Etyczny wymiar opieki i pomocy dziecku w rozwoju na przykładzie programu „Adopcja Serca”

  • Zbigniew Babicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: etyka, opieka, pomoc, wychowanie, moralność, system wartości

Abstrakt

Artykuł przedstawia działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomocową realizowaną na rzecz dzieci w Rwandzie. W wyniku wojny domowej w tym kraju w 1994 r. osieroconych zostało kilkaset tysięcy dzieci. Sytuacja rzeczywistego zagrożenia dzieci dotkniętych zjawiskiem sieroctwa uruchomiła szeroką działalność interwencyjną i kompensacyjną różnych środowisk i podmiotów. Powstawały różne programy pomocowe. Jedną z takich inicjatyw jest ruch na rzecz dzieci w Afryce o nazwie „Adopcja Serca”, w którą zaangażowało się Zgromadzenie Pallotynów. Autor pragnie ukazać, że prawidłowy proces opiekuńczo-wychowawczy powinien być realizowany w taki sposób, aby nie zakłócić naturalnego rozwoju samodzielności dziecka, bez względu na jego wiek.

Bibliografia

Babicki, Józef Czesław. 1935. Na nieużytecznym odcinku życia społecznego. Praca i opieka społeczna, nr 1, 52-53.

Babicki, Zbigniew. 2011-2012. Badania własne, notatka z badań terenowych. Archiwum prywatne autora.

Babicki, Zbigniew. 2012. Pedagogia pallotynów – Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, t. 1, 195-228. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Babicki, Zbigniew. 2013. Sytuacja dziecka w Rwandzie – zarys problematyki. Pedagogika Społeczna, nr1(47), 85-104.

Babicki, Zbigniew. 2018. Wychowawczo-społeczny wymiar pomocy dzieciom w Rwandzie. Program „Adopcja Serca” – pomiędzy doraźną pomocą a profesjonalnym wsparciem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Badora, Sylwia. 2017. Pedagogika opiekuńcza – jej rozwój i aktualne problemy (pedagogika opiekuńcza – nauka o opiece i wsparciu). W: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, red. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk i Agnieszka Bandura, 67-83. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.

Danilecka, Lilla. 2004. Amahoro znaczy pokój. Poznań: Wydawnictwo Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej „Misyjne Drogi”.

Dąbrowski, Zdzisław. 2006. Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Gajewska, Grażyna. 2009. Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra: PEKW „GAJA”.

Kelm, Albin. 2000. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kotarbiński, Tadeusz. 1970. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kustra, Czesław. 2002. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Makulski, Tadeusz. 2014. Razem będziemy mogli wiele zrobić – o początkach współpracy Ruchu „Maitri” i Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Posyłam Was, nr 96 (4), 14-16.

Mariański, Janusz. 2016. Moralność. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. Krystyna Chałas i Adam Maj, 622-627. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Muszyński, Heliodor. 1974. Ideał i cele wychowania. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

Okoń, Wincenty. 2007. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ossowska, Maria. 1969. Normy moralne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Petrykiewicz, Ewa. 2004. Maybobo. Dzień z życia rwandyjskiego dziecka ulicy. Posyłam Was, nr 55(3), 5.

Radlińska, Helena. 1961. Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Starnawski, Witold. 2011. Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Statut Pallotyńskiej „Adopcji Serca”. 2007. Archiwum Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Ząbki.

Świtała, Ireneusz M. 2018. Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela. W: Edukacyjne konteksty współczesności – z myślą o przyszłości, red. Joanna Madalińska-Michalak i Norbert G. Pikuła, 579-589. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Theiss, Wiesław. 1996. Zniewolone dzieciństwo. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Winiarski, Mikołaj. 2017. „Opieka”, „pomoc” i „wsparcie społeczne” w przestrzeni opiekuńczej i socjalnej. W: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, red. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk i Agnieszka Bandura, 15-39. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.

Vardy, Peter i Paul Grosch. 1995. Etyka. Poglądy i problemy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej