Działalność polskich doradczyń życia rodzinnego w kościele katolickim w kontekście formowania się praw kobiet świeckich we wczesnym chrześcijaństwie

  • Małgorzata Słowik Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: katolickie poradnictwo rodzinne, doradca życia rodzinnego, prawa kobiet w Kościele katolickim, feminizm chrześcijański

Abstrakt

Problem podjęty w tej pracy brzmi: jaki jest związek działalności współczesnych doradczyń życia rodzinnego z formowaniem się praw kobiet świeckich we wczesnym chrześcijaństwie? Praca wnosi nowe treści do teoretycznych (historyczno-teologicznych) podstaw działalności katolickich doradczyń życia rodzinnego. Zaprezentowano w niej historię i charakter działalności tych doradczyń oraz formowanie się praw kobiet świeckich we wczesnym chrześcijaństwie (wraz z przyczynami ich stopniowego ograniczania). Tekst kończą wnioski płynące z odkrytej i analizowanej wiedzy dla kato­lickich doradczyń życia rodzinnego w Polsce.

 

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2012. Poznań: Pallotinum.

Bieżuńska-Małowist, Iza. 1993. Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności. Warszawa: PWN.

Carcopino, Jerome. 1966. Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, tłum. Maria Pąkcińska, Warszawa: PIW.

Czuma, Michał. 2011. Pytania o wiarę. Dostęp: 2018.11.15. http://mateusz.pl/ pow/011132.htm.

DL. 2019.Specjalistyczna Poradnia Rodzinna: ciekawe zajęcia w listopadzie, grudniu i styczniu. Dostęp: 11.03.2019. http://istotne.pl/lubin/wiadomosc/C00/specjalistyczna-poradnia-rodzinna-ciekawe-zajecia-w-listopadzie-grudniu-i-styczniu.

DR. 2019. Grupa wsparcia dla rodziców po stracie dziecka. Dostęp: 11.03.2019. https://diecezja.radom.pl/ogloszenia/duszpasterstwo-rodzin/grupa-wsparcia-dla-rodzicow-po-stracie-dziecka.

Drączkowski, Franciszek. 1979. Didaskalia apostolskie. W: Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski i Feliks Gryglewicz, 1303- 1304. Lublin: KUL.

DRDSa. 2018. Poradnie dekanalne. Dostęp: 17.11.2018. http://rodzinasandomierz. eu/poradnie- rodzinne/.

DRDSi. 2018. Katalog poradni życia rodzinnego w Diecezji Siedleckiej. Dostęp: 17.11.2018 http:// drsiedlce.pl/poradnie-zycia-rodzinnego/.

DSK. 2019. Szkoła Dobrych Żon. Dostęp: 11.03.2019. https://kuria.pl/wspolnoty/ Szkola-Dobrych-Zon_1784.

Gloria.tv. 2018. Przerażające wypowiedzi świętych na temat kobiety. Dostęp: 15.11.2018. https://gloria.tv/article/QQKkmwDSQhqi3NEvi84CPhaTC.

Hawley, Richard i Barbara Levick. 1995. Women in Antiquity: New Assessments. New York: Routledge.

Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.

Jan Paweł II. 1988. Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II.

Jankowski, Stanisław. 1999. Czy Biblia jest antyfeministyczna? Paedagogia Christiana, 4(2) 50-67.

Jurga, Agata. 2011. Czy poradnictwo kościelne jest potrzebne polskiemu społeczeństwu? W: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. Magdalena Piorunek, 428-445. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ketter, Peter. 1952. Christ and Womankind. Westminster: Newmann Press.

Konferencja Episkopatu Polski. 2003. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Dostęp: http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/dyrektorium_duszpasterstwa.pdf.

Kukołowicz, Teresa i Maria Kwapisz. 1982. Z historii, rozwoju i doskonalenia poradnictwa parafialnego. W: Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie. Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa. Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Karpacz, 4-6 maja 1981 roku, red. Alicja Kargulowa i Marian Jędrzejczak, 149-158. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kukołowicz, Teresa. 1985. Podstawy teoretyczne parafialnego poradnictwa rodzinnego. W: Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstawa, red. Alicja Kargulowa i Marian Jędrzejczak, 131-139. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łucarz, Stanisław. 2016. Kobieta i jej rola w historii zbawienia według Klemensa Aleksandryjskiego, Vox Patrum, 66(36) 25-38.

Mazzarino, Santo. 1988. La fine del mondo antico. Milano: Rizzoli.

Mrozowicz, Anna. 2008. Raport o sytuacji poradnictwa rodzinnego w Archidiecezji Gdańskiej. Dostęp: 11.03.2019. http://www.poradnictwo.gda.pl/images/media/pliki_pdf/raport_o_sytuacji_Poradnictwa_Rodzinnego.pdf.

Mrozowicz, Anna. 2017. W służbie małżeństwu i rodzinie. Dostęp: 2018.12.06 http://www.poradnictwo.gda.pl/index.php/wspomnienia-mainmenu- 30/267-w-sluzbie-malzenstwu-i-rodzinie.

Myszor, Wincenty. 2005. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim w II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Katowice: Księgarnia Św. Jacka.

Paweł VI. 1968. Encyklika „Humanae Vitae” o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia.

Radzimiński, Andrzej. 2012. Kobieta w średniowiecznej Europie. Toruń: UMK.

Rosik, Mariusz. 2008. Judaizm u początków ery chrześcijańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Salij, Jacek. 2002. Chrześcijański Antyfeminizm? W drodze, 343, wyd. internetowe. Dostęp: 2018.11.15. http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/? mod=archiwumtekst&id=13617#.W-3SGV6Z02w.

Sawyer, Deborah. 1999. Kobiety i religie w początkach naszej ery, tłum. Karolina Ciekot. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Słowik, Małgorzata. 2012. O potrzebie rozwoju poradnictwa rodzinnego opartego na wartościach chrześcijańskich – na przykładzie działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Paedagogia Christiana, 30(2), 193-213.

Sobór Watykański II. 1965. Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”.

Starowieyski, Marek. 1999. Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, red. Antoni Gąsiorowski, 23-39. Poznań: PTPN.

Walancik, Marek. 2011. Znaczenie poradnictwa diecezjalnego w życiu człowieka. W: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. Magdalena Piorunek, 411-427. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wight, Fred. 1998. Obyczaje krajów biblijnych, tłum. Robert Piotrowski, Warszawa: Vocatio.

Witherington, Ben. 1988. Women in the Earliest Churches. Cambridge University Press.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej