Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Część II

  • Barbara Małgorzata Kałdon WNP UKSW
Słowa kluczowe: przemoc, znęcanie się, Niebieska Karta

Abstrakt

Artykuł przedstawia dane Niebieskich Kart z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI z lat 2015 (VII-XII) – 2018 (I-III). Zwrócono szczególną uwagę na takie zagadnienia jak: profil sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy i jej częstotliwość, popełnianie aktów przemocy pod wpływem alkoholu i skutki takich czynów, a także elementy nowelizacji art. 207 k.k. Poszczególne zagadnienia z części empirycznej zostały porównane z wcześniejszymi badaniami przeprowadzony­mi przez Autorkę w ukazanym przedmiocie badań.

Bibliografia

Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci. Raport z badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dostęp: 28.05.2018. www.mpips.gov.pl.

Becker-Pestka, Daria. 2017. Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie realizowane przez służbę więzienną w Polsce jako przykłady dobrych praktyk. W: Prawno-instytucjonalne konteksty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wybrane zagadnienia, red. Joanna Frankowiak, Edyta Borys i Lidia Willan-Horla, 97-109. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM.

Berk, Richard A. et al. 1983. Mutual Combat and Rother Family Violence Myth. W: „The Dark Side of a Family”, red. Richard Gelles, Gerald T. Hotaling i Murray A. Straus, 197-212. Beverly Hills: CA Sage.

Gruszczyńska, Beata. 2007. Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hołyst, Brunon. 1994. Kryminologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Hypś, Sławomir. 2018. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak i Krzysztof Wiak, 1055-1102. Warszawa: Wydawnictwo CH. BECK.

Kałdon, Barbara Małgorzata. 2016. Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie Niebieskiej Karty. Charakterystyka danych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Seminare, 2, 115-125.

Kałdon, Barbara Małgorzata. 2017. Zjawisko przemocy na przykładzie danych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Seminare, 3, 107-121.

Kowalewska, Anna. 2012. Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne. W: Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, red. Ewa Kowalewska-Borys, 27-38. Warszawa: Difin.

Mazur, Jadwiga. 2002. Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pilch, Tadeusz i Teresa, Bauman. 2010. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pospiszyl, Irena. 2017. Przemoc w rodzinie – zmiany obyczajowe i współczesne zagrożenia. W: Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie, red. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk, 43-59. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Postanowienie Sądu Najwyższego (dalej: SN) z 23.05.2017 r., III KK 157/17.

Sitarz, Olga. 2004. Ochrona dziecka przed przemocą w polskim prawie karnym. Państwo i Prawo, 4, 69-81.

Szewczyk, Maria. 2012. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. W: Kodeks karny, t. 2, red. Andrzej Zoll, 722. Wrocław: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

„The Dark Side of a Family”, red. Richard Gelles, Gerald T. Hotaling i Murray A. Straus. 1983. Beverly Hills: CA Sage.

Uchwała SN z 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86.

Wąsek, Andrzej. 2004. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. W: Kodeks karny, t. 1, red. Andrzej Wąsek, 988-989. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wyrok SN z 5.02.1996 r., II KRN 186/95, Prok. i Pr. 1996, Nr 10, poz. 1.

Wyrok SN z 6.08.1996 r., WR 102/96, OSPriP 1997, Nr 2, poz. 8.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej