Pojęcie „pacjent” w odbiorze lekarzy. Badania narracyjne

  • Beata Antoszewska UWM w Olsztynie
Słowa kluczowe: relacja lekarz-pacjent, pacjent, pomoc

Abstrakt

Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-badawczy i dotyczy relacji lekarz – pacjent ze szczególnym uwzględnieniem znaczeń przypisywanych pojęciu „pacjent”. W literaturze wskazywany jest fakt, że określony model relacji lekarz – pacjent zależy od rozumienia osoby pacjenta, a także od rozumienia podstawowych dla medycyny pojęć: zdrowia i choroby. Powyższe założenie stało się powodem podjęcia prezentowanych analiz.

Badania prowadzono w paradygmacie interpretatywnym. Grupę badawczą stanowili lekarze o różnych specjalizacjach, z różnym doświadczeniem i stażem pracy. Analiza zebranego materiału pozwoliła wyłonić trzy podstawowe zakresy rozumienia pojęcia „pacjent”: osobowy, podmiotowo-przedmiotowy i przedmiotowy.

Bibliografia

Antoszewska, Beata. 2018. Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Chomczyński, Piotr. 2012. “Paradygmat interpretatywny.” In Słownik socjologii jakościowej, edited by Krzysztof Konecki and Piotr Chomczyński, 211. Warszawa: Difin.

Creswell, John W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Translated by Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gałuszka, Mieczysław. 2003. Społeczne i kulturowe powinności medycyny. Tożsamość zawodowa i atrofia moralna. Wrocław: Wydawnictwo WTN.

Guzek, Andrzej. 1999. “Rozwój poglądów na zaburzenia psychosomatyczne – historia i współczesność.” In Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej. Wybrane zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej/Liaison, edited by Stefan Leder and Celina Brykczyńska, 61-72. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Kodeks Etyki Lekarskiej: O równym traktowaniu pacjentów przez lekarza. 2013. Accessed 16.08.2016. http://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/92503,kel-o-rownym-traktowaniu-pacjentow-przez-lekarza.

Kant, Immanuel. 1984. Uzasadnienie metafizyki moralności. Translated by Mścisław Wartenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kępiński, Antoni. 2002. Poznanie chorego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Krajnik, Malgorzata. 2017. “Whole person care: a hope for modern medicine?” Polish Archives of Internal Medicine 127(10): 712-¬714. doi:10.20452/pamw.4100.

Leśniewski, Krzysztof. 2015. “Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz…?”. Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej. Lublin: Wydawnictwo Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Ludewig, Kurt. 1995. Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Translated by Aleksandra Ubertowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

May, Rollo. 1989. Psychologia i dylemat ludzki. Translated by Tadeusz Mieszkowski. Instytut Wydawniczy PAX.

Ostrowska, Antonina. 2011. “Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent-lekarz.” In Etyczne aspekty decyzji medycznych, edited by Jan Hartman and Marcin Waligóra, 11-22. Warszawa: a Wolters Kluwer business.

Parsons, Talcott. 2009. System społeczny. Translated by Michał Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Przyczyna, Wiesław. 2014. “Prawda i prawdomówność w relacjach lekarz – pacjent.” In Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, edited by Jan Doroszewski, Marek Kulus and Andrzej Markowski, 23-34. Warszawa: a Wolters Kluwer business.

Sławecki, Bartosz. 2012. “Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych.” In Badania jakościowe. Podejścia i teorie, edited by Dariusz Jemielniak, 57-85. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szawarski, Zbigniew 2005. Mądrość i sztuka leczenia. Gdańsk: Obraz/słowo/terytoria.

Szumowski, Władysław. 2007. Filozofia medycyny. Kraków: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Thorwald, Jürgen. 2010. Stulecie chirurgów. Translated by Karol Bunsch. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Urbaniak-Zając, Danuta. 2013. “Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych.” In Badania jakościowe w pedagogice, edited by Danuta Urbaniak-Zając and Ewa Kos, 19-90. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtyła, Karol. 2003. Rozważania o istocie człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Opublikowane
2020-01-27
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej