Fryderyk Engels. 2007. Manifest Partii Komunistycznej. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf.

Marks, Karol. 2008. Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej (1857). Dostęp: 05.05.2018. http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/klasyka-mysli-marksistowskiej/karol-marks/wprowadzenie-do-krytyki-ekonomii-politycznej/.

Marx, Karl. 2017a. Grundrisse. Dostęp: 50.06.2017. https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Grundrisse.pdf.

Marks, Karol. 2017b. Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa (1859 rok). Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks05.pdf.

Marks, Karol. 2017c. Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks04.pdf.

Marks, Karol. 2017d. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks06.pdf.

Marks, Karol. 2017e. Tezy o Feuerbachu. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks01.pdf.

Parsons, Howard L. 1977. Marks and Engels on Ecology. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Routley, Val. 1981. On Karl Marx as an Environmental Hero. Environmental Ethics, 3(3), 238-244.

Sikora, Adam. 2001. Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią. Warszawa: OPEN.

Stępień, Antonii. 2001. Wstęp do filozofii. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stokes, Philip. 2007. 100 największych filozofów, tłum. Jerzy Korpanty. Warszawa: Świat Książki.

Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Kraków: Znak.

Tolman Charles. 1981. Karl Marx, Alienation, and the Mastery of Nature. Environmental Ethics, vol. 3(1), 63-74.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki filozoficznej