Patrycja Stawiarska, Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2016, ss. 225. ISBN 978-83-8085-102-3.

  • Dariusz Jarosław Adamczyk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliografia

Bartkowiak G., Człowiek w pracy: od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Fengler J., Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
Gaś Z.B., Trening asertywności i agresywności, „Psychologia Wychowawcza” 27 (1984), 433-439.
Grzegorzewska M.K., Stres w zawodzie nauczyciela: specyfika, uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.
Maslach C., Leiter M.P., Pokonać wypalenie zawodowe: sześć strategii poprawienia relacji z pracą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Poprawa R., Asertywność – osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych, w: Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zygmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 143-157.
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, red. J. Pyżalski, D. Merecz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki, red. L. Grzesiuk, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2005.
Puchalski K., Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia – szkic socjologicznego modelu, w: Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, red. I. Heszen, J. Życińska, Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008, s. 205-223.
Pyżalski J., Puchalski K., Korzeniowska E., Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce, w: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, red. K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski, Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008, s. 33-51.
Rongińska-Werner T., Gaida A., Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
Sandrin L., Jak się nie wypalić pomagając innym: sposoby przezwyciężania zespołu wypalenia zawodowego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006.
Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Stres oraz wypalenie zawodowe: jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć, red. A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
Strycharska-Gać B., Nauczycielu, nie wypalaj się!, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004.
Terelak J.F., Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
Theories of organizational stress, red. C. Cooper, Oxford University Press, New York 1998.
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2008.
Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Opublikowane
2019-09-26