Status Żydów w cesarstwie chrześcijańskim według księgi XVI Kodeksu Teodozjusza ¬– cz. I

  • Leszek Misiarczyk Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Kodeks Teodozjusza, Żydzi, polityka rekligijna

Abstrakt

Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę i treść XVI Księgi Kodeksu Teodozjusza oraz politykę religijną późnego cesarstwa wobec innowierców, aby na tym tle dokonać analizy statusu żydów. W dalszej części autor analizuje przywileje, jakimi cieszyli się wyznawcy judaizmu w Imperium IV wieku, czyli przywileje dla przełożonych i członków wspólnot oraz prawnej ochrony synagog i kultu judaistycznego.

Bibliografia

Źródło

Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus, Kodeks Teodozjusza Księga Szesnasta (CTh), tłum. Agnieszka Caba, oprac. Monika Ożóg i Monika Wójcik. 2014. Seria: „Synody i Kolekcje Praw”, t. 7. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Opracowania:

Archi, Gian Gualberto. 1976. Teodosio II e la sua codificazione. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Baccari, Maria Pia. 1991. Communione e cittadinanza (a proposito della posizione giuridica di eretici, apostati, giudei e pagani secondi i Codici di Teodosio II e Giustiniano I). Studia et Documenta Historae et Iuris, 57, 264-286.

Baccari, Maria Pia. 1996. Cittadini popoli e communione nella legislazione dei secoli IV-VI. Torino 1996.

Ciecieląg, Jerzy. 2008. Powstanie Barkochby 132-135 po Chr. Zabrze: Inforteditions.

Errington, Michael. 1997. Christian Accounts of the Religious Legislation of Theodosius I. Klio, 79, 398-443.

Ferrari dalle Spade, Georfio. 1945. Privilegi degli Ebrei nell”Impero romano cristiano. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung, 35, 114-115.

Flusser, David. 2009. Judaism of the Second Temple Period, t. 1-2. Grand Rapids: Fortress.

Fowden, Garth. 1978. Bishops and Temples in the Eastern Roma Empire AD 320-435. Journal of Theological Studies, 39, 53-78.

Giovanni de, Lucio. 1980. Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI. Napoli: Tempi Moderni.

Honoré, Theodor. 1986. The Making of the Theodosian Code. Zeitschrift für Religionsgeschichte, 103, 133-222.

Ilski, Kazimierz i Wojciech Maciejewski. 1996. Technika redagowania Kodeksu Teodozjusza na tle ustawodawstwa antynestoriańskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 48(1-2), 31-45.

Klein, Micheal. 1995. Distruzione dei templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale. W: Atti dell’Academia Romanistica Costantiniana X, 127-152. Napoli: Gaza.

Marini Avonzo de, Franca. 1984. Codice Teodosiano e Concilio di Efeso. W: Atti dell’Academia Romanistica Costantiniana V, 105-122. Rimini: Maggioli.

Plessis, Paul John. 2009. The Structure of the Theodosian Code. W: Droit, religion et société dans le Code Théodosienm, red. Jean Jacques Aubert i Philippe Blanhard, 3-17. Genève: Université de Neuchâtel.

Rabello, Martin. 1980. The Legal Condition of the Jews in the Roman Empire. W: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 876-878. Berlin-New York: De Gruyter.

Salzman, Michele Robert. 1987. „Superstitio” in Codex Theodosianus and the Persecution of Pagans. Vigiliae Christianae, 41, 172-188.

Sirks, Adrian J. Boudewijn. 2007. The Theodosian Code. A Study. Friedrichshof: Ėditions Tortuga.

Stachura, Michał. 2014. Wstęp. w: Kodeks Teodozjusza. Księga Szesnasta, oprac. Monika Ożóg i Monika Wójcik, XI-XXXVIII. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Volterra, Edoardo. 1981. Intorno alla formazione del Codice Teodosiano. Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 83, 109-145.

Opublikowane
2019-09-26
Dział
Z problematyki historycznej