Pedagogiczny wymiar działalności błogosławionej Hanny Chrzanowskiej (1902-1973)

Słowa kluczowe: Hanna Chrzanowska, chory człowiek, wychowanie, wartości

Abstrakt

Działalność H. Chrzanowskiej na rzecz chorych posiada pedagogiczny wymiar, który wyraża się w prowadzonej przez nią edukacji pielęgniarek, bezpośredniej pomocy świadczonej chorym oraz troski o własny rozwój. Metoda wykorzystywana przez nią w pracy zawierała się w kategorii spotkania, dialogu i autentycznego zaangażowania. Dużą rolę odgrywała aksjologia oraz personalistyczne odniesienie zakładające poszanowanie godności każdego człowieka. Realizując te cele, Chrzanowska stała się autorytetem wychowawczym. Fundamentalnym źródłem jej motywacji do działań na rzecz innych była wiara w Boga.

Bibliografia

Amato, Angelo. 2018. Błogosławiona Hanna Chrzanowska (1902-1973). Homilia wygłoszona w Krakowie 28 kwietnia 2018. Dostęp: 28.06.2018. http://episkopat.pl/kard-amato-podczas-beatyfikacji-hanny-chrzanowskiej-kosciol-swietuje-kreatywnosc-chrzescijanskiego-milosierdzia/#_ftn1.

Archiwum Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ZDVI3/194/57. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Charakterystyka służbowa H. Chrzanowskiej (21.08.1957).

Belcer, Agnieszka. 2013. Zbędni, odtrąceni i niechciani – wykluczeni! W: Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, red. Magdalena Pokrzywa i Sławomir Wilk, 9-24. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Biernat, Tomasz. 2011. Duchowy wymiar pracy socjalnej. Potencjał wiary, nadziei i miłości. Praca Socjalna, 6, 3-15.

Chaim, Władysław. 2012. (Wielo)wymiarowość religijności. Studia Psychologica, 12(2), 55-94.

Chorzy o Hannie Chrzanowskiej (w dziesiątą rocznicę śmierci). 1983. Tygodnik Powszechny, 20, 8.

Chrzanowska, Hanna i Teresa Kulczyńska. 1938. Zabiegi pielęgniarskie. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych w Warszawie.

Chrzanowska, Hanna. 1960. Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Chrzanowska, Hanna. 2002. Rachunek sumienia pielęgniarki, red. Izabela Ćwiertnia. Kraków: Wydawnictwo Arbo.

Chrzanowska, Hanna. 2018a. Korespondencja w Karolem Wojtyłą. W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 231-254. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Chrzanowska, Hanna. 2018b. List do Sióstr Szarytek w Warszawie. W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 227. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Chrzanowska, Hanna. 2018c. Listy do bliskich i zaprzyjaźnionych osób. W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 261-288. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Chrzanowska, Hanna. 2018d. Pamiętnik. W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 17-158. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Chrzanowska, Hanna. 2018e. Przemówienie w kościele św. Katarzyny w Krakowie (maj 1968). W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 228. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Chrzanowska, Hanna. 2018f. Zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie domowym. W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 159-221. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Chrzanowska, Hanna. 2019. Rachunek sumienia pielęgniarki. Dostęp: 08.01.2019. https://hannachrzanowska.pl.

Cisińska, Anna. 2013. Polskie czasopiśmiennictwo medyczne jako instrument doskonalenia zawodowego pielęgniarek rodzinnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(2), 110-115.

Florkowska, Marzena. 2018. Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Gorban, Richard. 2015. Filozoficzno-religijna koncepcja personalizmu egzystencjalnego M. Bierdiajewa. Roczniki Teologiczne, 62(2), 227-239. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.2-13.

Hanna Helena Chrzanowska 1902-1973. 2018. Dostęp: 4.07.2018. http://www.wmpp.org.pl/pl/wzorce-osobowe/hanna-chrzanowska.html.

Iwanicka-Maciura, Anna i Ewa Smoleń. 2014. Wizerunek współczesnego absolwenta pielęgniarstwa – spojrzenie przez pryzmat kodeksu etyki. W: Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju, red. Beata Dobrowolska, Zofia Foryś i Jerzy Jaśkiewicz, 59-68. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Kachocka, Izabela i Janiuk Jerzy. 2008. Przemiana duchowa Hanny Chrzanowskiej. W: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. Bożena Urbanek, 169-176. Warszawa: Wydawnictwo Makmed.

Karłyk-Ćwik, Anna. 2014. Autorytet w wychowaniu i resocjalizacji w refleksji przyszłych pedagogów. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 33, 43-62. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2014.33.0.43.

Klich, Anna E. 2016/2017. Służyć Chrystusowi wprost – Sługa Boża Hanna Chrzanowska. Sosnowieckie Studia Teologiczne, 13, 254-265.

Krzyżanowska-Łagowska, Urszula. 2005. Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim. Duchowość, humanizm, profesjonalizm, holizm. Kraków: Wydawnictwo ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha.

Kubik, Kazimierz. 2018. Hanna Chrzanowska. Błogosławiona pielęgniarka. Kraków: SPES.

Matoga, Halina. 2018. Notatka biograficzna Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Dostęp: 3.07.2018. http://www.chrzanowska.diecezja.pl/?zyciorys.

Miller, Ewa i Piotr Jantos. 2018a. Kalendarium życia Hanny Chrzanowskiej. Dostęp: 4.07.2018. https://hannachrzanowska.pl/kalendarium/.

Miller, Ewa i Piotr Jantos. 2018b. Praca zawodowa Hanny Chrzanowskiej. Dostęp: 4.07.2018. https://hannachrzanowska.pl/kalendarium/.

Moczydłowska, Joanna. 2005. Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 6, 419-426.

Oblaci – wspomnienia. 2018. Dostęp: 28.06.2018. http://opactwotynieckie.pl/oblaci-wspomnienia/.

Olbrycht, Katarzyna. 1997. Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze. Ethos, 1(37), 101-110.

Osiecka, Agnieszka. [bmrw]. Płonący śnieg. Powieść nie została opublikowana.

Osiecka, Agnieszka. 1934. Klucz niebieski. Warszawa: Marchołt.

Osiecka, Agnieszka. 1938. Krzyż na piaskach. Warszawa: Biblioteka Polska.

Promieniowanie posługi: materiały z sympozjum w 25-lecie śmierci Hanny Chrzanowskiej, 9 maja 1998 r., red. Kazimierz Kubik. 1999. Kraków.

Rydlówna, Anna. Dzieje wojenne Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek w Krakowie 1939-1945 r. 2018. Dostęp: 4.07.2018. http://www.wmpp.org.pl/pl/szkoly-pielegniarskie/szkola-krakowska.html.

Saunders, Cicely. 1988. The Evolution of the Hospices. W: The History of the Management of Pain. From Early Principles to Present Practice, red. Ronald D. Mann, 167-178. Park Ridge: Parthenon Publishing Group.

Szot, Leon. 2009. Powstanie i rozwój ruchu hospicyjnego. Studia Warmińskie, 46, 221-236.

Śliwerski, Bogusław. 2003. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.

Śliwerski, Bogusław. 2012. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.

Tarnowski, Janusz. 1974. Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Collectanea Theologica, 44(1), 5-23.

Teneta-Skwiercz, Dorota. 2011. Filantropia korporacyjna – istota, formy i motywy dobroczynności przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 220, 297-305.

Wojtyła, Karol. 2018. Mowa pogrzebowa. W: Hanna Chrzanowska. Pamiętniki, listy, notatki, oprac. Alina Rumun i Marzena Florkowska, 255-260. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej.

Zielińska-Król, Katarzyna. 2015. Automarginalizacja jako bariera w adaptacji i readaptacji społeczno-zawodowej osoby niepełnosprawnej. Roczniki Teologiczne, 62(1), 69-83. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.1-4.

Zuchniewicz, Paweł. 2017. Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej. Kraków: Znak.

Opublikowane
2020-05-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej