Ochrona danych osobowych w Polsce a kościół katolicki

  • Arkadiusz Domaszk Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
Słowa kluczowe: dane osobowe, prawo polskie, prawo kanoniczne, Kościół katolicki, RODO, GIODO, KIODO

Abstrakt

Opracowanie dotyczy ochrony danych osobowych. Po wprowadzeniu unijnego Rozporządze­nia z 2016 r. (RODO), Kościół katolicki w Polsce dostosował swoje prawo do nowych wymagań. W opracowaniu przypomniano rozwiązania stosowane przed 2018 r. i przywołano istniejące wów­czas problemy prawne. W dalszej części zarysowano treść Dekretu Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych obowiązującego po 25 maja 2018 r.

Bibliografia

Bielak-Jomaa, Edyta. 2016. Ochrona prywatności osób zatrudnionych przez Kościół. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 149-170. Warszawa: UKSW.

Buttarelli, Giovanni. 2016. Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 11-17. Warszawa: UKSW.

Dekret ws. ochrony danych w Kościele czeka na recognitio Watykanu. 2018. Dostęp: 16.03.2018. https://ekai.pl/dekret-ws-ochrony-danych-w-kosciele-czeka-na-recognitio-watykanu/.

Domaszk, Arkadiusz. 2010. Ochrona danych osobowych – obowiązek duszpasterski. Prawo Kanoniczne, 53(3-4), 43-67.

Domaszk, Arkadiusz. 2016. Dobra doczesne Kościoła. Warszawa: UKSW.

Dyrektywa 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. 1995. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 281/31.

Instrukcja Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce. 2009. Akta Konferencji Episkopatu Polski, 2, 53-59.

Jakubiak, Tomasz. 2016. Przynależność do Kościoła katolickiego i przetwarzanie danych według Ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 125-148. Warszawa: UKSW.

Janczewski, Zbigniew. 2016. Przetwarzanie danych osobowych w kancelariach parafialnych. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 211-232. Warszawa: UKSW.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. 1984. Poznań: Pallottinum.

Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu o polityce rodzinnej i ochronie danych osobowych. 2018. Dostęp: 2.02.2018. https://ekai.pl/komisja-wspolna-rzadu-i-episkopatu-o-polityce-rodzinnej-i-ochronie-danych-osobowych/.

Konferencja Episkopatu Polski. 2018. Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dostęp: 14.05.2018. http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/04/13.3.2018. PL_.Dekret-ogolny-o-ochronie-danych-osobowych.pdf.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1997. Dziennik Ustaw, Nr 78 (poz. 483).

Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. 2003. Dziennik Ustaw, Nr 3 (poz. 25).

Kościół będzie skutecznie chronił dane osobowe (Wywiad KAI z ks. dr hab. Piotrem Kroczkiem). 2018. Dostęp: 04.09.2018. https://ekai.pl/ks-piotr-kroczek-kosciol-bedzie-skutecznie-chronil-dane-osobowe/.

Mazurkiewicz, Piotr. 2016. Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozpo-rządzenie o ochronie danych). W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 19-34. Warszawa: UKSW.

Mezglewski, Artur. 2016. Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 35-52. Warszawa: UKSW.

Odpowiedzi na pytania. 2018. Dostęp: 10.04.2018. https://giodo.gov.pl/pl/392/1734.

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. 2003. Dziennik Ustaw, Nr 3 (poz. 26).

Poniatowski, Michał. 2016. Przetwarzanie danych osobowych w kościelnych organizacjach pożytku publicznego. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 171-191. Warszawa UKSW.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2016. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119.1 (z 4.05.2016).

Różański, Mieczysław. 2016. Przetwarzanie danych osobowych w archiwach kościelnych w prawie kanonicznym. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński i Piotr Drobek, 195-209. Warszawa: UKSW.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 2018. Dziennik Ustaw, poz. 1000.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 1960. Dziennik Ustaw, Nr 30 (poz. 168).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity. 2016. Dziennik Ustaw, poz. 922.

W Kościele powstaje urząd ochrony danych osobowych. 2017. Dostęp: 5.07.2017. https://ekai.pl/w-kosciele-powstaje-urzad-ochrony-danych-osobowych/?print=1.

Opublikowane
2019-07-05
Dział
Z problematyki teologicznej