Wykluczenie edukacyjne dzieci ulicy. Raport badań z Krakowa

  • Barbara Adamczyk Akademia Ignatianum, Kraków
Słowa kluczowe: dzieci ulicy, wykluczenie edukacyjne, stygmatyzacja, dysfunkcjonalność szkoły

Abstrakt

Dzieci ulicy na świecie i w Polsce doświadczają wielu problemów. Jednym z nich jest wykluczenie edukacyjne, które marginalizuje tę grupę dzieci i młodzieży w obszarze edukacji. Celem naszego artykułu jest analiza czynników składających się na ten rodzaj wykluczenia społecznego. Streetworkerzy z Krakowa wśród których przeprowadzono badania w swoich opiniach wyszczególnili trzy obszary: 1) dysfunkcjonalność szkoły (brak wiedzy o uczniach-dzieciach ulicy, realizacja programu nauczania z pominięciem słabszego ucznia, zaniedbywanie zasady przystępności w nauczaniu); 2) relacja nauczyciel-dzieci ulicy (stygmatyzacja uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, nieuzasadnione stawianie ocen niedostatecznych, wyśmiewanie i poniżanie) oraz 3) relacja rówieśnicy-dzieci ulicy (przemoc, kłótnie, konflikty rówieśnicze).

Bibliografia

Adamczyk Barbara. 2014. Bezdomność dzieci ulicy w Polsce wyzwaniem dla pomocy społecznej, w: Bezdomność – wymiar osobowy i instytucjonalny, red. J. Matejek, E. Zdebska, Wydawnictwo , Kraków, s. 75-90.

Adamczyk Barbara. 2013. „Predykatory środowiska rodzinnego w procesie stawania się dzieckiem ulicy w Polsce”. Roczniki Pedagogiczne (1): 125-140.

Błachut Janina., Gaberle Andrzej., Krajewski Krzysztof. 2001. Kryminologia. Gdańsk: Arche.

Dąbrowski Kazimierz. 1995. Kazimierz Lisiecki – „Dziadek”: przemówienia, „kazania”, rozmowy. Warszawa: Koło Wychowanków Ognisk, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy i Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych: Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka Przywrócić Dzieciństwo.

Filas A. 2000. „Dorosłe dzieci”. Wprost (45): 38-39.

Frysztacki Krzysztof., Nóżka Marcjanna., Smagacz-Poziemska Marta. 2011. Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hobot Łukasz., Barwiński Łukasz. Praca socjalna w środowisku ulicznym z młodzieżą zagrożoną marginalizacją na przykładzie projektów realizowanych przez MOPS w Krakowie – diagnoza, doświadczenia, wnioski, w: Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, red. Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 125-135.

Jędrzejewski Marek. 2001. „Dzieci ulicy a przemoc”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (2): 34-42.

Kołak Wiesław. 2002. „Prawa Dzieci Ulicy w działalności KKWR”. Opieka-Wychowanie-Terapia” 49 (1): 4-5.

Korczak Janusz. 1992. Dzieci ulicy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.

Kupisiewicz Czesław. 1988. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nalaskowski Aleksander. Szkoła jako zorganizowane zaprzeczanie przekonaniu o niepowtarzalności człowieka, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Franciszek Adamski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 35-41.

Radochoński Mieczysław. 2009. Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stankowski Adam. Przystosowanie społeczne jako warunek prawidłowego funkcjonowania w roli ucznia i wychowanka, w: Nauczanie niedostosowanych społecznie, Henryk Gąsior (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 1992, s. 20-43.

Szczygieł Elżbieta. 2014. „Podsumowanie wyników badań nad bezdomnością wśród dzieci i młodzieży w Polsce”. Seria „Problemy Dzieci” 3(1), Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”, Rzeszów.

Urban Bronisław. 2012. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Włodarczyk Joanna. Wykluczenie edukacyjne, w: Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, red. Monika Sajkowska, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2011, s. 61-73.

PAP, W Krakowie kwitnie turystyka seksualna, turystyka.wp.pl/w-Krakowie-kwitnie-turystyka-seksualna (data dostępu 13.04.2013).

Sierocka Beata. Drewniak Marcin. Dzieci ulicy. Raport z socjologicznych badań terenowych, Kraków 2006, <http://www.archiwum.mlodziez.info> (data dostępu 29.07.2012).

Opublikowane
2016-05-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej