Instrumenty i księgi muzyczne w dokumentach kanoników regularnych laterańskich (1781-1861)

  • Czesław Grajewski Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Słowa kluczowe: muzyka liturgiczna, klasztor, kanonicy regularni laterańscy

Abstrakt

Autor zanalizował protokoły (akta) kapituł generalnych i protokoły wizytacji klasztorów kanoników regularnych laterańskich (CRL) prepozytury krakowskiej z lat 1781-1861. Protokoły te znajdują się w archiwum oo. paulinów w Częstochowie (ms. 253 i ms. 254), a trafiły tam po likwidacji klasztorów na mocy zarządzenia władz rosyjskich po powstaniu styczniowym. Artykuł dotyczy problematyki muzycznej, która poruszana jest w powyższych dokumentach. Autor wyodrębnił dwa zagadnienia: A) księgi muzyczne służące liturgii, B) instrumenty muzyczne, zwłaszcza organy i dzwony. Kilkadziesiąt takich notatek w obu rękopisach jest świadectwem zatroskania zakonu o stan muzyki w klasztorach CRL.

Bibliografia

Archiwum Klasztoru Bożego Ciała. Kraków. Acta Capituli Generalis Conventus SS. Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam Canonicorum Regularium S. Augustini ab A.D. 1628, ms. b.s.

Archiwum Klasztoru Bożego Ciała. Kraków. Miscellanea, ms. b.s.

Archiwum Klasztoru Bożego Ciała. Kraków. Visitationes Conventuum 1696-1697, ms. b.s.

Archiwum Kurii Metropolitalnej. Kraków. Acta Visitationis.

Archiwum oo. Paulinów. Częstochowa. Acta Capituli Generalis in Canonica S[anctiss]imi Corporis Christi Casimirae ad Cracoviam celebrati, ms. 253.

Archiwum oo. Paulinów. Częstochowa. Acta Visitationum Monasteriorum seu Praepositurarum Canonicorum Regularium Lateranensium Ordinis S[ancti] Augustini Congregationis Cracoviensis Anno Domini 1782 conscripta, ms. 254.

Bochyński, Mieczysław. 1983. Zasób sekwencji mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47, 175-237.

Bodzioch, Beata. 2014. Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Lublin: Polihymnia.

Gołos, Jerzy. 1972. Polskie organy i muzyka organowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Grabowski, German. 1895. Wiadomości liturgiczne, niezbędne dla organistów i zakrystianów. Warszawa: Drukarnia Franciszka Czerwińskiego.

Grajewski, Czesław. 2017. Kanonik Jan z Lublina i jego tabulatura. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 108, 111-121.

Grajewski, Czesław. 2018. Muzyka i muzycy w dokumentach kanoników regularnych laterańskich (1781-1861). Studia Pastoralne 14, 112-141.

Kawończyk, Ewa. 1989. Księgozbiór kanoników regularnych laterańskich w Suchej Beskidzkiej. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna (praca magisterska).

Kątny, Łukasz. 2016. Kultura muzyczna Kanoników Regularnych Laterańskich Prepozytury Bożego Ciała i wybranych klasztorów kongregacji krakowskiej w latach 1405-1795. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca doktorska).

Kołpanowicz-Krzyżanowska, Barbara. 1982. Dzieje organów w kościele p.w. Bożego Ciała w Krakowie. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (praca magisterska).

Kubieniec, Jakub. 2006. Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich. Kraków: Musica Iagellonica.

Łatak, Kazimierz. 1999. Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku. Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej.

Łatak, Kazimierz. 2002. Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów. Ełk: Kuria biskupia Diecezji Ełckiej.

Łatak, Kazimierz i Stanisław Nalbach. 2009. Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku. Kraków: Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich.

Łobaza, Michał. 2015. Piśmiennictwo sakralne i pragmatyczne Kanoników Regularnych Laterańskich Kongregacji Krakowskiej w czasach staropolskich. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca doktorska).

Machura, Marian. 1960. Zabytkowe organy w kościołach Krakowa. Kraków: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (praca magisterska).

Pietrzkiewicz, Iwona. 1999. Księgozbiory konwentów i szkół kanoników regularnych laterańskich z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nasza Przeszłość, 92, 485-497.

Pietrzkiewicz, Iwona. 2003. Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Pietrzkiewicz, Iwona. 2009. Wizytacje słonimskiej szkoły kanoników regularnych laterańskich. W: Ars educandi. Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, t. 1: Źródła, red. Jolanta Gwioździk i Piotr P. Barczyk. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Raczek, Jarosław. 2008. Organy w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu u Kanoników Regularnych Laterańskich – AD 2008. W: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. Kazimierz Łatak i Irena Makarczyk 481-489. Kraków: Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich.

Wołodkiewicz, Ignacy. 1935. Szkice o świątyniach i klasztorach w Słonimie. Zorza Słonimska, 8, 15-25.

Zalewski, Ludwik. 1922. Biblioteka Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku. Wiadomości Diecezji Lubelskiej, 4, 34-46, 74-87.

Zielińska, Ewa. 1995. Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV wieku. W: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. Anna Pobóg-Lenartowicz i Marek Derwich 105-112. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża.

Zielińska, Ewa. 2002. Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zielińska, Ewa. 2010. Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 2, 79-125.

Opublikowane
2019-07-06
Dział
Z problematyki historycznej