Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku

  • Barbara Kałdon UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: Generacja Z, subkultury medialne, massmedia, cyberprzestrzeń

Abstrakt

Media wpływają na całokształt obecnego życia jednostki i całych grup społecznych (zarówno naturalnych, jak rodzina jak też wtórnych). Na szczególną uwagę zasługuje „generacja Z”, czyli młodzież urodzona na przełomie XX i XXI wieku, która nie zna świata bez Internetu i innych massmediów. Zjawisko to nakłada się na istniejące już w rzeczywistości społecznej subkultury młodzieżowe, przenosząc wiele ich aspektów do cyberprzestrzeni. Powoduje to wyłonienie się zupełnie nowej jakości istniejących subkultur, jak również powstanie zupełnie nowych subkultur, które nie mogą istnieć poza rzeczywistością wirtualną. Na szczególną uwagę zasługują: cybergoci i cyberpunki, hejterzy, hakerzy i piraci, gracze komputerowi, bolgerzy, machinimiści, fanfikowcy i scenowcy.

Bibliografia

Andrzejewska Anna, Józef Bednarek. 2013. Gry komputerowe. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Marcin Bąkiewicz, Joanna Lizut, 75 – 86. Warszawa. <http://cyberprzestrzen.wspkorczak.eu/download/dokumenty/ podrecznik_zagrozenia_cyberprzestrzeni.pdf> (data dostępu: 1.02.2015).

Andrzejewska Anna, Józef Bednarek. 2013. Uzależnienie od komputera i Internetu. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Marcin Bąkiewicz, Joanna Lizut, 87 – 102. Warszawa. <http://cyberprzestrzen.wspkorczak.eu/download/ dokumenty/podrecznik_zagrozenia_cyberprzestrzeni.pdf> (data dostępu: 1.02.2015).

Bargh John A., Katelyn Y. A. McKenna. 2009. Internet a życie społeczne. W: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław J. Paluchowski, 25 – 45. Warszawa: PWN.

Berkeley Leo. 2006. Situating Machinima in the New Mediascape. Australian Journal of Emerging Technologies and Society 2: 65 – 88.

Braun-Gałkowskiej Maria, Irena Uflik. 2000. Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy zawartej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa: Krupski i S-ka.

Chaciński Bartłomiej. 2010. Wyż nisz. Od alterglobalistów do zośkarzy. 55 małuch kultur. Kraków: Znak.

Feibel Thomas. 2006. Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Gajewski Mariusz. 2009. Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 263 – 285. Kraków: WAM.

Górski Stanisław. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa: PWN.

Jaszczak Aleksandra. 2009. Poczucie uzależnienia od Internetu, a poczucie kontroli adolescentów. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 230 – 262. Kraków: WAM.

Jędrzejewski Marek. 2002. Od subkultur klasycznych do medialnych. Remedium 10: 1 – 3.

Jędrzejewski Marek. 2002. Subkultury Medialne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2: 22 – 31.

Kałdon Barbara, Żaneta Tempczyk. 2012. Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych. Ostrowiec-Warszawa: Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”.

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001.

Joinson Adam N. 2009. Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie. W: Internet a Psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław J. Paluchowski, 135 – 157. Warszawa: PWN.

Kron Friedrich W., Alivisos Safos. 2008. Dydaktyka mediów. Gdańsk: GWP.

Nowak Mariusz. 2010. Cybernetyczne przestępstwa - definicje i przepisy prawne. Biuletyn EBIB 4: 1. http://www.ebib.info/2010/113/a.php?nowak (data dostępu 11.04.2015).

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni, przyjęta w dniu 25 czerwca 2013 r. w drodze uchwały Rady Ministrów.

Pytka Lesław. 2005 Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Pyżalski Jacek. 2011. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: GWP.

Riva Giuseppe. 2009. Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji opartych na technice, red. Władysław J. Paluchowski, 75 - 109. Warszawa: PWN.

Sowa Michał. 2002. Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych. Prokuratura i Prawo 4: 62 - 79.

Uflik-Jaworska Irena. 2009. Cybeprzemoc czy cybermobbing? Terminologiczne kontrowersje i charakterystyka zjawiska. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 197 – 215. Kraków: WAM.

Wasilewski Janusz. 2013. Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9(5): 225 – 234.

Wojtasik Łukasz. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska. W: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Łukasz Wojtasik, 5 – 10. Fundacja Dzieci Niczyje.

Żelazny Rafał. 2013. Raport Obserwatorium ICT. Społeczeństwo Informacyjne. Gliwice: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/11/07/1383816291/138381 6369.pdf (data dostępu: 1. 03. 2015)

Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej