Wychowanie ku wartościom w rodzinie wiejskiej – analiza badań własnych

  • Zbigniew Ostrach PWSZ Nowy Sącz
  • Barbara Skałbania UJK w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Słowa kluczowe: wartości, środowisko wiejskie, edukacja, rodzina

Abstrakt

Przedmiotem rozważań teoretyczno-empirycznych są wartości w wychowaniu realizowanym w rodzinie ze środowiska wiejskiego. Wartość w pedagogice ujmowana jest z różnych perspektyw, jednak autorzy artykułu dokonują analizy tematu z uwzględnieniem orientacji personalistycznej. Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w grupie 160 rodziców przy zastosowaniu techniki ankietowania. Ich wyniki interpretowane są w odniesieniu do hierarchii wartości opartej o koncepcję integralnego rozwoju i wychowania.

Bibliografia

Bakan, Joel. 2013. Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, tłum. Hanna Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.

Beck, Ulrich. 2012. Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego czasu, tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Błasiak, Anna. 2009. Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Buk-Cegiełka, Marta. 2018. Szanse wychowania ku wartościom w aktualnej podstawie programowej w świetle integralnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(1), 129- 141.

CBOS. 2013. Wartości i normy. Komunikat z badań. BS/111/2013. Warszawa.

CBOS, 2017. Sens życia – wczoraj i dziś. Komunikat z badań nr 41/2017. Warszawa.

Chałas, Krystyna. 2011. Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości. Kielce-Lublin: Wydawnictwo Jedność.

Chałas, Krystyna. 2013. Funkcje wartości w wychowaniu. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik et al., 104-105. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Cichoń, Władysław. 1996. Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Cieciuch, Jan. 2013. Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Dyczewski, Leon. 2001. Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W: Kultura w kręgu wartości, red. Leon Dyczewski, 29-47. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dziewiecki, Marek. 2011. Rodzina domem miłości i życia. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.

Furmanek, Waldemar. 1995. Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”.

Homplewicz, Janusz. 2000. Etyka pedagogiczna: podręcznik dla wychowawców. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Horowski, Jarosław. 2008. Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości. Pedagogia Christiana, 1(21), 241-255.

Ignatczyk, Walentyna. 2002. System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Jan Paweł II. 1991. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (1.01.1985). W: Wy jesteście moją nadzieją. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży. Warszawa: Stowarzyszenie PAX, Centralny Zespół Młodych.

Kunowski, Stefan. 2004. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Łobocki, Mieczysław. 2006. Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowak, Marian. 1996. Znaczenie wartości w procesie wychowania. W: Człowiek – wartość – sens, red. Kazimierz Popielski, 241-259. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Nowak, Marian. 2008. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak-Dziemianowicz, Mirosława. 2011. Narracja – Tożsamość – Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmian. Teraźniejszość Człowiek Edukacja, 3(55), 37-55.

Olbrycht, Katarzyna. 2012. Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Pedagogia Christiana, 1(29), 89-104.

Ostrowska, Krystyna. 1994. W poszukiwaniu wartości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ostrowska, Urszula. 2006. Aksjologiczne podstawy wychowania. W: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, red. Bogusław Śliwerski, 391-415. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Piaget, Jean. 1967. Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. Tamara Kołakowska. Warszawa: PWN.

Schwartz, Shalom. 1992. Universals in the content and structure of values: Theoretical Advances and empirical tests in 20 countries. W: Advances in experimental social psychology, t. 25, red. Mark Zanna, 1-65. London: Academic Press.

Skrzypniak, Ryszard. 2000. Wartości w procesie wychowania rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny, 12, 31-47.

Słownik Psychologiczny, red. Włodzimierz Szewczuk. 1985. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Stróżewski, Władysław. 1992. W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szalkiewicz, Marek. 2016. Problematyka wychowania w koncepcji pedagogicznej Heliodora Muszyńskiego. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 21(4), 93-105.

Śnieżyński, Marian. 2012. Dialog w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Świda-Ziemba, Hanna. 2005. Młodzi w nowym świecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tyszka, Zbigniew. 2003. Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: UAM.

Opublikowane
2019-10-28
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej