Status Żydów w Cesarstwie chrześcijańskim według Księgi XVI Kodeksu Teodozjusza – cz. II: Kary nakładane na Żydów

Słowa kluczowe: Kodeks Teodozjusza, Żydzi, polityka religijna

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją części I wydanej w Seminare w 2019 roku, w którym były analizowane przywileje dla przełożonych i członków wspólnot żydowskich oraz prawnej ochrony synagog i kultu judaistycznego. W II części przedstawiona jest analiza kar nakładanych na Żydów za prześladowanie swoich współwyznawców, którzy przechodzą na chrześcijaństwo; za werbowanie chrześcijan do przejścia na judaizm i pozbawianie ich funkcji publicznych oraz za posiadanie chrześcijańskich niewolników.

Biografia autora

Leszek Misiarczyk, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jest kierownikiem Zakładu Badań na Historią Kościoła w Starożytności na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Prowadzi badania nad pismami Ojców Apostolskich, Apologetów greckich II wieku, monastycyzmem wczesnochrze­ścijańskim, dziełami Ewagriusza z Pontu, relacjami pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem w sta­rożytności.

Bibliografia

Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus, Kodeks Teodozjusza Księga Szesnasta (CTh), tłum. Agnieszka Caba, oprac. Monika Ożóg i Monika Wójcik. 2014. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Coggins, John Richard. 1975. Samaritans and Jews: The Origins of Samaritanism Reconsidered. Atlanta: John Knox Press.

Cracco Ruggiani, Laura. 2010. Il codice Teodosiano e le eresie. W: Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Troisièmes journées d’Etude sur le Code Théodosien. Neuchâtel 15-17 février 2007, red. Jean Jacques Aubert i Philippe Blanchard, 24-34. Neuchâtel: Droz Editeur.

De Bonfils, Giovanni. 1995. Due leggi di Onorio sulle cuire occidentali, CTh 12.1.157 e 158. W: Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, t. 3, 1289-1325. Bari: Cacucci Editore.

De Bonfils, Giovanni 2002. Roma degli Ebrei (secoli I-V). Bari: Cacucci Editore.

Dexinger, Ferdinand. 1998-99. Samarytanie w nauce i historii. Analecta Cracoviensia, 30-31, 435-451.

Ferrari dalla Spade, Georfio. 1945. Privilegi degli Ebrei nell”Impero romano cristiano. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung, 35, 114-115.

Lucresi, Maria Francesca 1994. CTh 16.9.2. Diritto romano-cristiano e antisemitismo. Labeo, 40, 220-234.

Knoppers, Gary N. 2013. Jews and Samaritans: The Origins and History of Their Early Relations. Oxford: Oxford University Press.

Marotta, Valerio. 1983-84. Politica imperiale e culture periferiche nel mondo Romano: il problema della circoncisione. Index, 12, 405-446.

Misiarczyk, Leszek. 2005. Wstęp. W: Pierwsi apologeci greccy, red. Leszek Misiarczyk, 11-91. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Pomeroy, Sarah. 1991. The Study of Women in Antiquity: Past, Present and Future. The American Journal of Philology, 112(2), 263-268.

Seeck, Otto. 1919. Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit. Stuttgart: J. B. Metzler.

Wypych, Stanisław. 2005. Samarytanie w ujęciu historycznym, geograficznym i religijnym. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (3), 165-179.

Opublikowane
2020-11-01
Dział
Z problematyki historycznej