Status metodologiczny nauki społecznej Kościoła przed Soborem Watykańskim II

Słowa kluczowe: Nauka społeczna Kościoła, metodologia nauki społecznej Kościoła, historia nauki społecznej Kościoła, Leon XIII, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie statusu metodologicznego nauki społecznej Kościoła od jej początków, a więc od nauczania społecznego Leona XIII, do Soboru Watykańskiego II. W pierwszej części autor ukazuje Magisterium Kościoła jako aktywny podmiot w ukonstytuowaniu się nauki społecznej Kościoła. W drugiej poddaje analizie kluczowe dokumenty społeczne Kościoła, wydobywając z nich wątki metodologiczne. W podjętej refleksji przyjęto założenie, że w przypadku nauki społecznej Kościoła chodzi nie tylko o kolejną kościelną dyscyplinę naukową, ale o rzeczywistość bardziej złożoną pod względem podmiotów ją uprawiających, metod, źródeł poznania czy w końcu charakteru twierdzeń, do których dochodzi.

Biografia autora

Jerzy Eugeniusz Gocko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biogram naukowy

studia z filozofii i teologii w WSDTS w Krakowie (1985-1993);

praktyka pedagogiczna w Salesianum Don Bosco we Wiedniu (1987-1989);

magisterium na Wydziale Teologii KUL 9 maja 1993 r. na podstawie pracy: Liberalna gospodarka rynkowa w ocenie nauki społecznej Kościoła. Lublin 1993 (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny);

studia specjalistyczne z teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Pontificia Università Gregoriana w Rzymie oraz Accademia Alfonsiana - Istituto Superiore di Teologia Morale della Pontificia Università Lateranense w Rzymie (1993-1997);

stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej 18 kwietnia 1996 r. na podstawie rozprawy pt. Życie gospodarczo-społeczne w wybranych posoborowych publikacjach teologicznomoralnych. Lublin 1996 (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny, recenzenci: ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB);

asystent w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (1997-1999);

adiunkt w Katedrze Teologiii Moralnej Szczegółowej KUL (1999-2004);

kolokwium habilitacyjne 13 stycznia 2004 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Kościół obecny w świecie - posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 (Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna);

kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej Wydziału Teologii KUL od 2004 r.

profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2005 r.

Bibliografia

Bartnik, Czesław Stanisław. 1994. Hermeneutyka personalistyczna. Lublin: KUL, Polihymnia.

Benvenuto, Edoardo. 1991. “De doctrina socialis ecclesiae (I).” Bailamme 5(10): 7-37.

Curran, Charles E. 1986. “The Changing Anthropological Bases of Catholic Social Ethics.” In Official Catholic Social Teaching, edited by Charles E. Curran and Richard A. McCormick, 188-218. New York-Mahwah: Lawrence Erbaum Associates.

Farrell, Gerardo Tomás . 1993. „Die historische Entwicklung der katholischen Soziallehre im päpstlichen und im lateinamerikanischen Lehramt.“ In Lateinamerika und die katholische Soziallehre: ein lateinamerikanisch-deutsches Dialogprogramm, edited by Peter Hünermann and Juan Carlos Scannone, vol. 1: Wissenschaft, kulturelle Praxis, Evangelisierung. Methodische Reflexion zur katholischen Soziallehre, edited by Peter Hünermann, Juan Carlos Scannone and Carlos Maria Galli, 19-50. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.

Foralosso, Mariano. 1993. “Identità e ruolo della Dottrina Sociale della Chiesa nei documenti del Magistero sociale.” Angelicum 70: 207-231.

Greniuk, Franciszek. 1991-1992. „Człowiek ośrodkiem życia społecznogospodarczego.” Roczniki Teologiczne 38-39(3): 50-51.

John Paul II. 1987. Encyclical Letter “Sollicitudo Rei Socialis.”

John Paul II. 1991. Encyclical Letter “Centesimus Annus.”

John XXIII. 1961. Encyclical Letter “Mater et Magistra.”

Congregation for Catholic Education. 1988. Guidelines: For the Study and Teaching of the Church’s Social Doctrine in the Formation of Priests.

Leo XIII. 1878. Encyclical Letter “Inscrutabili Dei Consilio.”

Leo XIII. 1891. Encyclical Letter “Rerum Novarum.”

Meures, Franz. 1987. “Un progetto interdisciplinare di antropologia cristiana.” La Civiltà Cattolica 138(1): 222-236.

Pontifical Council for Justice and Peace. 2005. Compendium of the Social Doctrine of the Church. Libreria Editrice Vaticana.

Pius XI. 1931. Encyclical Letter „Quadregesimo Anno.”

Pius XII. 1941. Radio Message for Pentecost.

Second Vatican Council. 1965. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium et Spes.”

Opublikowane
2019-01-28
Dział
Z problematyki teologicznej