Zachowania patologiczne z perspektywy przeżyć i doświadczeń sprawcy

  • Grzegorz Kudlak Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: sprawca, patologia społeczna, dewiacja, norma, teoria naznaczania społecznego, wartości, resentyment, sens Ĺźycia, religia, duchowość, transcendencja

Abstrakt

Skutki i uwarunkowania spoĹeczne zachowaĹ dewiacyjnych wydajÄ siÄ doĹÄ szeroko opisane i sÄ podstawowÄ motywacjÄ do interwencji karnych i resocjalizacyjnych, majÄcych na celu gĹĂłwnie ochronÄ interesĂłw i dĂłbr spoĹecznych przed zagraĹźajÄcÄ im jednostkÄ lub grupÄ. Zagadnieniem kontrowersyjnym wydaje siÄ kwestia cierpienia i szkĂłd dotyczÄcych samego sprawcy (sprawcĂłw) tych dziaĹaĹ. W niniejszym opracowaniu podjÄto prĂłbÄ analizy wybranych aspektĂłw patologii spoĹecznej z perspektywy jednostki, ktĂłra jest jej podmiotem, sprawcÄ lecz jednoczeĹnie w pewnym stopniu gĹĂłwnÄ ofiarÄ wĹasnych zachowaĹ. Omawiane wymiary to perspektywa psychospoĹeczna, etyczna i transcendentalna omawianego zjawiska, odpowiadajÄca odpowiednio roli mechanizmĂłw psychologicznych i spoĹecznych oraz przestrzeni wartoĹci i duchowoĹci sprawcy.

Bibliografia

Allport Gordon. 1988. Osobowość a religia. Warszawa: PAX.
Becker Howard. 1963. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Glencoe: The Free Press.
Bielicki Eugeniusz. 1995. Młodociani przestępcy: ich wartości i orientacja wartościująca. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Czapów Czesław. 1978. Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: PWN.
Czyżowska Dorota, Adam Niemczyński, Ewa Kmieć. 1993. „Formy rozumowania moralnego Polaków w świetle danych z badania metodą Lawrence'a Kohlberga”. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej 2 : 19-39.
Dąbrowski Kazimierz. 1979. Osobowość jej kształtowanie poprzez dezyntegracje pozytywną. Warszawa: PTHP.
Dobieszewski Adolf. 2014. „Przyczyny i przejawy patologii społecznej”. Polityka i społeczeństwo, 1/2014 : 153-166.
Doyle Derek. 1992. “Have we looked beyond the physical and psychosocial?”. Journal of Pain and Symptom Management 7(5) : 302-11.
Fromm Erich. 1968. Szkice z psychologii religii. Warszawa: PAX.
Gadacz Tadeusz. 2009. Historia filozofii XX wieku. Nurty. T. 1: Filozofia Ĺźycia. Pragmatyzm. KrakĂłw: Wydawnictwo Znak.
Gibbs, J. C. (2003), Moral development and reality. Beyond the theory of Kohlberg and Hoffman. Thousand Oaks: Sage Publications.
Griffith John. 2013. Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Hołyst Brunon. 1999. Kryminologia. Warszawa: PWN.
Jarosz Maria. 1975. Wybrane zagadnienia patologii społecznej. Warszawa: WSiP.
Jaworowska Anetta. 2012. Leksykon resocjalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Jonata Pasquale. 1993. Psychoterapia a problemy Ĺźycia religijnego. KrakĂłw: Wydawnictwo M.
Kitsue John. 1962. “Societal Reaction to Deviant Behavior: Problems of Theory and Method”. Social Problems 9 : 247–256.
Kojder Andrzej. 1980. „Co to jest teoria naznaczenia społecznego?”. Studia Socjologiczne 3 (78) : 45–65.
Kohlberg Lawrence. 1969. Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. W Handbook of socialization on theory and research, 347–380. New York: Rand McNally.
Kohlberg Lawrence. 1984. Essays on moral development: The psychology of moral development (vol. 2). San Francisco: Harper and Row.
Kwaśniewski Jerzy. 1991. Zakres pojęcia i problematyka patologii społecznej. W Patologia społeczna. Wybrane problemy, 18-28. Warszawa: WSPS.
Laskowska Katarzyna. 2009. „Rola prawa karnego w ograniczaniu patologii jako poważnego zagrożenia dla społeczeństwa XXI wieku”, Archiwum Kryminologii, TOM XXXI (2009) : 147–158.
Lemert Edwin. 1951. Social Pathology. A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior. New York: McGrew-Hill.
Liau Albert, Alvaro Barriga, John Gibbs. 1998. “Relations between self-serving cognitive distortions and overt vs. covert antisocial behavior in adolescents”. Aggressive Behavior 24 : 335–346.
Maslow Abraham. 1990. Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Michalczyk Tadeusz. 1995. Wybrane zagadnienia patologii społecznej. Opole: Wydawnictwo UO.
Michałowska Elżbieta. 2010. Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież wobec zjawiska patologii społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Niewiadomska Iwona. 2007. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Obuchowski Kazimierz. 2000. Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Oleś Piotr. 1998. Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Palmer Emma. 2003. “An overview of the relationship between moral reasoning and offending”. Australian Psychologist 38 : 165–174.
Palmer Emma, Clive Hollin. 2000. “The interrelations of socio-moral reasoning, perceptions of own parenting and attributions of intent with self reported delinquency”. Legal and Criminological Psychology 5 : 201–218.
Podgórecki Adam. 1969. Patologia życia społecznego. Warszawa: PWN.
Pospiszyl Iwona. 2010. Patologie społeczne. Warszawa: PWN.
Pytka Lesław. 1986. „Zakres pojęcia patologii społecznej”. Oświata i Wychowanie 40.
Ross Robert, Elizabeth Fabiano. 1985. Time to think: A cognitive model of delinquency prevention and offender rehabilitation. Johnson City: Institute of Social Sciences and Arts.
Siemaszko Andrzej. 1993. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
Sperling Abraham. 1995. Psychologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Szacki Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
Tannenbaum Frank. 1938. Crime and Community. New York: Ginn.
Tokarski Stanisław. 2011. Obraz Boga a dojrzałość osobowościowa. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Woronowicz Bogdan. 2009. UzaleĹźnienia. Geneza, terapia, powrĂłt do zdrowia. Warszawa: Media Rodzina.
Wódz Jacek. 1883. Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne. Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum.
Zarzycka Beata, Magdalena Dawidowicz, Ewa Koziatek. 2007. Typy samoświadomości a preferencja wartości. W Studia z psychologii w KUL, 25–38. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej